Στρατιωτική Διοίκηση Ναυπλίου προς ΕΛΑΣ, ΣΔΝ/26-9-1944


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ
Τους κ. κ. Ι/Αθανάσουλαν Διοικητήν ΙΙΙ/6 Τάγματος
2/Τύμπρον Καπετάνιον
3/Π. Ξύδην Διοικητικόν, αντιπρόσωπον Ναυπλίας
4/Κ. Μάραν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Αργοναυπλίας
5/Τ. Λιλήν Γραμματέαν του Ε.Α.Μ. Ναυπλίας
6/Τάκην Γεωργιάδην Γραμματέαν των οργανώσεων του
Κ.Κ.Ε. Αργοναυπλίας
εις Κάπου

Κύριοι,
Λαβόντες γνώσιν της από 25/9/44 επιστολής σας προς τους κ.κ. Νομάρχην, Δημόπουλον, Πετρίδην, Μουντζουρίδην, Πανταζόπουλον, και Παπαδόπουλον, απαντώμεν επί όλων των θεμάτων σας με τα κάτωθι:
Ι) Δύνανται ν’ αποφυλακισθώσιν οι Πολιτικοί κρατούμενοι χωρίς όμως ν’ αποφυλακισθώσιν οι βαρυνόμενοι με διάπραξιν εκκλημάτων ίνα δικασθώσιν υπό της Εθνικής Ημών Κυβερνήσεως βάσει των βαρυνουσών αυτούς κατηγοριών.
2) Ουδεμίαν τρομοκρατίαν και λεηλασίαν ασκείται παρ’ ημών τόσον εις την πόλιν όσον και εις την ύπαιθρον ενώ αντιθέτως ασκείται τιαύτη υπό των ενόπλων τμημάτων σας. Απαγορεύετε κάθε κίνησιν προς Ναύπλιον από Άργους, Κατσίκγρι, Λυγουριό, Ασίνη, Χαϊδάρι, ενώ αντιθέτως από το Ναύπλιον κινείται καθείς όπου θέλει ελευθέρως.
Δεν δύνανται όμως να κινούνται καθ’ όσον συλλαμβάνονται παρά των τμημάτων σας. Καταστρέψατε το αντλιοστάσιον ίνα η πόλις του Ναυπλίου καταδικασθή εις τον εκ δίψης θάνατον, πράξις καταδικαζομένη και υπό του Διεθνούς Δικαίου και μη διαπραχθείσα ούτε και υπό αυτών των κατακτητών.
3) Δεν Δύναται να παραδοθή ο οπλισμός εις Υμάς διότι διά των όπλων τούτων θα κτηπήσετε τους αντιφρονούντας προς σας πατριώτας. Ο Ε.Λ.Α.Σ. Δεν αποτελεί Εθνικόν Στρατόν σύμφωνα με τον Σύμφωνον του Λιβάνου, αλλά ταξικόν. Διά των όπλων τα οποία ελάβατε παρά των Συμμάχων μας εκτηπήσατε παν Εθνικόν στοιχείον εις Χέλι, Κρανίδι, Αχλαδόκαμπον κ.λ.π. ενώ αντιθέτως ουδαμού εκτηπήσατε τους κατακτητάς έστω και τους τελευταίους φεύγοντας ενώ τα ένοπλά σας τμήματα ευρίσκοντο περί την Τυρινθα χώρον.
4) Επί των 4 και 5 σημείων σας απαντά η Χωροφυλακή ως αρμόδια και ήτις εξουσιοδοτήθη επισήμως υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως Παπανδρέου να τηρή την τάξιν την οποίαν και ημείς αναγνωρίζομεν και ενισχύομεν και την οποίαν ούτε ημείς ούτε Εσείς δύνασθε ν’ αφοπλήσητε και διαλύσητε διότι δεν έχετε ουδεμίαν εξουσιοδότησιν παρά της Εθνικής Κυβερνήσεως Παπανδρέου.
5) Ουδέποτε ετηρήθη Παρ’ Υμών η έγγραφος διαβεβαίωσις που εδώσατε, (Σφαγαί Ανθυπολοχαγών Αλεξοπούλου, Μπόμπου κ. λ. π. Συνεπώς δεν δυνάμεθα να έχομεν εμπιστοσύνην.
6) Ουδεμίαν αντίρησιν έχομεν επί της τιμωρίας των προδοτών υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως Παπανδρέου μετά την παλινόστησιν αυτής στην Άγια Πατρίδα μας μόνης αρμοδίας να κρίνη τους πάντας ως ανεκοίνωσεν και προχθές Ραδιοφωνικώς.
7) Εις περίπτωσιν βομβαρδισμού της Πόλεως Ναυπλίου πράξεως βαρβάρου μη διαπραχθείσης ούτε υπό των Ούννων Γερμανών θα υπέχετε ακέραιαν την ευθύνην έναντι της Κυβερνήσεως της ανθρωπότητος και του Πολιτισμού. Θα είμεθα τότε υποχρεωμένοι να λάβωμεν ανάλογα μέτρα ανταποδόσεως διά το Άργος και Χίον, εκ των οποίων ορμάσθε διά τας επιχειρίσεις σας, επομένως ειδοποιήσατε τον άμαχον πληθυσμόν των πόλεων τούτων.
Τέλος γνωρίζομεν Υμίν ότι ως Έλληνες Αξιωματικοί, Πολεμισταί της Αλβανίας και των άλλων πολέμων χύσαντες το αίμα μας εις τα πεδία των μαχών και έχοντες πλήρη επίγνωσιν της Στρατιωτικής μας Τιμής και του καθήκοντος δεν δυνάμεθα να καταθέσωμεν τα όπλα.
Συνεπώς δεν αντιπροσωπεύετε ουδένα ειμή μόνον επιμένετε εις την διά της βίας κατάληψιν της αρχής παρά τας παραγγελίας των Υπουργών Ζευγού και Πορφυρογένη.
Τέλος σας καλούμεν αν θέλετε να κτηπήσωμεν τον κατακτητήν να συνεργασθώμεν διά την από κοινού επίτευξιν της συντριβής και εκδιώξεως του κατακτητού οπουδήποτε και αν ευρίσκεται ούτος, διότι απ’ εδώ απήλθε προ δεκαπενθημέρου.
Ημείς πάντοτε υπό οιανδήποτε ονομασίαν ηργάσθημεν διά τα Εθνικά συμφέροντα.-

Ναύπλιον τη 26 Σεπτεμβρίου 1944
Η
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Λοχαγός Πεζικού Μουστακόπουλος Δημήτριος
-//- -//- Ρομποτής Σπυρίδων
-//- -//- Χριστόπουλος Νότης
Ίλαρχος Κοσταντάς Βασίλειος

Για την ακρίβιαν
(Τ.Σ.Υ.)

Advertisements