Συμφωνία ΚΑΖΕΡΤΑΣ και σχετικά κείμενα, 26 Σεπ 1944


ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΖΕΡΤΑΣ
ΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΝ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944
————————–
Πρακτικά αποφάσεων ληφθεισών κατά σύσκεψιν λαβούσαν
χώραν εις A.F.H.Q. την 26-9-44
—————————-

Kατά σύσκεψιν προεδρευθείσαν παρά του Ανωτάτου Συμμάχου Αρχιστρατήγου του Θεάτρου Μεσογείου εις το A.F.H.Q., καθ’ ην παρευρέθησαν ο Ελλην Πρωθυπουργός μετ’ άλλων μελων της Ελληνικής Κυβερνήσεως καθώς και οι Αρχηγοί των Ελλήνων Ανταρτών Στρατηγοί ΣΑΡΑΦΗΣ και ΖΕΡΒΑΣ αι κάτωθι αποφάσεις κατεχωρήθησαν εις τα πρακτικά ως γενόμεναι παρά πάντων αποδεκταί
1. Ολαι αι ανταρτικαί Δυνάμεις αι δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τας διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος
2. Η Ελληνική Κυβέρνησις θέτει τας δυνάμεις ταύτας υπό τας διαταγάς του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ, όστις ωνομάσθη υπό του Ανωτάτου Συμμάχου Αρχιστρατήγου, ως Στρατηγός Διοικών τας Δυνάμεις εν Ελλάδι.
3. Συμφώνως προς την προκήρυξιν εκδοθείσαν παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, οι Αρχηγοί των Ελλήνων ανταρτών δηλούν ότι θα απαγορεύσουν πάσαν απόπειραν των υπ’ αυτούς μονάδων να αναλάβουν την αρχήν ανα χείρας. Τοιαύτη πράξις θα τιμωρηθή αναλόγως.
4. Οσον αφορά τας Αθήνας ουδεμία ενέργεια θα αναληφθή εκτός υπό τας αμέσους διαταγάς του Στρατηγού ΣΚΟΜΠΥ, Στρατηγού Διοικούντος τας εν Ελλάδι Δυνάμεις.
5. Τα Τάγματα Ασφαλείας θεωρούνται όργανα του εχθρού. Θα χαρακτηριστούν ως εχθρικοί σχηματισμοί, εκτός αν παραδοθούν συμφώνως προς τας διαταγάς εκδοθησομένας παρά του Στρατηγού Διοικούντος τας εν Ελλάδι Δυνάμεις.
6. Ολαι αι Ελληνικαί ανταρτικαί Δυνάμεις προς τον σκοπόν όπως τεθή τέρμα εις τας διαμάχας του παρελθόντος δηλούν ότι θα σχηματίσουν Εθνικήν Ενωσιν, ινα συντονίσουν την δράσιν των διά το καλλίτερον συμφέρον του κοινού αγώνος.
7. Κατόπιν της αυτώ παραχωρηθείσης υπό του ανωτάτου Συμμάχου Αρχιστρατήγου εξουσίας και από συμφώνου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ εξέδωσε τας κατωτέρω διαταγάς επιχειρήσεων.

————————————-
ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΟΣ
ΤΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Οσον αφορά τας εν Ελλάδι δρώσας σήμερον δυνάμεις η στρατιωτική των οργάνωσις θέλει είναι η κάτωθι:
α) Ο Στρατηγός ΖΕΡΒΑΣ θα συνεχίση να δρά εντός των εδαφικών ορίων της Συμφωνίας της Πλάκας και θα συνεργάζεται μετά του Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ διά την παρενόχλησιν της Γερμανικής υποχωρήσεως, εντός της περιοχής μεταξύ των βορείων ορίων της Συμφωνίας Πλάκας και της Αλβανίας.
β) Ο Στρατηγός ΣΑΡΑΦΗΣ θα συνεχίση να δρά εις την υπόλοιπον Ελλάδα, εξαιρέσει:
(1) Περιφερείας ΑΤΤΙΚΗΣ. Ολα τα στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην θα διοικώνται υπό του Στρατηγού ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, δρώντος εν στενή συνεργασία μετά του εν Αθήναις αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως και βοηθουμένου υπό τινος Αξιωματικού συνδέσμου ονομασθησομένου παρά του Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ, θα είναι υπό τας διαταγάς της Δυνάμεως 140.
(2) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Στρατεύματα εις την περιφέρειαν ταύτην θα διοικώνται παρά τινος αξιωματικού υποδειχθησομένου υπό του Στρατηγού ΣΑΡΑΦΗ, τη εγκρίσει της Ελληνικής Κυβερνήσεως και όστις θα βοηθήται υπό ΑΓΓΛΙΚΗΣ Αποστολής Συνδέσμου. Θα είναι υπό τας διαταγάς της Δυνάμεως 140.
(3) Βραδύτερον η ΘΡΑΚΗ (συμπεριλαμβανομένης και της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Θα είναι υπό την διοίκησιν ενός αξιωματικού ονομασθησομένου υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως.
ΣΚΟΠΟΙ:
α) Αμφότεροι οι Διοικηταί θα παρενοχλούν την Γερμανικήν υποχώρησιν και θα εξουδετερώνουν τας Γερμανικάς Φρουράς.
β) Καθ’ ον χρόνον θα απελευθερούται το έδαφος, αμφότεροι οι Διοικηταί θα είναι υπεύθυνοι προσωπικώς εις τον Διοικητήν της δυνάμεως 140 δια:
(1) την τήρησιν του νόμου και της τάξεως εις τα εδάφη όπου δρούν αι δυνάμεις των,
(2) την αποφυγήν εμφυλίου πολέμου και των φόνων Ελλήνων παρ’ Ελλήνων,
(3) την πρόληψιν επιβολής οιασδήποτε ποινής καθώς και αδικαιοληγήτων συλλήψεων και προχείρου διαδικασίας,
(4) την συνδρομήν των εις την αποκατάστασιν της πολιτικής εξουσίας και την διανομήν περιθάλψεως.
Χάρτης δεικνύων τα όρια των επιχειρήσεων εδόθη εις αμφοτέρους τους Διοικητάς.

(ΥΠΟΓΡΑΦΑΙ)
Χ. ΜΑΪΤΛΑΝΤ ΟΥΙΛΣΩΝ, Στρατηγός
Ανωτατος Συμμ. Αρχιστράτηγος του
Θεάτρου της Μεσογείου

Χ. Μ. ΜΑΚΜΙΛΛΑΝ
Βρεταννός Υπουργός Εκπρόσωπος παρά
τω Αρχηγείω Μεσογείου

Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Πρωθυπουργός της Ελλάδος

Σ. ΣΑΡΑΦΗΣ

Ν. ΖΕΡΒΑΣ

Τη 26η Σεπτεμβρίου 1944
Εκτός των ανωτέρω υπογραψάντων παρευρέθησαν και οι εξής: Ο Αντιστράτηγος Ρ. Μ. ΣΚΟΜΠΥ, Οι κ. κ Σβώλος και Ζεύγος.
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ
Κ. Ε. ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ
ΕΛΛΑΔΙ ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
Υπόμνημα Κ. Ε. ΕΛΑΣ της 14ης Δεκεμβρίου 1944
Το απρόοπτον αιματοκύλισμα του Αθηναϊκού λαού, του οποίου παριστάμεθα μάρτυρες επί 13 ήδη συνεχείς ημέρας, είναι αποτέλεσμα της ακάμπτου επιμονής της αντιδραστικής δεξιάς διά τον μονομερή αφοπλισμόν των Δυνάμεων του ΕΛΑΣπρος τον σκοπόν της επιβολής μετά ταύτα Φασιστικής Δικτατορίας. Την προσπάθειαν αυτήν της δεξιάς υιοθέτησαν δυστυχώς και υπεστήριξεν ακόμη και διά των όπλων, ο Στρατηγός κ. Σκόμπυ κατά παράβασιν των ρητών συμφωνιών της Καζέρτας και των διακηρυγμένων σκοπων του Συμμαχικού αγώνος, αναμιγνυόμενος ωμώς εις τα εσωτερικά συμμάχου χώρας. Αποτέλεσμα των αστόχων τούτων ενεργειών υπήρξε το θλιβερόν γεγονός σύμμαχοι λαοί, αγωνιζόμενοι κατά κοινού εχθρού, να περιέλθουν εις ένοπλον ρήξιν και να θρηνούνται θύματα κατά χιλιάδας και μάλιστα εκ του αμάχου πληθυσμού κατά του οποίου εστράφησαν τα αεροπλάνα, τα πυροβόλα και τα τάνκς της Μεγάλης Βρεττανίας.
Παρά τα διαδραματιζόμενα οδυνηρά ταύτα γεγονότα, εμμένοντες πάντοτε εις την ομαλήν και Δημοκρατικήν εξέλιξιν της χώρας, προτείνομεν τα ακόλουθα εις απάντησιν των όρων τους οποίους μας εγνωστοποίησεν ο στρατηγός κ. Σκόμπυ διά του συναγωνιστού Μ. Πορφυρογενή.
1) Μέχρις οριστικής επιλύσεως του ολου στρατιωτικού ζητήματος παρά της σχηματισθησομένης Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητος δυνάμεθα να αποσυρθούν προσωρινώς τα Γενικήν γραμμήν την καθοριζομένην εις το από 3ης Δεκεμβρίου ε. ε. μήνυμα του 3ου Βρεταννικού Σώματος Στρατού.
2) Ταυτοχρόνως να αποσυρθούν επίσης προσωρινώς η Ορεινή Ταξιαρχία και ο Ιερός Λόχος μακράν των Αθηνών και του Πειραιώς εις περιοχήν καθορισθησομένην διά κοινής συμφωνίας.
3) Άπασα η δύναμις της Χωροφυλακής αφοπλιζομένη να τεθή εκτός υπηρεσίας, των ανδρών αποστελλομένων εις τας εστίας των. Οι άνδρες και οι αξιωματικοί των τέως Ταγμάτων Ράλλη αφοπλιζομένοι να εγκλεισθούν πραγματικώς εις τας φυλακάς μέχρι ου κριθώσι υπό της Δικαιοσύνης.
4) Αι εν Ελλάδι ευρισκόμεναι Βρεττανικαί Δυνάμεις να περιορισθούν αποκλειστικώς εις την εκτέλεσιν των αποστολών αίτινες καθορίζονται διά των συμφωνιών της Καζέρτας και αι οποίαι δεν προβλέπουν χρησιμοποίησιν των εις τα εσωτερικά ζητήματα της Ελλάδος.
5) Ο πολιτικός κόσμος της χώρας να αφεθή ανεπηρέαστος προς σχηματισμόν το ταχύτερον Κυβερνήσεως πραγματικής Εθνικής Ενώσεως η οποία να ρυθμίση δημοκρατικώς το όλον πολιτικόν και στρατιωτικόν πρόβλημα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος του αφοπλισμού των μη διακαιομένων να φέρωσιν όπλα.

Τη 14η Δεκεμβρίου 1944
Η
Κ.Ε. ΤΟΥ ΕΛΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΚΑΤΑ ΞΗΡΑΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΔΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ Ε.Λ.Α.Σ.
Ο Αρχιστράτηγος των κατά Ξηράν εν Ελλάδι Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Ρ. Μ. ΣΚΟΜΠΥ έλαβε σήμερον, 16ην Δεκεμβρίου, υπόμνημα της Κεντρικής επιτροπής του ΕΛΑΣ υπό ημερομηνίαν 14 Δεκεμβρίου. Παρατηρεί μεθ’ ικανοποιήσεως ότι διά του πρώτου Αρθρου του ως άνω Υπομνήματος γίνεται αποδεκτός ο πρώτος όρος ον έθεσεν εις την προς τον κ. Πορφυρογένην δήλωσιν του της 12ης Δεκεμβρίου, όπως οι σχηματισμοί του ΕΛΑΣ αποσυρθούν εκ της Αττικής εις την Γενικήν γραμμήν την καθορισθείσαν εις το Υπόμνημα του 3ου Σώματος Στρατού της 3ης Δεκεμβρίου. Δέον όμως να τονίση ότι δεν γίνεται μνεία περί του δευτέρου εκ των όρων του, ήτοι, ότι άπαντες οι οπαδοί του ΕΛΑΣ εις τας Αθήνας και τον Πειραιάν δέον να παύσουν την αντίστασιν και να παραδώσουν τα όπλα των. Είναι υποχρεωμένος να εξακολουθήση επιμένων επί της ικανοποιητικής εκπληρώσεως του όρου τούτου. Προτού ασχοληθή με τα άλλα εκ του υπομνήματος προκύπτοντα ζητήματα ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ, θέλει υποδείξει, ότι ο Ελληνικός Ιερός Λόχος δεν ευρίσκεται εν την περιφέρειαν της Αττικής. Επι πλέον η δήλωσις του τρίτου Αρθρου του υπομνήματος η αφορώσα τα πρώην Τάγματα Ράλλη, είναι εξ ολοκλήρου ανακριβής. Πάντα τα Τάγματα ταύτα ήδη αφωπλίσθησαν, ουδείς δε αφέθη ελεύθερος εκ των αξιωματικών και οπλιτων οι οποίοι εκρατούντο υπό φυλάκισιν ως αιχμάλωτοι του Κράτους κατά την έναρξιν των εχθροπραξιών.
Ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ παρατηρεί μεθ’ ικανοποιήσεως ότι εις το άρθρον 4 του υπομνήματος γίνεται μνεία περί της συμφωνίας της Καζέρτας. Θα δημοσιεύση χωριστά το πλήρες κείμενο της Συμφωνίας ταύτης εκ του οποίου φαίνεται η ακριβής τήρησις των όρων της εκ μέρους των Βρεταννικών εν Ελλάδι Δυνάμεων.
Σύμφωνα με την δήλωσιν του της 12ης Δεκεμβρίου ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ επαναλαμβάνει ότι εις ην περίπτωσιν εκπληρωθούν ικανοποιητικώς οι δύο πρώτοι όροι του, θέλει αναφερθή αμέσως εις τον Στρατάρχη ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ, Ανώτατον Σύμμαχον Διοικητήν Μεσογείου και δεν πιστεύει οτι θα υπάρξη οιαδήποτε δυσκολία εις το να δυνηθή ο Στρατάρχης να αρχίση λαμβάνων τα αναγκαία μέτρα διά τον τερματισμόν του αναβρασμού και ίνα αποκαταστήση εις άπαντας τους Ελληνας, αδιακρίτως φρονημάτων, την απόλαυσιν των δημοκρατικών των ελευθεριών. Καθώς εδήλωσεν προηγουμένως και καθώς μεθ’ ικανοποιήσεως παρατηρεί αναφερόμενον εν τω αρθρω 5 του υπομνήματος, εν εκ των πρώτων αναγκαίων μέτρων δέον να είναι η αποστράτευσις πασών των ατάκτων δυνάμεων, οιωνδήποτε πολιτικών πεποιθήσεων, με σκοπόν την ανασυγκρότησιν των μονίμων Εθνικών Δυνάμεων. Η αναδιοργάνωσις της Χωροφυλακής δέον να συμπεριληφθή εις το τελευταίον τούτο ζήτημα. Οσον αφορά την Ελληνικήν Ορεινήν Ταξιαρχίαν ο Στρατηγός ΣΚΟΜΠΥ θα είναι διατεθειμένος να διατάξη την Ταξιαρχίαν να επιστρέψη εις τους στρατώνας όπου ευρίσκετο αύτη προ της ενάρξεως των εχθροπραξιών, εφ’ όσον αι δύο απαιτήσεις του εκπληρωθούν τελείως.

ΑΘΗΝΑΙ 16 Δεκεμβρίου 1944
Π. ΤΖ. ΣΠΡΙΓΧΑΛ
Επιτελάρχης