Συμφωνία Καζέρτας 26-9-1944


1) Ολαι αϊ ανταρτικαί δυνάμεις αί δρώσαι εν Ελλάδι τίθενται υπό τάς διαταγάς της Ελληνικής Κυβερνήσεως Εθνικής Ενότητας.

2) H Ελληνική Κυβέρνησις θέτει τάς δυνάμεις ταύτας υπό τάς διαταγάς του στρατηγού Σκόμπυ, όστις ώνομάσθη υπό του Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου ως στρατηγός διοικών τάς δυνάμεις εν Ελλάδι.

3) Συμφώνως προς την προκήρυξιν την εκδοθείσα παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, οι Αρχη­γοί των Ελλήνων ανταρτών θα απαγορεύσουν πάσα απόπειρα των υπ’ αυτούς μονάδων v’ αναλάβουν την αρχήν ανά χείρας. Τοιαύτη πράξις θα χαρακτηρισθεί ως έγκλημα καί θα τιμωρηθεί αναλόγως.

4) Όσον αφορά τας Αθήνας, ουδεμία ενέργεια θα αναληφθεί έκτός άπό τάς αμέσους διαταγάς του Στρατηγού Σκόμπυ, στρατηγού Διοικητού των εν’ Ελλάδι δυνάμεων.

5) Τα Τάγματα Ασφαλείας θεωρούνται όργανα του εχθρού. Θα χαρακτηρισθούν ως εχθρικοί σχηματισμοί, έκτός εάν παραδοθούν συμφώνως προς τας διαταγάς του στρατηγού Διοικητού των εν Ελλά­δι δυνάμεων.

6) Ολαι αϊ Ελληνικαί άνταρτικαί δυνάμεις, προς τον σκοπόν όπως τεθεί τέρμα εϊς τάς διαμάχας του παρελθόντος, δηλούν ότι θα σχηματίσουν εθνική ένωση, ίνα συντονίσούν την δράσιν των δια το καλύτερού συμφέρον του αγώνος.

7) Κατόπιν της εξουσίας της παραχωρηθείσης εϊς αυτόν υπό του Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχι­στρατήγου καί άπό συμφώνου μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ο στρατηγός Σκόμπυ εξέδωσε τάς κάτωθι διαταγάς επιχειρήσεων:

Α’) Όσον αφορά τάς εν Ελλάδι δρώσας σήμερον δυνάμεις, ή στρατιωτική των όργάνωσις θέλει είναι ως κάτωθι:

α) Ο στρατηγός Ζέρβας θα εξακολουθήσει νά δρα εντός των εδαφικών ορίων της Συμφωνίας της Πλάκας καί θα συνεργάζεται μετά του στρατηγού Σαράφη, δια την παρενόχλησιν της Γερμανικής υποχωρήσεως εντός της περιοχής μεταξύ των βορείων ορίων της Συμφωνίας Πλάκας καί Αλβανίας.

β) Ο στρατηγός Σαράφης Θα εξακολουθεί νά δρα εϊς την υπόλοιπον Ελλάδα, εξαιρέσει:

1) Περιφέρεια Αττικής. Όλα τα στρατεύματα εϊς την περιφέρεια ταύτη θα διοικούνται υπό του στρατηγού Σπηλιωτοπούλου, δρώντας εν στενή συνεργασία μετά των εν Αθήναις αντιπροσώπων της Κυβερνήσεως καί βοηθούμενου υπό αξιωματικού συνδέσμου όνομασθησομένου παρά του στρατηγού Σαράφη.

2) Πελοπόννησος. Τα στρατεύματα εϊς την περιφέρεια ταύτη θα διοικούνται υπό αξιωματικού υποδειχθησομένου υπό του στρατηγού Σαράφη, έγκρίσει της Ελληνι­κής Κυβερνήσεως καί όστις θα βοηθείται υπό συνδέσμου της Αγγλικής Αποστολής.

3) Βραδύτερον η Θράκη (συμπεριλαμβανομένης καί της Θεσσαλονίκης) θα είναι υπό την διοίκησιν άξ/κοϋ όνομασθησομένου παρά της `Ελληνικής Κυβερνήσεως.

B’) Σκοπός:

α) Αμφότεροι αι διοικηταί θα παρενοχλούν την Γερμανική υποχώρησιν καί εξουδετερώνουν τάς γερμανικας φρουράς.

β) Καθ’ όν χρόνον θ’άπελευθερουται το έδαφος αμφότεροι αι διοικηταί θα είναι υπεύθυ­νοι προσωπικώς δια:

1) Την τήρησιν του νόμου καί της τάξεως εϊς τα εδάφη όπου δρουν οι δυνάμεις τους.

2) Την αποφυγήν εμφυλίου πολέμου καί του φόνού  Ελλήνων παρ’ Ελλήνων.

3) Την πρόληψιν επιβολής οιασδήποτε ποινής καθώς καί αδικαιολογήτων συλλήψε­ων καί προχείρου διαδικασίας.

4) Την συνδρομή των εις την αποκατάστασιν της πολιτικής εξουσίας καί την συνδρομή περιθάλψεως.

5) Χάρτης δεικνύων τα όρια των επιχειρήσεων εδόθη εϊς αμφοτέρους τους διοικητάς.

Δια το Συμ. Στρατηγείον Μεσογείου

Δια τήν Ελλ. Κυβέρνησιν

Αρχηγοί Ανταρ. Δυνάμεων

Αρχιστράτηγος Μεσογείου

Ουίλσον Μάκ – Μίλλαν

Γ. Παπανδρέου

Πρωθυπουργός

Σ. Σαράφης        N. Ζέρβας

Στην συνέχεια ή διάσκεψη εξέδωσε το ακόλουθο ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ:

«Σύσκεψις έλαβε χώρα εϊς το Συμμαχικό Στρατηγείο υπό τήν Προεδρίνα του Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου, καθ’ ήν παρέστησαν ο Στρατηγός Σκόμπυ, στρατηγός διοικών τάς εν `Ελλάδι δυνάμεις, ο Έλλην πρωθυπουργός, Γ. Παπανδρέου, μετ’ άλλων μελών της Ελληνικής Κυβερνήσεως καί οι δυο Έλληνες Αρχηγοί των Ανταρτών, στρατηγοί Σαράφης καί Ζέρβας. Οι δύο στρατηγοί οι διοικούντες τάς δυνάμεις των Ελλήνων ανταρτών έδήλωσαν, ότι αποδέχονται πλήρως τάς διαταγάς του, Ανωτάτου Συμμαχικού Αρχιστρατήγου, υπό τάς διαταγάς του όποίου ή ` Ελληνική Κυβέρνησις έθεσεν άλας τάς εν ‘ Ελλάδι δρώσας Ελληνικάς δυνάμεις. Ελήφθησαν αποφάσεις συμφωνούντων απάντων προς συντονισμό του αγώνος δια τήν καλυτέραν δυνατή απελευθέρωσιν της Ελλάδος».

Μάκντλαντ Ουίλσον Χάρολντ Μάκ-Μίλλαν

 

Γ. Παπανδρέου

N. Ζέρβας

Σ. Σαράφης

 

Advertisements