Δελτίο πληροφοριών, 30 Σεπ 1944


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΪΑΣ ΤΗΣ 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΙΝΗΣΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ – ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Την 26ην τρέχοντος 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα Γραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων πολέμου 1940-1941, ηνάγκασε τους Συμβούλους να υπογράψωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα Γραφεία του.

Άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.-

Την 26ην Σ/βρίου εις την οδόν Διονυσίου Αεροπαγίτου αφωπλίσθη παρ Εαμιτών ο ΄Εφεδρος Υπολοχαγός Δημητρόπουλος.

Λέγεται ότι εις το Μοσχάτον οι Κομμουνισταί επέταξαν περί τα 15 κτίρια τα οποία, ως λέγουν θα χρησιμοποιήσουν διά Νοσοκομεία.

Την 23ην ώραν της 28 Σεπτεμβρίου εις την οδόν Φιλολάου οι Κομμουνισταί εξετέλεσαν εντός της οικίας του τον Αξιωματικόν Κωστόπουλον. Εδημιουργήθη πολύς θόρυβος αλλ’ ουδείς προσήλθε προς ενίσχυσιν του φονευθέντος.

Χθές τας πρώτας μεταμεσημβρινάς ώρας εις την περιοχήν Πυριτιδοποιείου ομάδες του ΕΛΑΣ ετραυμάτισαν δύο Γερμανούς στρατιώτας. Γερμανική δύναμις αποσταλείσα προς επέμβασιν επυροβολήθη από τα παράθυρα οπότε οι Γερμανοί έκαυσαν περί τας 100 οικίας, εξετέλεσαν επί τόπου 30 και συνέλαβον περί τους 60.-

Από χθες μεσημβρίαν οι Δημόσιοι υπάλληλοι κατήλθον εις απεργίαν πιθανώς τη υποκινήσει της ΕΑΜ. Ως λόγοι της παραιτήσεως φέρονται η αύξησις των αποδοχών, η αποφυλάκισις των κρατουμένων και η διάλυσις των Ταγμάτων. Η απεργία γίνεται καθ’ υποκίνησιν της ΕΑΜ το δε σύνθημα εδόθη από τους οικονομικούς υπαλλήλους.

Την πρωΐαν της σήμερον ομάδες του ΕΛΑΣ ωπλισμένοι κατήρχοντο την οδόν Ερατοσθένους Παγκρατίου. Τρεις Γερμανοί στρατιώται διερχόμενοι εβλήθησαν του ενός τραυματισθέντος και παραληφθέντος παρά των περιοίκων προς περίθαλψιν. Επικρατεί μέγας πανικός ολοκλήρου του συνοικισμού.-

Παρά την Πλατείαν Κυψέλης εις μικρόν οικίσκον (γνωστόν) έχει εγκατασταθή το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ. Προχθές την εσπέραν 2 αυτοκίνητα εξεφόρτωσαν εκεί οπλισμόν.

Μανάβης της περιοχής αποτανθείς εις το αστυνομικόν τμήμα διά τον καθορισμόν διατιμήσεων παρεπέμφθη εις το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ.-

Παρά την δεξαμενήν Τουρκοβουνίων το ΕΑΜ κατασκευάζει χαρακώματα. Η επιτήρησις των αγνώστων γίνεται διά μικρών παιδιών.-

Εις Ηλιούπολιν το ΕΛΑΣ έχει διατάξει επιστράτευσιν. Ελάχιστοι μη προσελθόντες εγκατέλεισαν τον συνοικισμόν.-

Παρά του ΕΑΜ ειδοποιήθησαν επί απειλή διαφόρων σωφέρ να παραδώσωσι τα αυτοκίνητά των εις ωρισμένα σημεία.

Το εις τον ΜαραθώναΤάγμα ΕΛΑΣ λέγεται ότι διοικεί κάποιος Σπυρόπουλος, το δε εις Πάρνηθα ο Ορέστης όστις τυγχάνει πρώην Λοχίας κα αυτοτιτλοφορείται Στρατηγός έχων την γενικήν αρχηγίαν.-

Ταξίαρχος φέρεται ο Νικηφόρος (ανθ/ρχος Δημητρίου) και Διοικητής Συν/τος ο Ταγ/ρχης Πυρ/κού Κυριαζής Παπακυριαζής.

Φήμαι εκυκλοφόρησαν ανά την πόλιν ότι ο Στρατηγός Μάντακας (Καραϊσκάκις;) ευρίσκεται εις την πόλιν των Αθηνών από της 28ης Σεπτεμβρίου

(30-9-44) Εσωτερικαί ειδήσεις.

Την 7-9-44 εις τας Συνοικίας Κολωνού – Αγ. Γεωργίου εγένετο παρέλασις της οργανώσεως ΕΑΜ με Ελληνικάς σημαίας. Εις την οδόν Ιωαννίνων 5 ένοπλοι Γερμανοί ιδόντες την παρέλασιν εσταμάτησαν και εχαιρέτησαν την σημαίαν.

Το Συμβούλιον της οργανώσεως ΕΑΜ επεσκεύθη την 9.30΄ώραν της 7-9-44 τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών προς ον υπεσχέθη ότι θα παύση τας δολοφονίας και ότι την 28-9-44 θα του εγχειρήση έγγραφον υπόσχεσιν. Προσέθεσε ότι αν διαταχθή θα πειθαρχίση εις την Εθνικήν Κυβέρνησιν, καθ’ όσον μέχρι σήμερον δεν έχει λάβει έγγραφον Διαταγήν.

Καθ’ α αναφέρει ο Διοικητής Χωροφυλακής Κορινθίας την 26-9-44 Επιτροπή υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου Κορινθίας εκ 30 μελών κληθείσα παρά των ανταρτών (επιτροπή βουνού) υπέγραψε τη πρωτοβουλία του Μητροπολίτου όρους της ΕΑΜ αφορόντας την παράδοσιν των όπλων και πυρομαχικών των Ταγμάτων Ασφαλείας και την άμεσον διάλυσίν των .

Τάγμα Ασφαλείας και Χωροφυλακή απέρριψαν τους όρους αφοπλίσαντες μερικούς εκ των άρτι καταταγέντων και εγκλείσασα άλλους εις Στρατόπεδον λόγω παρατηρηθείσης διαρροής.

Καθ’ α αναφέρει ο ίδιος την 15-9-44 η ΙΙΙ Μεραρχία ΕΛΑΣ (υπογραφή) ΄Αρης Βαλουχιώτης εκήρυξε επιστράτευσιν του εφεδρικού ΕΛΑΣ και εντέλλεται την άμεση κινητοποίησιν. Εις την ίδιαν Διαταγήν ορίζει όπως το ΟΠΛΑ, Μονάδες κρούσεως κλπ. ενταχθώσι αμέσως εις τον ΕΛΑΣ μη δικαιολογουμένης υπάρξεως άλλων Μονάδων πλην του ΕΛΑΣ. Η Διαταγή κοινοποιείται αυθημερόν τηλεφωνικώς παρά της 8ης Ταξιαρχίας με υπογραφήν Ερμής καπετάνιος και Γκούμας Ταγματάρχης, με παραλήπτας 6 και 12 Συντάγματα, ΙΙ Ανεξάρτητον Τάγμα, Ν.Ε. Αχαΐας, Ν.Ε. Ηλείας, Ν.Ε. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, Ν.Ε. Νομού Αχαΐας και Ηλείας.

Εαμικοί παράγοντες ανεκοίνωσαν χθες ότι ήρξατο η εκ της Αττικής αποχώρησις των Τμημάτων του ΕΛΑΣ και συνιστήθη όπως αφεθή ελεύθερον το εμπόριον ώστε να μη πεινάση ο λαός της Πρωτευούσης.

Εξακολουθεί η σπάνις τροφίμων εις Αθήνας. Οι έμποροι φοβούνται διαρπαγάς και αποκρύπτουν ότι κατέχουν ή δεν προβαίνουν εις νέας αγοράς.

Συγκροτούνται εις Αθήνας δύο Τάγματα εξ ιδιωτών καταγομένων εξ Αν. Μακεδονίας με τον σκοπόν όπως μεταβώσιν εις Βουλγαρίαν ευθύς ως δυνηθώσι προς εκδίκησιν των Βουλγάρων.-

Την 26-9-44 50μελής ομάς αναρχικών εμφανισθείσα εις τα τυπογραφεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου 1940-41 ηνάγκασε τους Συμβούλους να υποβάλλωσι παραίτησιν και κατέλαβε τα γραφεία του.

Οι άνδρες του Τάγματος ΕΛΑΣ Βοττανικού περιφέρονται φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών.

Από χθες την μεσημβρίαν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι κατήλθον εις απεργίαν πιθανώς τη υποκινήσει της ΕΑΜ. Ως λόγοι της απεργίας φέρονται, η αύξησις των αποδοχών, η αποφυλάκισις των κρατουμένων και η διάλυσις των Ταγμάτων. Η απεργία γίνεται καθ’ υποκίνησιν της ΕΑΜ το δε σύνθημα εδόθη από τους οικονομικούς Υπαλλήλους.

Παρά την πλατείαν Κυψέλης εις μικρόν οικίσκον έχει εγκατασταθή το Φρουραρχείον ΕΛΑΣ. Προχθές την εσπέραν 2 αυτοκίνητα εξεφόρτωνον εκεί όπλα.

Το εις τον Μαραθώνα Τάγμα ΕΛΑΣ λέγεται ότι διοικεί κάποιος Σπυρόπουλος το δε εις Πάρνηθα ο ορέστης όστις τυγχάνει πρώην λοχίας και τιτλοφορείται Στρατηγός έχων την Γενικήν Αρχηγίαν. Ταξίαρχος φέρεται ο Νικηφόρος (Ανθ/ρχος Δημητρίου) και Διοικητής Συντάγματος ο Ταγ/χης Πυροβολικού Κυριαζής Παπακυριαζής.

Φήμαι εκυκλοφόρησαν ανά την πόλιν ότι ο Στρατηγός Μάντακας (Καραϊσκάκης) ευρίσκεται εις την πόλιν των Αθηνών από της 8ης Σεπτεμβρίου.

(30-9-44) Μεταφοραί και μετακινήσεις.

Ανεχώρησαν χθες εκ του Ξενοδοχείου Μεγ. Βρεττανίας 48 Γερμανοί Αξιωματικοί προερχόμενοι εκ των νήσων του Αιγαίου.

Από Αγίους Θεοδώρους κινείται προς Μέγαρα σοβαρά φάλαγξ Γερμανικών αυτοκινήτων σήμερον την πρωΐαν.

Την 29-9-44 εφόρτωνεν εις τον Λιμένα Πειραιώς εν ατμόπλοιον 16.000 περίπου τόννων. Την 28-9-44 αφίχθησαν εις Πειραιά εκ Κρήτης 6 ιστιοφόρα με στρατόν. Εις Πειραιά ευρίσκοντο την 29-9-44 περίπου 3.000 Γερμανοί.

Εις την Λεωφ. Συγγρού παρατηρείται μεγάλη κίνησις Γερμανικών αυτοκινήτων μεταφερόντων ενόπλους Γερμανούς στρατιώτας.

Τα Ξενοδοχεία ΕΘΝΙΚΟΝ, ΜΑΖΕΣΤΙΚ, ΕΞΕΛΣΙΟΡ, ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤ και ΑΠΟΛΛΩΝ επιταχθέντα υπό των Γερμανών εξεκενώθησαν.

Τα αφιχθέντα εις τον Λιμένα Πειραιώς αντιτορπιλλικά Ιταλικής κατασκευής ως και τα Ελληνικά του τύπου Υδρα. Το εν εκ τούτον ανεχώρησε χθες κατόπιν επειγούσης Διαταγής διά το Σούνιον και το δεύτερον παραμένει έμπροσθεν του ΣΙΛΟ το τρίτον δε μεταξύ των Σουηδικών.

Απέπλευσαν δύο ιστιοφόρα με εφόδια διά το Λαύριον. Εν όλω φορτίον 100τ.

Το ΝΑΥΣΙΚΑ ανεχώρησε την 3ην πρωϊνήν της 29-9-44 διά το Λαύριον. Εν τσιμεντόπλοιον ομοίως ανεχώρησεν την 4ην πρωϊνήν διά το Λαύριον.

Πλωτά μέσα των Γερμανών 6 τον αριθμόν εξετέλουν ασκήσεις και βολήν με οπλοπολυβόλα έξωθι της Ψυτταλείας. Τέσσερα εκ τούτων μετά ταύτα κατηυθύνθησαν προς Λαύριον.

Αργά την εσπέραν της 29-9-44 κατέπλευσεν εις τον Λιμένα Πειραιώς εν πλωτόν μέσον αποβιβάσεως φέρον φορτίον πυρομαχικών.

Προ 4ημέρου μετεφέρθη εις Ν.Εύβοιαν το ενταύθα Υγειονομικόν υλικόν. Ομοίως εις Εύβοιαν μεταφέρεται διά φορτηγίδων (ανά 7) δύναμις Γερμανών εκ Δωδεκανήσων και λοιπών νήσων του Αιγαίου και εκείθεν κινούνται προς την περιοχήν Γιαννιτσών.

Μία Αστυνομική Γερμανική Μονάς εδρεύουσα επί της οδού Πατησίων ανεχώρησε χθες εξ Αθηνών. Ομοίως ανεχώρησαν τα 2/3 των Ταγμάτων Σ.Σ. Ο Διοικητής των Σ.Σ. Στρατηγός ΣΙΜΑΝΑ απεχαιρέτησε χθες τους Αξιωματικούς και επρόκειτο ν’ αναχωρήση την ιδίαν ημέραν.

Τας εσπερινάς ώρας της 6-9-44 αφίχθησαν εις Πειραιά εκ Ναυπλίου 3.000 περίπου Γερμανοί στρατιώται. Ούτοις προήρχοντο εκ Κρήτης αποβιβασθέντες προς στιγμήν εις Ναύπλιον συνεπεία αεροπορικής επιθέσεως εκ μέρους των συμμάχων.

Την 27-9-44 εξήλθον των Αθηνών διά του τέρματος Αμπελοκήπων 67 αυτοκίνητα μεταφέροντα στρατόν και πολεμικόν υλικόν και εισήλθον διά του αυτού Τέρματος 103 φορτηγά αυτοκίνητα μεταφέροντα στρατόν, πολεμοφόδια και άλλα είδη. Επίσης εξήλθεν και μία φάλαγξ εξ 70 στρατιωτών με πλήρη οπλισμόν.

Την 9ην ώραν της 8-9-44 ανεχώρησε εξ Αθηνών διά Κόρινθον μία αμαξοστοιχία των 20 βαγονίων μεταφέρουσα ζώα. Την 8.40΄ ώραν της ιδίας ημέας αφίχθη μια αμαξοστοιχία εκ Κορίνθου μεταφέρουσα επιβάτας και ολίγους Γερμανούς στρατιώτας.

Την 14.40΄ ώραν της 28-9-44 ανεχώρησε εκ του Σταθμού ΣΕΚ μία αμαξοστοιχία εκ 30 βαγονίων μεταφέρουσα στρατόν και πυρομαχικά. Τη 24ην ώραν ανεχώρησε ετέρα αμαξοστοιχία εξ 20 βαγονίων μεταφέρουσα υλικόν και ολίγους στρατιώτας. Την 2.30 ώραν της αυτής ημέρας αφίχθη μία αμαξοστοιχία εξ 20 βαγονίων μεταφέρουσα 800 περίπου Γερμανούς στρατιώτας και Αξιωματικούς αποβιβασθέντας εις τον Σταθμόν. Την 7.30΄ώραν της ιδίας ημέρας αφίχθη αμαξοστοιχία εξ 20 βαγονίων μεταφέρουσα περί τους 20 ΄Ελληνας εργάτας εκ Γερμανίας. Είς τούτων ανέφερε ότι εις το Λίντς της Γερμανίας όπου ειργάζετο κατεστράφησαν τα εργοστάσια Ερμαν Γκαίρινγκ συνέπεια βομβαρδισμού ετραυματίσθησαν δε ή εφονεύθησαν περί τους  1000 Έλληνες εργάται.

Advertisements