Συνεργασία ΕΛΑΣ-Βουλγάρων εναντίον εθνικών ανταρτικών ομάδων, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/30 Σεπ 1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙα και ΙΙΙ
Αριθ. Ε. Π. 9399

26ον Σύνταγμα ΕΛΑΣ

Συμμαχική Στρατιωτική Αποστολή ανεκοίνωσε τμήματα ΕΛΑΣ Δράμας συνεργαζόμενα μετά Βουλγάρων Παρτιζάνων επιτίθενται κατά ομάδων καπετάνιων στοπ. Εφόσον ούτοι ηγωνίσθησαν κατά Γερμανών γνωρίζεται παρά Ελληνικής Κυβερνήσεως και Αρχηγού Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος ως Εθνικαί ανταρτικαί ομάδες στοπ. Επομένως κατόπιν επελθούσης συμφωνίας οφείλετε συνεργάζεσθε μετ`αυτών προς τήρησιν τάξεως Ανατολικήν Μακεδονίαν στοπ. Τυχόν υπάρχοντες περιοχάς σας Βούλγαροι παρτιζάνοι οφείλουν εγκαταλείψουν Ελληνικά εδάφη. Συμπεριφορά απέναντι Συμμάχων αξιωματικών πρέπει να είναι απολύτως φιλική και άψογος στοπ. Βούλγαροι όμως επιτιθέμενοι κατά ΕΛΑΣ υπό οιανδήποτε καθοδήγησιν και πρόσχημα πρέπει αντιμετωπισθούν ενόπλως στοπ. Διά τήρησιν παρούσης καθιστώμεν προσωπικώς υπευθύνους Διοικητάς τμημάτων στοπ. Παρούσα διαβιβάζεται και μέσω Αρχηγείου Συμμαχικής Αποστολής στοπ.

Σ. Δ. Γεν. Στρατηγείου 30. 9. 44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

Διά τη ακρίβειαν
Το ΙΙα Γραφείον

Advertisements