Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/27-9-1944


20ον Σ.Π.
Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
27ης Σεπτεμβρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής.
Περί ώραν 8ην σήμερον Γερμανική φάλαγξ εστάθμευεν επί της οδού Ακαδημίας, αποτελούμενη από 15 περίπου παλαιά φορτηγά αυτοκίνητα με Ελληνικούς αριθμούς κυκλοφορίας, εξ ων τα πλείστα γκαζοζέν, φορτωμένα με άνδρας και υλικόν και παρηλλαγμένα με κλάδους.
ΙΙ. Εσωτερικά.
Παρατηρείται ύφεσις εις την κατά του Στρατηγού και του διορισμού του διεξαγομένην υπό του ΕΑΜ εκστρατείαν, χωρίς βεβαίως να γίνεται παραδεκτός ο διορισμός του. Επαναλαμβάνεται παρά πάντων των εθνικοφρόνων ως και των αμφιταλαντευομένων πολιτών (μεταξύ των οποίων και πολλοί εαμίται) η άποψις ότι τα θα έπρεπε τα σχετικά τηλ/ματα να επαναληφθούν υπό των συμμαχικών ραδιοσταθμών προς πλήρη κατοχύρωσιν και ενίσχυσιν του Στρατηγού.
Κακήν εντύπωσιν επροξένησαν εις τους οπαδούς του ΕΑΜ αι δηλώσεις των Υπουργών Ζέβγου και Πορφυρρογένη. Ούτω ο Ριζοσπάστης, περιωρίσθη εις δημοσίευσιν περιλήψεως των δηλώσεων, ενώ προφορικώς δηλούται ότι είνε αδύνατον να έγιναν δηλώσεις τοιούτου περιεχομένου και ότι προφανώς πρόκειται περί μυθευμάτων των εθνικιστών.
Πικρότατην εντύπωσιν επροξένησαν εις τον λαό (πλην των εαμιτών) αι προχθεσιναί δηλώσεις του Υπουργού Καρτάλη περί των εθνικών μας διεκδικήσεων, ιδίως εις ότι αφορά την Βουλγαρίαν και Αλβανίαν. Η πικρία αυξάνει εκ του γεγονότος ότι θεωρείται ότι ο Υπουργός ομιλών εξέφρασε τας γνώμας και αποφάσεις ολοκλήρου της Κυβερνήσεως, ήτις θεωρείται εις το ζήτημα τούτο παρασυρθείσα υπό των Υπουργών – μελών του ΕΑΜ.
Επιμόνως διεδίδετο χθες υπό των εαμιτών ότι την Πέμπτην (αύριον) πρόκειται να γίνουν μεγάλα πράγματα στην πρωτεύουσαν.
Πληροφορίαι αναφέρουν ότι αι υπό τον τίτλον «Α΄ Σώμα Στρατού» και υπό την διοίκησιν του Ν. Γρηγοριάδη (Καραϊσκάκη), μονάδες του ΕΛΑΣ θα είναι εις θέσιν να εισέλθουν εις Αθήνας το προσεχές Σάββατον. Επίσης ότι εις Μαραθώνα ευρίσκεται Τάγμα του ΕΛΑΣ αρκούντως εξωπλισμένον υπό τινα Σπυρόπουλον εις δε την Πάρνηθα έτερον τάγμα υπό τον Ορέστην.
Συνεργεία του ΕΑΜ (ιδίως μικρά παιδιά της ΕΠΟΝ), χρησιμοποιούνται καθημερινώς διά να ξεσχίζουν τας τοιχοκολλουμένας εις τας κεντρικάς οδούς προκηρύξεις και εφημερίδας εθνικών οργανώσεων. (πληροφορία κατόπιν συστηματικής παρακολουθήσεως.
Εις το Κολωνάκι την Τρίτην συνεργείον του ΕΑΜ εκληφθέν από τους περιοίκους ως συνεργείον του Δήμου απήλειψε δι’ ασβεστώσεως όλας τας επιγραφάς εθν. οργανώσεων (κυρίως της ΠΕΑΝ, ευθύς μετά την εξόρμησιν που είχεν ενεργηθή (πληροφορία εξηκριβωμένη).
Χθες καθ’ όλην σχεδόν την ημέραν εις περιοχάς Παγκράτι – Βύρωνα Ν. Κόσμον διεξήγοντο συγκρούσεις μεταξύ τμημάτων χωροφυλακής και της ομάδος Παπαγεωργίου αφ’ ενός, και τμημάτων του ΕΛΑΣ αφ’ ετέρου.
Περί ώραν 1400 και περί ώραν 1600 εσημειώθησαν μικροεπιθέσεις τμημάτων του ΕΛΑΣ κατά της έδρας του μηχανοκίνητου της Ι. Ασφαλ. (Αχαρνών και Αφέρωφ).
Περί ώραν 19ην της χθες ομάδες του ΕΛΑΣ επετέθησαν με πυρά πολυβόλων κατά των φρουρών του ραδ. σταθμού Ζαππείου. Διεξήχθη ημίωρος συμπλοκή, των επιτεθέντων τραπέντων τελικώς εις φυγήν.
Κατά πληροφορίαν εκ προσώπου υπηρετούντος εις την Γερμανικήν αστυνομίαν, οι Γερμανοί κατόπιν της τροπής που έλαβον τα πράγματα απεφάσισαν όπως προβούν εις την σύλληψιν του ορισθέντος Στρατ. Διοικητού Αττικής, ενεργούντες εντατικώς προς τούτο.
Άνδρες του τάγματος ΕΛΑΣ Βοτανικού περιφέρονται ένοπλοι φέροντες στολάς Γερμανών στρατιωτών (πληροφορία εξηκριβωμένη).

Αθήναι τη 27η Σεπτεμβρίου 1944
Ο
Διοικητής του Συντάγματος
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements