Απόφαση ΕΑΜ-ΕΟΚ Ν. Χανίων, 29 Σεπ 1944


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ Νομού Χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ Ι) Βλαντάν Μ, 2) Μαυριγιαννάκην Ιωσ, 3) Σκουλάν Νικ., 4) Σπανουδάκην Μάρκον, σε συνεδρίασή της, σήμερον την 29ην Σεπτεμβρίου 1944 εις Παναγιά Κεραμειών, συζήτησε και αποφάσισε.

Αριθμός αποφάσεως 1
Ζήτημα Μεράρχου για τον Νομό Χανίων δεν υπάρχει αφού αναγνωρίστηκε μόνο το Συν/μα, με Δ/τη τον Συν/ρχη κ. Σφακιωτάκη Στ., το οποίον και θα παίρνη διαταγές μόνον από την Κ.Δ.Ε.

Αριθμός αποφάσεως 2
Συγκροτείται κοινή Επιμελητεία Συν/τος στην πόλη των Χανίων, η οποία με υποεπιτροπές στις Επαρχίες θα προβαίνη στις συγκεντρώσεις όλων των εφοδίων για τις ανάγκες του Εθνικού Στρατού.

Αριθμός αποφάσεως 3
Απεφασίσθη, οι Διοικηταί των Ταγμάτων κάθε οργανώσεως να φέρουν στο Συν/μα ονομαστικές καταστάσεις της δυνάμεώς των και μετά σε συνεργασία των Τμημάτων Ε.Ο.Κ – Ε.Λ.Α.Σ (Ε.Α.Μ) για τη δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Στρατού και καθορίζεται γενικό το Ε.Σ

Αριθμός αποφάσεως 4
Επίσης η Κ.Δ.Ε, αποφάσισε την έκδοση και κυκλοφορίαν σ’ όλον τον Νομό, των παρακάτω δύο προκηρύξεων προς τον λαό του Νομού Χανίων.

Α΄ Προκήρυξις
Προς τον λαόν του Νομού Χανίων

αγαπητοί Συμπατριώτες
Αι δύο Εθνικές Οργανώσεις Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ αναγνωρίσασαι τις κρίσιμες στιγμές που περνούμε, καθώς επίσης τα ύψιστα καθήκοντα που επιβάλλουν εις ημάς τα Εθνικά συμφέροντα, επραγματοποίησαν την ποθητήν στο λαό συμφωνία για το συντονισμό του Εθνικού απελευθερωτικού αγώνος.
Παρακαλούμεν και έχομεν την πεποίθεσιν πως θα βρούμε απεριόριστη τη συνδρομή σας για τη συντήρηση του Εθνικού στρατού, ο οποίος εδημιουργήθηκε από τη συμφωνία και του οποίου αποστολή είναι η συμβολή του προς απελευθέρωσιν της Πατρίδος και η τήρησις της Τάξεως κατά και μετά την αποχώρησιν των κατακτητών.
Σας καλούμε σε γενικό συναγερμό για τον έρανο
Κάπου 29.9.44

Αριθμός αποφάσεως 5
Β΄
Προς τους κατοίκους του Νομού Χανίων
Αγαπητοί Συμπατριώτες
Οι Γερμανοί φεύγουν από το νησί μας. Πολλές αποθήκες του πέφτουν στα χέρια σας. Σας υπενθυμίζομεν το καθήκον σας απέναντι ολοκλήρου του Εθνους. Να φυλάξετε κάθε γερμανικό είδος που πέφτει στα χέρια σας. Μην ξεχνάτε πως τίποτε απ’ αυτά δεν είναι ατομικά δικά σας. Ανήκουν στο σύνολον, στο Κράτος.
Σας καλούμεν όχι μόνο να μη κατακρατείτε γερμανικά είδη, αλλά και να καταδιώξετε καθέναν που θα προσπαθήση να πάρη και να κρύψη πράγματα που δεν του ανήκουν. Δεν έχει σημασία αν με αγοραπωλησία ή με οποιαδήποτε άλλο τρόπο περιέλθη στην κατοχή σας γερμανικό είδος. Και οι αγοραπωλησίες είναι άκυρες και όσα είδη αγοραστούν από Γερμανούς θα κατασχεθούν όπως και όλα τα άλλα.

ΔΗΛΩΝΟΜΕ

Πως θα τιμωρήσωμε καθέναν που θα παραβή την παρούσα. Για τους κλέφτες και για τους εμπόρους μαυραγορίτες που αγοράζουν με λίρες δεν θα υπάρξη οίκτος. Ετσι διατάσσει η Πανεθνική Κυβέρνησις.
Είμαστε βάβαιοι πως όλοι οι πραγματικοί Πατριώτες θα μας βοηθήσουν στην εκτέλεση της παρούσης.
Κάπου 29.9.44
Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΥΠ) Σκουλάς Νικ., Βλαντάς Μητ., Μαυριγιαννάκης Ιωσ.

Ακριβές αντίγραφο
Παναγιά τη 1-11-44
Ο Γραμματεύς

Τ.Σ.Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ Νομού Χανίων σε συνεδρίασή της σήμερα την 6ην Οκτωβρίου 1944 στην Παναγιά Κεραμειών αποτελουμένη από τους κ.κ Ι) Σκουλάν Παν. 2) Μητσοτάκην Κ. 3) Μαυριγιαννάκην Ιωσ. και 4) Βλανιάν Δημ., συζήτησε και απεφάσισε ομόφωνα.
Αριθ. Αποφ. 6
Ι. Την σύγκλιση μεγάλης λαικής Σύσκεψης το πρωί της Κυριακής (8.10.44) στα Ολύμπια των Χανίων αποτελουμένη από εκπροσώπους του Λαού, και την εκλογήν μεγάλης Επιτροπής που θα παρουσιαστεί στη Γενική Διοίκηση και στις Γερμανικές αρχές για να ζητήση δωρεάν τρόφιμα.
ΙΙ. Από μέσα από τη μεγάλη αυτή Επιτροπή θα εκλεγή μικρότερη που θάναι η ίδια η Κοινή Επιμελητεία (συμπληρωμένη κατάλληλα) με σκοπό να συγκεντρώση τα είδη και τα χρήματα που θα χρειαστούν για αγορά τροφίμων από τους γερμανούς και ταυτόχρονα να κάμη καταγραφή όλων των υπαρχόντων αποθεμάτων, τροφίμων και άλλων ειδών, από τα οποία θα πάρη 20% και θα τα διανείμει ακριβοδίκαια στο λαό απέναντι τιμής την οποίαν θα καθορίση.
ΙΙΙ. Παράλληλα ν’ ασκηθή μερικώτερη πίεση από Επιτροπές όλων των αγαθοεργών ιδρυμάτων και των εκπροσώπων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού προς τις Ελληνικές και Γερμανικές αρχές, για την δωρεάν χορήγηση τροφίμων.
Αριθ. Αποφ. 7
ΙV. Αμεση αποστολή τηλεγραφήματος προς την Πανεθνικήν Κυβέρνησιν εις το οποίον θα εκτίθεται η εδώ κατάσταση και θα ζητήται η αποστολή τροφίμων.
V. Εκδοση προκήρυξης εις την οποίαν θα γίνεται έκληση προς όλους να ενισχύσουν το έργον της Κ.Δ.Ε προς αντιμετώπιση της επισιτιστικής κατάστασης.
VI. Αναβάλλεται η απόφαση για την έκδοση χαρτονομίσματος για τη πληρωμή των μισθών των υπαλλήλων, μέχρι ότου ζητηθεί η γνώμη των ειδικών για τη δυνατότητα επιτυχίας της ενεργείας αυτής επιφυλάσσεται δε η Επιτροπή ν’ αντιμετωπίση το ζήτημα αυτό κατά την διανομή των ειδών και των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν.
Αριθ. Αποφ. 8
Υστερα από τη συζήτηση των παραπάνω, για το επισιτιστικό ζήτημα, η Κοινή Διοικητική Επιτροπή αναγνωρίζοντας την ανάγκη ύπαρξης Μεράρχου Στρατιωτικού Διοικητού Κρήτης εκφράζει την ευχή, είτε από συμφώνου οι Εθνικές Οργανώσεις, σε Παγκρήτια Σύσκεψη, είτε από την Πανεθνικήν Κυβέρνηση, να ρυθμιστή το ζήτημα αυτό.
Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΥΠ) Νικ. Σκουλάς, Μητ. Βλαντάς, Ιωσ. Μαυριγιαννάκης

Ακριβές αντίγραφο
Παναγιά τη 1.11.44
Ο Γραμματεύς

Τ.Υ

Αριθ. Αποφ. 9
Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή Ε.Α.Μ – Ε.Ο.Κ Νομού Χανίων σε συνεδρίασή της σήμερα την 7η Οκτωβρίου 1944, στην Παναγιά Κεραμειών, αποτελουμένη από τους κ.κ Ι) Βλαντάν Δ., 2) Μαυριγιαννάκην Ι., 3) Σκουλάν Ν. Και Βολουδάκην Ιωσ., συζήτησε και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:
Για την τήρηση των πρακτικών και του Βιβλίου των αποφάσεων των συνεδριάσεων της Κ.Δ.Ε καθώς και για τη διεκπεραίωση κάθε είδους γραφικής εργασίας που αφορά την Κ.Δ.Ε. Ορίζονται Γραμματείς από μέρους μεν του Ε.Α.Μ τον σ. Μιχελιουδάκη Παύλον και σε απουσία του τον σ. ………… από μέρους δε της Ε.Ο.Κ τον κ. Νικολούδην Ευάγγελον και σε απουσία του τον κ. Βολάνην Γεώργιον.
Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΥΠ) Σκουλάς Ν., Βολουδάκης Ι., Βλαντάς Δ., Μαυριγιαννάκης Ι..

Οι Γραμματείς
(ΥΠΠ Νικολούδης Ευάγ. Μιχελιουδάκης Π.

Ακριβές αντίγραφο
Παναγιά τη 1-11-44
Ο Γραμματεύς

Τ.Σ.Υ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
3ης Συνεδρίασης της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής (ΕΑΜ – ΕΟΚ)
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Αριθ. Αποφ. 10
Η Κοινή Διοικητική επιτροπή ΕΑΜ – ΕΟΚ Νομού Χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ 1) Σκουλάν Νικ. 2) Βολουδάκην Ιωσ. 3) Βλαντάν Δημ. και 4) Μαυριγιαννάκην Ιωσ. σε συνεδρίασή της σήμερα την 7η Οκτωβρίου 1944, στην Παναγιά Κεραμειών συζήτησε τα παρακάτω
Στην αρχή παίρνει το λόγο ο κ. Σκουλάς ο οποίος εισηγείται. Προ ημερών, παρουσία μου ο Δ/τής του Συν/τος κ. Σφακιωτάκης επανέλαβε δ/γήν του προς τον Τ/ρχη κ. Βελεγρήν, παρόντων του άγγλου Ταγ/χη κ. Μήτσου και του υποδ/τού του Συν/τος κ. Νικολούδη διά της οποίας ο κ. Βελεγρής μετά του Ταγ/τός του έπρεπε να παρουσιασθή εις την έδρα του Στν/τος προς επιθεώρησιν δι΄ολίγας ώρας, κατόπιν δε θα επανήρχετο εις την έδρα του. Σήμερον το Τάγμα αφίκετο περί την πρωίαν όποτε ειδοποιήθη ο κ. Συν/ρχης ίνα παραστή διά τα περαιτέρω. Ο κ. Συν/χης συνωδεύετο από πρόσωπα τα οποία μετέφερον καρέκλες, τραπέζια και χαρτιά, προκειμένου ως μοι είπεν, να γίνη ως η υπό χρονολογία 29.9.44 απόφασις περί συγχωνεύσεως των τμημάτων ΕΟΚ – ΕΑΜ (ΕΛΑΣ).
Είναι αναληθές ότι τοιαύτη μνεία γίνεται στην ληφθείσαν απόφασιν καθώς και εις την αρχικήν συμφωνίαν. Ως αντελήφθην όμως η διάθεσις του κ. Συν/ρχου ήτο να διαμοιράση την δύναμιν του Τάγματος εις άλλα Ταγ/τα, ενώ όσον αφορά τον τρόπον της συγχωνεύσεως έχω την αντίληψιν, ότι θα έπρεπε να γίνη κατά λόχους ως έχουν συγκροτηθεί, διότι άλλως κατόπιν της μεταξύ και ημών δισπιστίας ίσως επήρχετο αναρχία. Η αρχική συμφωνία ομιλεί περί συγκροτήσεως ενιαίου Εθνικού Στρατού εις τον οποίον θα συγχωνευθούν και αι υπάρχουσαι ανταρτικές ομάδες. Μου φαίνεται ότι έπρεπε να λέγεται ότι αι υπάρχουσαι ανταρτικές ομάδες θα συνενωθούν και θ’ αποτελέσουν τον Ενιαίον Εθνικόν Στρατόν. Μέχρι του σημείου αυτού τα πράγματα, μου φαίνεται πως μπορούσαν να κανονισθούν κατόπιν συνεννοήσεως φιλικής, εις τρόπον ώστε να μη θίξωμεν πρόσωπα της φιλοτιμίας. Το θλιβερόν όμως είναι ότι η συμφωνία ετορπιλίσθη καιρίως εξ αφορμής διαγγέλματος προς τον Κρητικόν λαόν του γραφείου της Παγκρήτιας και της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ Χανίων, κυκλοφορήσαντος εν αγνοία της συνεργαζομένης Οργανώσεως ΕΟΚ. Το θλιβερότερον ακόμη είναι ότι εν τω διαγγέλματι εκείνω θίγονται πρόσωπα έχοντα διακεκριμμένην θέσιν εις την Δ/σιν του Συν/τος και του Ταγ/τος Κυδωνίας. Πρόσωπα τα οποία το πολύ μέρος της ζωής των διέθεσαν εις την υπηρεσίαν διά το μεγαλείον της Πατρίδος μας.
Εκτός των στρατιωτικών αυτών προσώπων θίγεται και το πλείστον της Οργανώσεως μεθ’ ης συνήφθη η συμφωνία. Βάσις παραπόνων εδικαιολογείτο οπωσδήποτε διά την βραδύτητα της συνεδριάσεως της Κ.Δ.Ε. Δεν νομίζω όμως ότι τούτο και τινα άλλα, ουχί σπουδαιότητος ζητήματα, ήσαν ικανά να τορπιλλίσουν την συναφθείσαν συμφωνίαν διά του δημοσιευθέντος διαγγέλματος, του οποίου εις μάτην την τελευταίαν στιγμήν ηθελήσαμεν ν’ αναστείλωμεν την κυκλοφορίαν. Ο Δ/τής του Συν/τος είναι εκτεθειμένος, διότι είναι Συν/ρχης κοινής εμπιστοσύνης και συνεπώς ώφειλεν εφ’ όσον εθίγοντο καιρίως στρατιωτικοί υπό τας διαταγάς του να ζητήση απ’ αυτούς διασαφήσεις και παράσχη εξηγήσεις εις τας Πολιτικάς Οργανώσεις. Τα γεγονότα ταύτα, ως ήτο φυσικόν περιήλθον εις γνώσιν του λαού και συνεπώς και των ανταρτών, και των ενδιαφερομένων στρατιωτικών και κατ’ ακολουθίαν δεν ευρίσκω εύθετον την στιγμήν της συνενώσεως ή συγχωνεύσεως του Τάγματος Βελεγρή μετά του ΕΛΑΣ, το οποίον εξακολουθεί να φέρη το διακριτικόν ΕΛΑΣ, εν ω εν τη ληφθείση αποφάσει γίνεται μνεία ότι τούτο θ’ αντικατασταθή διά του Ε.Σ (Εθνικού Στρατού). Δηλώ επί τω λόγω της τιμής μου, ότι εκθέτων εν λεπτομερεία τ’ ανωτέρω δεν θέλω να ξεφύγω της συναφθείσης συμφωνίας, αλλά καταλήγω στη πρόταση όπως το Τάγμα Βελεγρή επανέλθη προσωρινώς στην θέσιν του αφού επιθεωρηθή από τον κ. Συν/ρχην και εκφωνηθούν λόγοι κυρίως από ημάς οι οποίοι εξασκούμεν επιρροήν, επί των ανδρών του, διά των οποίων να συνιστώμεν τάξιν, πειθαρχίαν, πλήρη υπακοήν εις το Συν/μα, αγάπην προς τους αντάρτας της άλλης οργανώσεως, μεθ’ ων οφείλομεν να συνεργαζόμεθα, διότι εις έναν σκοπόν αποβλέπομεν και αι δύο Οργανώσεις ήτοι εις την συμβολήν μας προς απελευθέρωσιν της νήσου μας και τήρησιν της Τάξεως. Εάν δεν ληφθή υπ’ όψει η πρότασίς μου, αλλά ζητηθή σήμερον, ως έχουν τα πράγματα η συγχώνευσις με τον κρατούντα αναβρασμόν, θα χάσωμεν την επί των ανδρών επιρροήν μας, οπότε δεν νομίζω να έχωμεν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, τόσον εκ μέρους μας όσον και από τον λαόν.
Ο κ. Βλαντάς: Σήμερα να γίνη επιθεώρηση, καταγραφή των ανδρών, του οπλισμού και των πυρομαχικών τους και να επιστρέψη το Τάγμα Βελεγρή στη θέση του μέχρι νεωτέρας διαταγής του Συν/τος αυτό αποτελεί προσωρινή λύση. Σε λίγες μέρες μέσα θα εφαρμοστή η συμφωνία όπου σημαίνει Ενιαίος Εθνικός Στρατός από την ομάδα μάχης μέχρι την Δ/ση του Συν/τος. Αν δεν γίνη αυτό έχομεν παράβαση της συμφωνίας και για να αποτρέψωμεν τον τορπιλλισμόν της προτείνω την ακόλουθη συμπληρωματική λύση. Κάθε Οργάνωση νάχη συγκροτημένες και να διοική, όπως αυτή νομίζει, τις μονάδες, αλλά να υπάρχη συνεργασία των δύο διοικητών για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των μονάδων, είτε για στρατιωτικές ενέργειες πρόκειται ή για τήρηση της Τάξης βάσει της συμφωνίας. Οσον αφορά όσα θέλει ο κ. Σκουλάς στην παραπάνω εισήγησή του, θεωρώ δεν είναι ανάγκη ν’ απαντήσω για τι έχομε ήδη απαντήση.
Ο κ. Σκουλάς ερωτά. Λαμβανομένης υπ’ όψει της προτάσεως του κ. Βλαντά, η Πολιτικοφυλακή θα είναι κοινή ως η συμφωνία;
Ο κ. Βλαντάς Ναί
Ο κ. Σκουλάς Ομολογώ ότι κατ’ αρχήν μπορεί να συζητηθή η νέα πρόταση του κ. Συναδέλφου. Επειδή όμως είναι γνωστόν ότι η Κ.Δ.Ε είναι διά την εφαρμογήν της συναφθείσης συμφωνίας, πρέπει να ζητηθή η γνώμη της Διοικούσης Επιτροπής της Ε.Ο.Κ επί του ζητήματος αυτού. Δεν πρέπει δε να περιορισθή εις ολίγας ημέρας η σχετική συζήτησις διά να δυνηθώμεν να συζητήσωμεν.
Ο κ. Βλαντάς Δεν δυνάμεθα να παρατείνωμεν τις συζητήσεις επ’ αόριστον. Μέσα σε 48 ώρες πρέπει να λυθή το ζήτημα .
Ο κ. Σκουλάς Η διατροφή των τμημάτων πως θα γίνεται εις περίπτωσιν της νέας προτάσεως του κ. Βλαντά και διατί δεν εδόθησαν πρόβατα και εις τας υπό τους κ.κ Λιόδη και Βελεγρή τμήματα από τα εξακόσια;
Ο κ. Βλαντάς Και σήμερα και πάντοτε η διατροφή όλων των τμημάτων θα εξασφαλίζεται από την κοινή επιμελητεία με βάση την επίσημη δύναμη των παρόντων της δυνάμεως της κάθε μονάδας και των δύο Οργανώσεων. Οσον αφορά τα πρόβατα, προτείνω την άμεση συγκρότηση διμελούς επιτροπής και από τις δύο Οργανώσεις η οποία θα εξετάση το ζήτημα και μέσα σε πέντε μέρες θα φέρη το πόρισμα στην Κ.Δ.Ε.
Ο κ. Σκουλάς Τον κ. Βλαντά παρακαλώ να διατάξουν αμέσως, εφ’ όσον η Οργάνωσίς των διεχειρίσθη τα πρόβατα, όπως σήμερον και πρίν τα πρόβατα εξαντληθούν δώση ανάλογον αριθμόν προβάτων εις το Τάγμα Βελεγρή προ της αναχωρήσεώς του από την έδρα του Συντάγματος.
Ο κ. Βλαντάς Δέχομαι.
Ο κ. Βολουδάκης Συμφωνώ σε όλα με τις απόψεις του κ. Σκουλά.
Ο κ. Μαυριγιαννάκης Για το διάγγελμα συνεζητήσαμεν χθές και το ζήτημα δεν έχει θέση εδώ σήμερα. Ο κ. Συν/ρχης όχι μόνον δεν είχε γνώση του διαγγέλματός μας αλλ΄ούτε καν έλαβε γνώση του περιεχομένου του.
Οσον αφορά τις λύσεις στο στρατιωτικό και επιμελητειακό ζήτημα που προτείνει ο κ. Βλαντάς μένω απόλυτα σύμφωνος.
Υστερα από την παραπάνω συζήτηση αποφασίζεται
1) Οπως μέσα σε 48 ώρες οι αντιπρόσωποι της ΕΟΚ, αφού συνεννοηθούν με την Διοικούσαν Επιτροπήν της ΕΟΚ, φέρουν τις απόψεις τους στην Κ.Δ.Ε πάνω στη νέα πρόταση του κ. Βλαντά.
2) Οπως το Τάγμα Βελεγρή μετά την επιθεώρησίν του και αφού ομιλήσουν εις τους άνδρας του οι κ.κ. Σκουλάς και Βλαντάς επανέλθει στην θέση του και
3) Οπως αμέσως δοθή εις το Τάγμα Βελεγρή ο ανάλογος αριθμός προβάτων από τα εξακόσια.
Κατόπιν διαβάζονται τα παραπάνω πρακτικά, τα οποία βεβαιώνονται και υπογράφονται.
Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(ΥΠ) Σκουλάς Ν. Βολουδάκης Ι. Βλαντάς Δ., Μαυριγιαννάκης Ι.

Οι Γραμματείς
(ΥΠ) Νικολούδης Ευαγ., Μιχελουδάκης Π.

Ακριβές Αντίγραφον
Παναγιά τη 2.11.44
Ο
Γραμματεύς
Τ.Σ.Υ.

7η Οκτωβρίου 1944

Αριθ. Αποφ. 11

Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή στη πρώτη της συνεδρίαση αποφάσισε την αποστολήν του παρακάτω τηλεγραφήματος.

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
Κοινή Διοικητική Επιτροπή συνεργαζομένων Οργανώσεων ΕΑΜ – ΕΟΚ Νομού Χανίων χαιρετίζει Πανεθνικήν Κυβέρνησιν τιθεμένη
διάθεσίν της πραγματοποίησιν εξαγγελθέντος προγράμματος στόπ. Ελπίζομεν ταχίστην επέμβασίν σας απελευθέρωσιν Νήσου.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κάπου 7.10.44

Αριθ. Αποφ. 12
Επίσης η Κ.Δ.Ε σύμφωνα με την ΙVη απόφασή της της συνεδρίασής της της 6ης Οκτωβρίου συνέταξε και απέστειλε τηλεγράφημα
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
Λαός αστικών κέντρων Κρήτης και κατεστραμμένων χωρίων αντιμετωπίζει φάσμα πείνης λόγω αποκλεισμού Νήσου στοπ. Τρόφιμα σπανίζουν μισθοί υπαλλήλων και συντάξεις δεν καταβάλλονται από διμήνου στοπ. Κατάστασις εξελίσεται προς τραγωδίαν ανάλογον Αθηνών στόπ. Μοναδική ελπίς ενίσχυση υπό Κυβερνήσεως στοπ. Κάνομε έκκλησιν αποστείλατε τρόφιμα τάχιστα σωτηρίαν πληθυσμού στοπ. Σύνολον σχεδόν παραλίων Νήσου ελεύθερα.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Κάπου 7.10.44
Αριθ. Αποφ. 13

Ακόμα η Κ.Δ.Ε σύμφωνα με την V απόφαση της συνεδρίασής της της 6ης Οκτωβρίου εδημοσίευσε και εκυκλοφόρησε την παρακάτω έκκλησή της προς τον λαό του Νομού Χανίων.
Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Σ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Συμπατριώτες
Το επισιτιστικό πρόβλημα στα χρόνια της σκλαβιάς πάντα πίεζε τον πληθυσμό, ιδιαίτερα των αστικών κέντρων και των κατεστραμμένων χωρίων. Τον τελευταίον όμως καιρό το πρόβλημα αυτό μπήκε σε οξύτατη φάση. Η επικοινωνία με τους άλλους Νομούς που μπορούσαμε να ενισχυθούμε σε τρόφιμα σχεδόν κόπηκε, το νησί μας αποκλείστηκε και απομονώθηκε από την άλλην Ελλάδα.
Οι Δημόσιοι υπάλληλοι και οι Συνταξιούχοι έχουν δύο και τρεις μήνες να πάρουν μισθό, η κυκλοφορία χαρτονομίσματος λιγώστεψε, ενώ οι ανάγκες μεγάλωσαν, τρόφιμα δεν φαίνονται στην αγορά και τα ελάχιστα που παρουσιάζονται πωλιούνται σε τιμές απρόσιτες. Οι λαικές τάξεις υποφέρουν σκληρά. Η πείνα κτυπάει τις πόρτες μας.
Η Κ.Δ.Ε Νομού Χανίων, βλέποντας αυτή την κατάσταση κάνει το πάν για ν’ ανακουφίση το Λαό από τη δυστυχία του. Σε σύσκεψή της απεφάσισε να διενεργηθή μεγάλος έρανος σε είδη και σε χρήμα, στον οποίον να συνεισφέρουν όλοι ανεξαιρέτως εκείνοι που θα κρίνονται πως έχουν την απαιτουμένη οικονομική δύναμη. Ό,τι μαζευτεί θα μοιραστεί δίκαια σε κείνους που δυστυχούν. Οι στιγμές που περνάμε είναι κρίσιμες. Κανένας δεν μπορεί να παραλείψη τα καθήκοντά του απέναντι στο σύνολο. Ολοι πρέπει να προσφέρουν στον έρανο αυτό όχι μόνο ό,τι τους ζητηθεί μα κι ακόμη περισσότερο. Είμεθα βέβαιοι πως όλοι οι συμπατριώτες μας θα τρέξουν με προθυμία ν’ ανταποκριθούν στην έκκλησίν μας γιατί πιστεύουμε στο πατριωτισμό τους και γιατί έχομε εμπιστοσύνην στη νοημοσύνη τους.
Επικαλούμεθα τον πατριωτισμό σας και την ορθοφροσύνη σας και σας ζητούμε να ενισχύσετε με φανατισμό στην Κοινή Διοικητική Επιτροπή στο έργο που ανέλαβε για τη σωτηρία του λαού μας από την πείνα.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(ΥΠ) Ν. Σκουλάς, Ι. Βολουδάκη, Μ.Βλαντάς, Ι. Μαυριγιαννάκης

Οι Γραμματείς

(ΥΠ) Ευάγ. Νικολούδης, Π. Μιχελιουδάκης

Ακριβές αντίγραφο
Παναγιά τη 2.11.44
Ο
Γραμματεύς
Τ.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

4ης Συνεδρίασης της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής
8η Οκρωβρίου 1944

Αριθ. Αποφ. 14

Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή ΕΑΜ – ΕΟΚ Νομού Χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ. 1) Σκουλάν Νικ. 2) Βλαντάν Μήτσον, 3) Μαυριγιαννάκην Ιωσ. και 4) Βολουδάκην Ιωσ. σε συνεδρίασή της σήμερα την 8ην Οκτωβρίου 1944 στην Παναγιά Κεραμιών. Αφού άκουσε τις εκθέσεις που έκαναν τα μέλη της Επιτροπής που αποτελείται από τους κ.κ. Σηφάκην Στ., συμβολαιογράφο από το Καστέλλι, 2) Λουγιάκην Εμ. Δικηγόρο από το Καστέλλι 3) Ραισάκην θεοδ. Αντι/ρχη από το Καστέλλλι 4) Πατεράκην Δημ. γεωργόν από το Καστέλλι και 5) Σφατάκην Γεράσιμον ιατρόν από τα Τοπόλια για το ζήτημά των όπλων όπου πάρθηκαν μέσω χωροφυλακής αποφασίζει ομόφωνα.
Τα όπλα, ανεξάρτητα σε ποιά χωρία βρίσκονται και ποιά άτομα τα κατέχουν (άτομα των οποίων τον πατριωτισμόν και τις προς την πατρίδα υπηρεσίας καθόλου αμφισβητεί) να παραδοθούν με τα πυρομαχικά σε μια τριμελή επιτροπή αποτελουμένη τους κ.κ. 1) Σηφάκην Στυλ., 2) Πατεράκην Δημ. 3) Λουγιάκην Εμμ. οι οποίοι με προσωπική τους ευθύνη απέναντι της Κ.Δ.Ε θα συγκεντρώσουν σε αποθήκη και θα διαφυλάξουν μέχρι νεώτερης διαταγής της Κ.Δ.Ε. Η συλλογή και συγκέντρωση των παραπάνω όπλων και πυρομαχικών θα γίνη με τη φροντίδα της τριμελούς αυτής επιτροπής και με σχετικό πρωτόκολλο, αντίγραφο του οποίου θ’ αποσταλή αμέσως στην Κ.Δ.Ε.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΑΜ – ΕΟΚ
(υπογρ.) Ν.Σκουλάς, Μ. Βλαντάς, Ι.Μαυριγιαννάκης, Ι. Βολουδάκην

Οι Γραμματείς
(ΥΠ) Π. Μιχελιουδάκης, Ε. Νικολούδης

Ακριβές αντίγραφον
Παναγιά τη 2α Νοεμβρίου 1944
Ο Γραμματεύς
Τ.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Της 5ης Συνεδρίασης της Κ.Δ.Ε 11 Οκτωβρίου 1944

Αριθ. Αποφ. 15

Η Κ.Δ.Ε του Νομού χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ. 1) Σκουλάν Νικ. 2) Βολουδάκην Ιωσ. 3) Μαυριγιαννάκην Ιωσ. και 4) Βλαντάν Δημ., σε συνεδρίασή της, σήμερα την 11 οκτωβρίου 1944, στην έδρα της, συζήτησε πάνω στα ζητήματα που μας έθεσαν οι Γερμανοί μέσω του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κυδωνίας και Αποκορώνου και απεφάσισε τα παρακάτω.
1) Ζήτημα Προδοτών. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι κανένα από τα δέκα αυτά πρόσωπα δεν κρατείται από μας. Ξέρουμε θετικά ότι μερικοί απ’ αυτούς π.χ Ζολινδάκης Ελ., Ζολινδάκη Αδαμαντία και Επιφανίου Αλέξανδρος βρίσκονται στην Αθήνα. Με την ευκαιρία αυτή δηλώνουμε ότι αν βρισκόντουσαν στα χέρια μας αποδεδειγμένοι προδότες αποπειραθέντες ν’ αποδράσουν δεν νομίζομεν ότι είχαμε δικαίωμα να τους απολύσουμε.
2) Ζήτημα φόνων μεμονωμένων Γερμανών. Δηλώνουμε ότι οι κατά καιρούς φόνοι μεμονομένων Γερμανών καμιά σχέση δεν έχουν με τις Οργανωμένες στρατιωτικές ανταρτικές μας δυνάμεις. Είμαστε Εθνικός Στρατός κι ενεργούμε όπως τα τακτικά στρατεύματα. Ειδικά για το φόνο του Γερμανού έξω από τα Περβόλια (Ν.Α του Κουλέ Αντίμπαλι 150μ.) σας δίνουμε τις παραπάνω εξηγήσεις. Μικρή περίπολός μας έπεσε ενέδρα Γερμανών και βρισκομένη σε κατάσταση αμύνης επυροβόλησε και εσκότωσε έναν Γερμονό και τραυμάτισε άλλον ένα.
3) Ζήτημα προβάτων. Τα πρόβατα τα πήραμε, διότι ανήκαν σε Κρήτας κακώς κατασχεθέντα. Ηταν δικαίωμά μας να τα πάρωμε σαν περιουσία του Κρητικού λαού.
4) Ζήτημα Ορεθετικής γραμμής. Τα μέρη που αδειάζονται από τους Γερμανούς τα θεωρούμεν ελεύθερα και κατά συνέπειαν θεωρούμεν υποχρέωσίν μας να περιφρουρήσουμε με τις ένοπλες δυνάμεις μας την τιμήν, την περιουσίαν και την ασφάλεια των πολιτών. Απ’ όλα τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι επιζητούνται εκ μέρους των Γερμανών αφορμές που δεν έχουν καμιά υπόσταση για να ληφθούν μέτρα κατατρομοκράτησης του πληθυσμού. Δηλώνουμε, ότι αν συμβή αυτό είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να καλέσουμε τον κόσμο ολόκληρης της Κρήτης σε συναγερμό για την υπεράσπιση της ζωής και της περιουσίας του.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
(ΥΠ) Ν.Σκουλάς, Ι.Βολουδάκης, Μ. Βλαντάς, Ι. Μαυριγιαννάκης

Οι Γραμματείς
(ΥΠ) Π.Μιχελιουδάκης, Ευαγ. Νικολούδης
Ακριβές αντίγραφον
Παναγιά τη 2.11.44
Ο
Γραμματεύς
Τ.Σ.Υ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
6ης Συνεδρίασης της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής

Αριθ. Αποφ. 16

Η Κοινή Διοικητική Επιτροπή Νομού Χανίων αποτελουμένη από τους κ.κ. 1) Βλαντάν Δ., 2) Βολουδάκην Ιωσ. 3) Μαυριγιαννάκην Ιωσ.και 4) Σκουλάν Νικ. Σε συνεδρίασή της σήμερα την 11ην Οκτωβρίου 1944 στην Παναγιά Κεραμειών συζήτησε τα παρακάτω.
Οι κ.κ. Σκουλάς και Βολουδάκης αποδέχονται την νέαν πρόταση του κ. Βλαντά την σχετικήν προς τον Στρατόν την γενομένην κατά την συνεδρίαση της Κοινής Διοικητικής Επιτροπής την 7η Οκτωβρίου 1944 όπως αναφέρονται στα πρακτικά στο σχετικό τους μέρος και παραθέτει την παρακάτω γραφτή ανακοίνωση της Διοικούσης Επιτροπής της Ε.Ο.Κ.

Εθνική Οργάνωσις Κρήτης
Διοικούσα Επιτροπή
Χανιά 9.10.44

Πρός

τους κ.κ. Σκουλάν Νικολ. Και Βολουδάκην Ιωσ.
Παναγιά

Την πρόταση του κ. Βλαντά όπως διεπιστώθη εις τα πρακτικά της Κ.Δ.Ε εις την συνεδρίασή της την 9.10.44 ήτοι . Κάθε Οργάνωσις να έχη συγκροτημένη και να διοική όπως αυτή νομίζει τις μονάδες της, αλλά να υπάρχη συνεργασία των δύο Διοικητών για τον συντονισμόν των ενεργειών όλων των μονάδων είτε για στρατιωτικές ενέργειες πρόκειται, είτε για τήρησιν της τάξεως, βάσει της συμφωνίας δέχεται ομοφώνως.

Διά την Διοικούσαν την Ε.Ο.Κ Επιτροπήν

Ο Γεν. Γραμματεύς

Ο κ. Βλαντάς Υστερα από την παραπάνω γραφτή δήλωση της Ε.Ο.Κ θεωρώ το ζήτημα τελειωμένο και κατά συνέπεια η λύση αυτή μπαίνει σε άμεση εφαρμογή. Οσον αφορά την επιμελητεία για λόγους πολιτικής σκοπιμότητος θα είναι κοινή. Θεωρώ όμως ότι η διανομή των συγκεντρουμένων ειδών εξ ίσου είναι άδικη γιατί καταδικάζει σε υποσιτισμό τους άνδρας του ΕΛΑΣ και σε υπερσιτισμό τα τμήματα της Ε.Ο.Κ. Παρακαλώ την Διοικούσαν Επιτροπήν της Ε.Ο.Κ να επανεξετάση το ζήτημα αυτό, δηλαδή την διανομή μισά-μισά και να μας απαντήση. Συμφωνώντας με την εξ ίσου διανομήν των ειδών διατηρώ και μετά την τυχόν ομόφωνη απόφαση της Κ.Δ.Ε την γνώμην μου ότι η ίση διανομή είναι αδικία.
Ο κ. Σκουλάς απαντών : αμφισβητώ αν της σήμερον ακόμη το ΕΑΜ έχει πιότερους ενόπλους, αλλά και τούτο να συμβαίνει εξηγείται καθ’ όσον απ’ αρχής είχε πολιτικόν σκοπόν η Οργάνωσίς των ενώ ημείς ανεμείχθημεν εσχάτως. Το εγγύς δε μέλλον αποδείξει ποίον είναι περισσότεροι και εις όπλα. Ο σκοπός μας είναι να λείψουν αι παρεξηγήσεις άπαξ διά παντός και διά τον λόγον αυτόν νομίζω ότι τα είδη της Κοινής Επιμελητείας πρέπει να διαμοιράζονται εξ ίσου.

Αριθ. Αποφ. 17

Κατόπιν των παραπάνω, ομόφωνα η Κ.Δ.Ε αποφασίζει να συνεχίση τις εργασίες της η Κοινή Επιμελητεία και διανέμονται εξ ίσου στις δύο Οργανώσεις τα συγκεντρούμενα είδη.

Η ΚΟΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(ΥΠ) Ν. Σκουλάς, Ι. Βολουδάκης, Μ. Βλαντάς, Ι. Μαυριγιαννάκης

Οι Γραμματείς
(ΥΠ) Π. Μιχελιουδάκης, Ευάγ. Νικολούδης

Ακριβές αντίγραφο
Παναγιά τη 2.11.44
Ο
Γραμματεύς
Τ.Σ.Υ.

Advertisements