Παράδοση όπλων απο ιδιώτες, ΕΟΕΑ/3 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/27 Σεπ 1944


Ε.Ο.Ε.Ε.Ο.Ε. ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦ. ΙΙΙον
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10.313

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιώ κατωτέρω την υπ’ αριθ. 17274/23/10/44 Διαταγήν Γεν. Αρχηγείου και εντέλλομαι την εκτέλεσιν ταύτης μέχρι της 5ης Νοεμβρίου ε. ε. Εν προκειμένω δεν υπάγεται η Εθνοφυλακή ΒΟΤΟΜΟΣΙΟΥ, ήτις θα παραμείνη ως έχει διά την εκτέλεσιν των καθηκόντων της.
Απασαι αι μονάδες ν’ αναφέρωσι αποτελέσματα συγκεντρώσεως απροφασίστως την ανωτέρω ημερομηνίαν, όπλων και πυρομαχικών

Παραλήπται
Απασαι Μονάδες

Κοινοποίησις
Φρουραρχείον Πλαισίων
Γραφείον 1ον Μεραρχίας

Σ.Δ.Μ. 27/10/1944
Ο Διοικητής της Μεραρχίας
Συν/ρχης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον


ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.17274

Μετά την απελευθέρωσιντης Ηπείρου από τον κατακτητήν ουδένα λόγον υπάρξεως έχουν τας εις τους διαφόρους ιδιώτας πόλεων ή χωρίων διανεμηθέντα κατά καιρούς όπλα διαφόρων Οργανώσεων αντιστάσεως.
Αντιθέτως η ύπαρξις τούτων εις χείρας ατόμων μη εντεταγμένων εις μόνιμα στρατιωτικά τμήματα είναι επικίνδυνος εις την δημοσίαν τάξιν, διά την εξασφάλισιν της οποίας έχομεν απόλυτον ευθύνην έναντι του Συμμαχικού Στρατηγείου και της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
Κατόπιν τούτου ε ν τ έ λ λ ο μ α ι
Ι.- Εντός δύο ημερών από της λήψεως και κοινοποιήσεως της παρούσης άπαντα τα όπλα και πυρομαχικά τα ευρισκόμενα εις χείρας ιδιωτών πόλεων ή χωρίων ελεγχομένων υπό των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών Ε.Δ.Ε.Σ. ανεξαρτήτως αν οι ως άνω ιδιώται φέρωνται οργανωμένοι εις εφεδρικάς ομάδας, να συγκεντρωθώσι μερίμνη των Οργανώσεων αίτινες εχορήγησαν ταύτα και να εναποθηκευθώσι εις αποθήκην της αρεσκείαν των Οργανώσεων εντός της πόλεως καταμετρούμενα κατ’ είδος παρουσία και αντιπροσώπου των κατά τόπους Φρουραρχείων.
ΙΙ.- Τα όπλα και Πυρομαχικά μερίμνη των υπευθύνων τοπικών στρατιωτικών αρχηγών εκάστης Οργανώσεως θα παραδοθώσιν εν συνεχεία εις τας πλησιεστέρας Στρατιωτικάς Αρχάς της αντιστοίχου Οργανώσεως εξ ης προέρχονται.
ΙΙΙ.- Μετά την παράδοσιν της προθεσμίας ταύτης πας κατέχων όπλον ή πυρομαχικά ανευ σχετικής αδείας θα θεωρείται ως παρανόμως οπλοφορών και θα διώκεται βάσει των κειμένων Στρατιωτικών Νόμων.
ΙV.- Επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας η κατοχή κυνηγετικού όπλου. Το κυνήγιον απαγορεύεται απολύτως προς το παρόν και μέχρις εκδόσεως νεωτέρας μας Διαταγής.
V.- Οπλα ή πυρομαχικά προερχόμενα αποδεδειγμένως εκ λαφύρων και ευρισκόμενα εις ελεγχομένας υπό τας «Ε.Ο.Ε.Α»-«Ε.Δ.Ε.Σ.» περιοχάς δεν δύνανται να θεωρηθώσι ανήκοντα εις Οργανώσεις ανεξαρτήτως του προσώπου εις χείρας του οποίου ευρίσκονται. Ταύτα θα παραδοθώσιν εις τας Ε.Ο.Ε.Α. βάσει πρωτοκόλλου.

VI.- Αναφέρατε ημερομηνίαν λήψεως, ως και πέρας της ως άνω εργασίας συγκεντρώσεως ήτις δεν δύναται να παραταθή πέραν της 31ης Οκτωβρίου, πλην της Κερκύρας όπου η εργασία αύτη θα παραταθή κατά την κρίσιν της Χης Μεραρχίας.-

Σ.Δ.Γ. Αρχηγείου 23/10/44
Ο Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ