Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/2-10-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
2ας Οκτωβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής
Εις Κτήμα Συγγρού παρά το Αμαρούσιον ευρίσκονται πολυάριθμα βαρέλια βενζίνης των στρατευμάτων κατοχής.
ΙΙ. -Εσωτερικά
Ως ανεφέρθη δι’ εκτάκτου αναφοράς μας, περίπολος του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Διοικητήν 5ου Λόχου του Συν/τος Λοχαγόν Βεντήρην Χρ. καθ’ ην ώραν ούτος εξήρχετο μετ’ άλλων Αξ/κών και συγγενών του νεκρού, εκ του Α΄ Νεκροταφείου ένθα είχε παρακολουθήσει την κηδεία του φονευθέντος Ανθ/γού Καρδασοπούλου. Η σύλληψις εγένετο επί τη δικαιολογία ότι ο Λοχαγός ωπλοφορεί ωδηγήθη δε ούτος εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ της περιοχής, ένθα και εκρατήθη. Μέχρι της πρωϊας σήμερον δεν υπάρχει πληροφορία περί της τύχης του.
Την μεσημβρίαν της χθες το Αρχηγείον της Αστυνομίας Πόλεων είχε την πληροφορίαν ότι ωρισμένα τμήματα του ΕΛΑΣ έλαβον την Δ/γήν να αποσυρθούν της Αττικής. Γενικώτεραι επίσης πληροφορίαι της Γενικής Ασφαλείας φέρουν ότι αι Διοικήσεις του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ έλαβον την απόφασιν να πειθαρχήσουν εις τας Δ/γάς της Κυβερνήσεως και του Στρατ. Διοικητού. Πάντως μέχρι της πρωϊας της σήμερον δεν εγένετο ουδεμία σχετική εκδήλωσις των προθέσεων των είτε διά προκηρύξεων ή δι’ επιγραφών ή τηλεβόα. Μέχρι του απογεύματος της χθες τόσον κατώτερα στελέχη όσον και μέλη του ΕΑΜ ήσαν τελείως ακαθοδήγητα ως προς την στάσιν των και εις τας συζητήσεις εξέφραζον έκαστος προσωπικήν του γνώμην.
Γερμανοί τινες λιποτάκται λέγεται ότι προσεχώρησαν εις το ΕΑΜ, το οποίον τους χρησιμοποιεί εις συλλήψεις και εκτελέσεις αντιφρονούντων.
Ευάριθμοι εύζωνοι των Ταγμάτων λιποτακτήσαντες προσήλθον εις το ΕΛΑΣ με τον οπλισμόν των.
Περίπολοι του ΕΛΑΣ ενεφανίσθησαν την 30ην τρέχοντος παρά το Μέτσ…..
Μεγάλαι προσπάθειαι καταβάλλονται υπό του ΕΑΜ διά των Γερμανών προς εξεύρεσιν βενζίνης, αίτινες όμως μέχρι της στιγμής απέβησαν άκαρποι.-
Την πρωϊαν της 30ης τρέχοντος όργανα του ΕΛΑΣ απήγαγον τον εύελπιν Ψαρόπουλον Νεοκλήν, Διοικητήν του τμήματος Αγίου Γεωργίου (Λιοτρίβια) της Εθνικής Οργανώσεως ΑΓΟΝΙΖΟΜΕΝΗ ΕΛΛΑΣ, οργανώσεως ενταχθείσης εις την δύναμη του Συν/τος, αλλά μη χρησιμοποιηθείσης εισέτι, καθ’ όσον δεν προσεκόμισεν μέχρι της στιγμής ονομαστικάς καταστάσεις των κατά τομείς ανδρών.
Σχετικώς η Α.Ε. υπέβαλεν ημίν σήμερον αναφοράν, ην και συνυποβάλομεν.
Η διεύθυνσις της Αστυν. Πόλεων διέταξε τα υπ’ αυτήν Τμήματα να κοινοποιήσουν διά τοιχοκολλήσεως το Διάγγελμα του Προέδρου της Κυβερνήσεως.
Ο Διοικητής του Αστυν. Τμήματος Βύρωνος ή Παγκρατίου (ο αναφέρων δεν ενθυμείται καλώς εάν πρόκειται περί του ενός ή του άλλου Τμήματος) προκειμένου να εκτελέση την Δ/γήν συνεβουλεύθη τον Αρχηγόν του εκεί τομέως ΕΑΜ, όστις του απηγόρευσε να πράξη τούτο ισχυρισθείς ότι ο μεν διορισμός του Στρατ. Διοικητού είνε βεβαίως γεγονός, αλλ’ επειδή ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως ανεφέρθη εις εδαφικάς διεκδικήσεις επί της Βουλγαρίας, ενώ το ΕΑΜ δεν έχει τοιαύτας, θα καλέση την Επιτροπή ίνα αποφασίση εάν πρέπει να τοιχοκολληθή. Εις τον Ιατρόν του Τμήματος Βύρωνος εδικαιολογήθη ότι ενήργησεν ούτω προς αποφυγήν εκτρόπων (πληροφορία απολύτως εξηκριβωμένη).
Εις Δρουγούτι ηκούσθη παρ’ ημετέρου στελέχους Αρχηγός τμήματος ΕΑΜ να απαγορεύη εις τους υπ’ αυτόν τον φόνον Γερμανών συνιστών εις αυτούς να φονεύουν μόνον Τσολιάδες. –

Αθήναι τη 2α Οκτωβρίου 1944
Ο
Διοικητής του Συντάγματος
(Τ.Σ.Υ.)
Συνημμένα

1 αναφορά.

1 προκήρυξις.

Advertisements