Συνεργασία ΕΛΑΣ-Βρεττανική Στρατιωτική Αποστολή, ΕΛΑΣ/ΓΣ/26 Σεπ 1944


Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 26-9-44
Ο
Επιτελάρχης του Γεν. Στρατηγείου Καλλίμαχος

Προς
Το Γεν. Στρατηγείον (Ι, ΙΙ, ΙΙα, ΙΙΙ)
Ενταύθα

<strong>Περί ανακοινώσεων του Αρχηγού της Σ. Σ. Αποστολής Αντ/ρχου</strong>

Λαμβάνω την τιμή να αναφέρω ότι κατόπιν προειδοποιήσεως του προσήλθεν σήμερον εις το Γραφείον μου ο εν περιλήψει και μου ανεκοίνωσεν τα κάτωθι:
Ι.     Πυρομαχικά διετέθησαν υπό της Συμμαχικής Αποστολής 86.000 φυσ. εις Γρεβενά ομοίως έγινε ρίψις εις Βέρμιον. Ελπίζει ότι θα γίνει άλλη μια ρίψις κατ`αυτάς εις Βέρμιον. Δύο ρίψεις έγιναν εις Λιδωρίκι. Αύται κατόπιν πληροφοριών μας εις την Μακεδονίαν και Λιδωρίκι η κατάστασις είναι σοβαρά από απόψεως πυρομαχικών.
ΙΙ.    Αι ενισχύσεις από Ερυθρόν Σταυρόν, προς τον ΕΛΑΣ ή προς χωρικούς ανεκοίνωσεν ο κ. Λαμπέρ του Δ. Κ. Λ. Σ. ότι χρειάζεται σχετική αίτηση. Ο κ. Λαμπέρ γνωρίζει Ελληνικά και η οδηγός του είναι οργανωμένη στον ΕΑΜ.
ΙΙΙ.  Ο συν. Καραγιώργης συνηντήθη με τον Συν/ρχην Κρίς. Του είπε ότι υπάρχουν 500 Ούγγροι εις τον Βόλον έτοιμοι προς παράδοσιν. Η Σ.Σ.Α. διαθέτει Ούγγρον εάν θέλωμεν να στείλωμεν επιστολήν προς τους Ούγγρους του Βόλου.
1.               Εζητήθη από το Κάιρον αξ/κός σύνδεσμος διά την Ι Μεραρχίαν. Εν τω μεταξύ ειδοποιήθη ο Υπολ/γός Κούκ εις το αεροδρόμιο να είναι έτοιμος.
2.               Όταν ο Συν/ρχης Κρίς ήταν στην Ήπειρο του είπαν ότι συνελήφθη από το ΕΛΑΝ ένα καίκι Ραλλικό. Μας διαβεβαιούν, ότι ο ανθ/γός Βαλασίδης ο υπολ/γός Ντούτσιος και η γυναίκα του δεν είναι Ραλλικοί.

3.               Κατά πληροφορίας των παρουσιάζονται μεγάλαι συγκεντρώσεις εις την Αττικήν και το Κάιρο επιθυμεί να υπενθυμίση εις το Γεν. Στρατηγ. του ΕΛΑΣ την διαταγήν του Στρατηγού Σκόμπι ότι ο ΕΛΑΣ δεν πρέπει να κάμη καμμίαν ενέργειαν εις την Αττικήν μεχρις ου γνωσθούν τα αποτελέσματα της συσκέψεως Μπάρι (Στρατ. Σαράφης κ. λ. π.).
VII. Υπενθυμίζει σχετικήν συνομιλίαν με τον συν/στη Δεσποτόπουλο κατά την οποίαν το περιεχόμενο εις χείρας μας όπλα εκ λαφύρων δεν ανήκουν ούτε στον ΕΛΑΣ ούτε στον ΕΔΕΣ αλλά στην Ελληνικήν Κυβέρνησιν και ότι ελήφθη τηλεγράφημα του Στρατηγού Σκόμπι ότι θα εκδώση αυτός διαταγάς σχετικώς με την διάθεσιν των όπλων αυτών.
VIII.Ο ΕΛΑΣ πέρυσι είχε διαθέσει στη Συμμ. Αποστολή στη Νεράιδα, ένα αυτοκίνητο διά μεταφοράς από την Καρδίτσα. Ζητούν εφέτος το ίδιο πράγμα διότι έχουν πολλάς μεταφοράς.
ΙΧ.  Διά την πληροφορίαν ότι στην Αττική η κατάσταση είναι λίαν έκρυθμος, εζήτησαν επιβεβαίωσιν, διά να αποκατασταθή εκεί το όνομα του ΕΛΑΣ. Η γνώμη του είναι ότι πρόκειται περί υπερβολών.
Χ.   Εις αίτησιν μου να μας δίδουν πληροφορίας επί των γερμανών αφού και ημείς τους δίδομεν απήντησεν ότι καίτοι δεν έχει την συγκέντρωσιν των πληροφοριών, εν τούτους θα ενδιαφερθή.
ΧΙ.  Εις παρατήρησιν του ότι ημείς δημοσιεύομεν μόνον όσα είναι κακά διά τον Ζέρβαν και τίποτε καλό, ενώ τώρα τελευταία είχε πολλές επιτυχίες. Απήντησα ότι εκείνος δημοσιεύει πάντοτε διάφορα ασύστατα πράγματα εις βάρος μας. Και ότι δεν γνωρίζομεν τας υπηρεσίας που προσφέρει. Με εβεβαίωσαν με επιμονήν ότι τώρα τελευταία οι γερμανοί είχον από συγκρούσεις των με τον Ζέρβα 100 νεκρούς και 1100 τραυματίας και αιχμαλώτους. Ηυχήθην να είναι αλήθεια και η συζήτησις έκλεισε αφού προηγουμένως του υπέμνησα την απρόκλητον επίθεσιν του Ζέρβα κατά της Πρεβέζης.

Ε. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ

Advertisements