Καθορισμός Δικαιωμάτων Καπεταναίων, ΕΛΑΣ/ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ/1ΕΓ/26 Σεπ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.

XVI ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘ. Α.Π. 580

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κοινοποιούμεν κατωτέρω την υπαριθμ. Α.Π. 777/29-6-44 Δ/γήν Γενικού Στρατηγείου κοινοποιηθείσαν ημίν διά της υπαριθμ. Α.Π. 617/5-7-44 προς γνώσιν.

 

Σ.Δ.Τ. τη 9-7-44

 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                             Η                     Διά την ακρίβειαν

Άπαντα τμήματα                     XVI Ταξιαρχία           Το Ιον Γραφείον

Α. ΚΑΤΣΑΡΟΣ               (Τ.Σ.Υ.)

Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ


Ε.Λ.Α.Σ.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ Ιον

ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 777                     ΔΙΑΤΑΓΗ

 

Εις απάντησιν της υπαριθμ. Α.Π. 461/4-6-44 αναφοράς του Στρατιωτικού αρχηγού της V Ταξιαρχίας γνωρίζομεν υμίν ότι διά της υπαριθμ. 319/26-4-44 δ/γής της Γραμματείας Στρατιωτικών καθορίζονται τα κάτωθι ως προς τα δικαιώματα των Στρατιωτικών Αρχηγών και Καπεταναίων. –

1ον. Ουδεμία αμφιβολία ή παρανόησις έπρεπε να γεννηθή ως προς τα δικαιώματα και το ισότιμο των Καπεταναίων καθόσον ταύτα ουδόλως θίγονται ιαχύοντα πληρώς και βασικώς ως προς τούτο διά της υπαριθμ.   1230/31-10-44 δ/γής μας καθιερωθέντος κανονισμού. –

2ον. Εάν εις τους κοινοποιηθέντας πίνακας συνθέσεως εχρησιμοποιήθη ο όρος βοηθός τούτο εγένετο διότι και εις τον ως άνω κανονισμόν αναγράφεται ο όρος αυτός διά τους Καπεταναίους και του οποίου όρου η έννοια του συνεργάτου και όχι του υφισταμένου. –

3ον. Ως προς το ζήτημα της εκδόσεως διαταγών πάσης φύσεως αναφορών και εγγράφων οι Καπεταναίοι συναποφασίζουσι και συνυπογράφωσι ως συνυπεύθυνοι και ισότιμοι μετά του στρατιωτικού αρχηγού του τελευταίου διατηρούντος πάντοτε το βέτο κατά την λήψιν της αποφάσεως προκειμένου μόνον περί επιχειρήσεων. –

4ον. Τέλος διά της υπαριθμ. Ε.Ο. 208/5-4-44 διαταγής της Γραμματείας κοινοποιηθείσης διά της υπαριθμ. Ε.Π. 2832/10-4-44 διαταγής μας εζητήθη η γνώμη των Δ/σεων των Μεγάλων Μονάδων για το ζήτημα οριστικής τακτοποιήσεως αξ/κών και Καπεταναίων με το κύρος και της ΠΕΕΑ μελετάται το ζήτημα αυτό και δι’ αναφοράς μας εζητήσαμεν την οριστικήν τακτοποίησιν. –

Κατόπιν των ανωτέρω και μέχρι εκδόσεως νεωτέρας διαταγής οι Στρατιωτικοί αρχηγοί και οι Καπεταναίοι εις όλη την κλίμακα της ιεραρχίας θα συναποφασίζουσι και συνυπογράφωσι ως συνυπεύθυνοι και ισότιμοι δι’ όλα ανεξαιρέτως τα ζητήματα παρουσιαζόμενα στη Διοίκηση της Μονάδος, του Στρατιωτικού διατηρούντος πάντοτε το βέτο κατά την λήψιν της αποφάσεως προκειμένου μόνον περί επιχειρήσεων. –

Εν περιπτώσει διαφωνίας θα ζητείται η γνώμη του ανωτέρω κλιμακίου και μόνον διά τας επιχειρήσεις θα εκτελούνται αυταί συμφώνως προς την γνώμην του Στρατιωτικού και αν ο Καπετάνιος διαφωνή θα υποβάλη την γνώμην του εις το ανώτερω κλιμάκιο Διοικήσεως με την έκδοσιν διαταγής προς κρίσιν χωρίς τούτο να φέρη οιανδήποτε βραδύτητα εις την εκτέλεσιν της επιχειρήσεως. –

 

Σ. Δ.   Γενικού Στρατηγείου τη 29-6-44

Στέφανος Σαράφης

Advertisements