Δελτίο πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/26-9-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
της  26ης Σ/βρίου 1944

Ι.      Στρατός Κατοχής

Ανώτερος Γερμανός Αξιωματικός αποχαιρετών την 25ην τ.μ. τους ιδιοκτήτας της οικίας εις ην παρέμενε τους εδήλωσεν ότι η ενταύθα Γερμανική Διοίκησις απεφάσισε να κηρύξη τας Αθήνας – Πειραιά ανοχυρώτους πόλεις και να ζητήση από το Στρατηγείον Μέσης Ανατολής την ακώλυτον αποχώρησιν έξω των ορίων της Αττικής. Εάν όμως, εδήλωσεν, οι Γερμανοί προσβληθούν εντός των Αθηνών θα προβούν εις σκληρότατα αντίποινα.

Την 25ην τρ. η κυκλοφορία αυτοκινήτων Κατοχής επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας – Ακαδημίας – Πανεπιστημίου και Πατησίων ήτο εξαιρετικώς μικρά (το 1/3 της προ εβδομάδος τοιαύτης – Πληροφορία Παρατηρητών).

Κατά πληροφορίας αξιοπίστου πηγής οι Γερμανοί παρέδωκαν την 24ην τρ. και άλλον αριθμόν αυτομάτων όπλων εις το Σύνταγμα Ευζώνων.-

ΙΙ.    Εσωτερικά

Την 6ην ώραν της 25ης από Τηλεβόα ανεκοινούτο υπό Εαμιτών εκ της περιοχής λόφου Στρέφη ότι το Λονδίνον διέψευσε τον διορισμόν του Στρατηγού, ο οποίος είναι αξιωματικός της Χωροφυλακής και συνεργάτης των Λάμπου και Μπουραντά.

Ομοίως  την 20ην  ώραν  ερρίφθησαν χειρόγραφα εις διαφόρους  οικίας της περιοχής Νεαπόλεως εις ας αναγράφοντο δι’ ερυθράς μολυβδίδος και με ανορθογραφίας «Ο Σπηλιωτόπουλος είνε ο μεγαλύτερος προδότης», «Το ΕΑΜ θα τον τιμωρήση. Ο Λαός των Αθηνών ξεύρη ότι μόνον ο στρατός του ΕΛΑΣ παίρνει διαταγάς από το Στρατηγείον Μ.Α.».

Την 10ην-12ην ώραν της χθες ομάδες ενόπλων του ΕΛΑΣ περιήρχοντο τας οδούς της περιοχής Γκύζη – τέρμα Ιπποκράτους φωνάζοντες «Ζήτω το ΕΑΜ, κάτω ο Γκεσταπίτης Σπηλιωτόπουλος». Συγχρόνως επυροβόλουν εις τον αέρα προκαλέσαντες πανικόν.

Εις  την οδόν Δεινοκράτους και εγγύς του Ερυθρού Σταυρού την μεσημβρίαν της χθες άτομον καλοενδενδυμένον ηλικίας περίπου 30 ετών είχε συγκεντρώσει ομάδα 25 περίπου αλητοπαίδων και διένειμε εις αυτούς ανά 50 εκατομμύρια δίδων την εντολήν να φωνάζουν «Πεινάμε! Ζήτω το ΕΑΜ. Κάτω οι φασίστες του Σπηλιωτόπουλου». Ούτος επειδή οι μικροί δεν αντελήφθησαν καλώς το όνομα το επανέλαβε πολλάκις.

Εις διαταγήν του Α΄ Σώματος Στρατού ΕΛΑΣ τοιχοκοληθείσαν χθες εις τας Κεντρικάς οδούς διατάσσονται αι ομάδες του Σώματος να είναι έτοιμοι προς κατάληψιν των Αθηνών και να μη πιστεύουν τις πεμπτοφαλαγγίτιδες διαδόσεις για διορισμό Στρατ. Διοικητού και για το ότι τα τμήματα του ΕΛΑΣ διατάχτηκαν να απόχωρήσουν από την Αττική. Η διαταγή υπογράφεται «Καραϊσκάκης, Αντιστράτηγος» (φαίνεται ότι πρόκειται περί του Ν.Γρηγοριάδη) και «Νέστορας, Καπετάνιος».-

Ο Ριζοσπάστης της 25ης τρ. διαψεύδει τον διορισμόν του Στρατηγού γράφων ότι ουδέν τηλεγράφημα εστάλη  εκ του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής και ότι μόνον το ΕΛΑΣ λαμβάνει διαταγάς εκ του ως άνω Στρατηγείου.-

Προ τεσσάρων ημερών εξετελέσθη εις Πειραιά υπό Εαμιτών ο πολιτευτής Βαρδινογιάννης, σημαίνον μέλος της εκεί Κρητικής παροικίας και Αρχηγός του ΕΔΕΣ Πειραιώς. Χθες την πρωΐαν μέλη του ΕΔΕΣ εξετέλεσαν τον δολοφόνον.-

Εις προκήρυξιν του ΕΑΜ τοιχοκοληθείσαν σήμερον την νύκτα καθυβρίζεται η Εφημερίς «Ελευθερία» χαρακτηριζομένη ως φασιστικόν όργανον, αναφέρεται δε ειρωνικώς ότι διά των δημοσιευμάτων της παραγγέλλεται υπακοή εις τας διαταγάς του «Φαντομά-Φρουράρχου Αθηνών».-

Τας μετά μεσημβρινάς ώρας της χθες εγένετο 4ωρος σύγκρουσις μεταξύ τμημάτων της Χ και του ΕΛΑΣ εις την περιοχή Θησείου – Πετραλώνων. Οι Γερμανοί εκ του λόφου του Φιλοπάππου επενέβησαν με πυρά όλμων. Η σύγκρουσις εσυνεχίσθη μέχρι της 18ης ώρας ότε καταφθάσασα αστυνομική Γερμανική δύναμις συνέλαβε περί τους πεντήκοντα κατοίκους της περιοχής (μεταξύ τούτων έναν Παπανικόλαν ιερέα, εις την ταράτσα της οικίας του οποίου ήτο στημένον πολυβόλον του ΕΛΑΣ). Ο παρέχων την πληροφορίαν αναφέρει ότι κατεμετρήθησαν 135 νεκροί και βαρύτατα τραυματισμένοι, κυρίως άνδρες του ΕΛΑΣ.

Τας εσπερινάς ώρας της 25ης τρ. εδολοφονήθη υπό Εαμιτών παρά το τέρμα Λιοσίων νέος αγνώστων φρονημάτων.

Αθήναι τη 26η Σ/βρίου 1944

Ο
Διοικητής του Συν/τος
Τ.Σ.Υ.

Advertisements