Εκθεση κατάστασης επαρχίας Κορινθίας, 25 Σεπ 1944


Έκθεσις καταστάσεως Επαρχίας Κορινθίας

Η πόλις της Κορίνθου σήμερον κατέχεται από το 3ον Τάγμα Ευζώνων του 2ου Συντάγματος Πατρών και δύναμιν Χωροφυλακής 100 περίπου ανδρών.
Η δύναμις του Τάγματος αποτελείται από 460 άνδρας εθελοντάς εκ των χωρίων Εξαμηλίων, Αγγελοκάστρου, Βέλλου, Κρηνών, Λιμοχωρίου και Ταρσινών και περίπου 30 Κορινθίων με τον κάτωθι οπλισμόν.

1)  460 ατομικά όπλα   }
2)  12 βαρέα πολυβόλα }                  Με άφθονα πυρομαχικά
3)  10 οπλοπολυβόλα   }
4)  1 βαρύν όλμον με 350 βλήματα
5)  3 ατομικούς όλμους με 180 βλήματα

Ίσως κατ’ αυτάς παραδοθούν 4 πυροβόλα θέσεως

Εις Κόρινθον παραμένει ακόμη δύναμις Γερμανών 300 περίπου ανδρών. Περί τον Ισθμόν και ειδικώς εις Λουτρακίον – Ισθμίαν μέχρις Αγίων Θεοδώρων και εκείθεν μέχρις Αθηνών υπάρχει αρκετή δύναμις μετακινουμένων Γερμανικών Τμημάτων.

Λόγω   των  εκπομπών  του  ραδιοφώνου  Καΐρου  και  Λονδίνου  το ηθικόν των ανδρών και αξιωματικών του Τάγματος είναι καταπεπτοκός, διότι όλοι είναι Εθνικισταί επιθυμούντες να δράσωσι ως Όργανα της Εθνικής Κυβερνήσεως και φοβούνται μήπως χαρακτηρισθούν ως προδόται.

Η Οργάνωσις του ΕΑΜ κατέχει την ύπαιθρον Κορινθίαν ολόκληρον, όπου εγκαθίδρυσε πολιτικάς διοικήσεις τοπικής αυτοδιοικήσεως (Σοβιέτ) καταργήσασα τας αρχάς και κρατεί τον πληθυσμόν υπό τρομοκρατίαν. Διά προπαγάνδας και εντύπων ζητούν την παράδοσιν της πόλεως αποκαλούντες τους Εθνικιστάς προδότας.

Εις τα Φρουραρχεία των χωρίων το ΕΑΜ έχει τοποθετήσει ως Φρουράρχους γνωστούς Κακούργους, οι οποίοι έχουσι διαπράξει σφαγάς και γυναικών ακόμη εις αυτά ταύτα τα χωρία. Η διοίκησις έχει περιέλθει εις χείρας των Κομουνιστών.

Η δύναμις του Τάγματος έχει οχυρώσει την πόλιν διά χαρακωμάτων και συρματοπλεγμάτων.

Το Τάγμα και η Χωροφυλακή εις επιτροπήν Εαμιτών επρότεινον να παραμείνουν τα ένοπλα τμήματα εις τας σημερινάς των θέσεις χωρίς να επιτεθούν κατ’ αλλήλων μέχρι της αφίξεως των εκπροσώπων της Εθνικής Κυβερνήσεως διά να αποφευχθή αιματοχυσία εκ της συγκρούσεως και διά να μην εισέλθουν εις την πόλιν άτακτα στοιχεία Κομουνιστών, οι οποίοι παρουσιάζονται ως Εθνικοαπελευθερωταί, και προβούν εις εγκλήματα εναντίον των Εθνικιστών Πολιτών.

Το τοιούτον εζήτησεν ο Σος Μητροπολίτης Κορινθίας διά προκηρύξεώς του  ως και Επιτροπή Κορινθίων υπό τον Μητροπολίτην μεταβάσα  εις το χωρίον Βραχάτι, όπου το Στρατηγείον των ανταρτών.

Οι εκπρόσωποι του ΕΑΜ, γνωστοί άπαντες Κομουνισταί, ουδεμίαν συζήτησιν εδέχθησαν επ’ αυτού, αλλ’ εζήτησαν τηλεσιγραφικώς εντός 24ώρου τα κάτωθι:

1)    Διάλυσιν του Τάγματος ασφαλείας και παράδοσιν του οπλισμού του εις αυτούς.
2)    Παράδοσιν του οπλισμού της Χωροφυλακής και απόλυσιν των προ μηνός διά προσκλήσεως καταταγέντων Χωροφυλάκων, της Χωροφυλακής παραμενούσης με ελαχίστους Χωροφύλακας εις τους στρατώνας της αόπλους.
3)    Απόλυσις κρατουμένων Κομουνιστών.
4)    Εγγυώνται να μη γίνουν σφαγαί εις την πόλιν και των σημαινόντων Εθνικιστών.

Οι ανωτέρω όροι εκρίθησαν απαράδεκτοι υπό του Διοικητού του Τάγματος, διοικητού Χωροφυλακής, Δημάρχου και Επάρχου Κορινθίας, οι οποίοι εδέχθησαν να αποχωρήση το Τάγμα και η Χωροφυλακή εκ της πόλεως προς Αθήνας κατόπιν επιδόσεως πρωτοκόλλου υπό εκπροσώπων της πόλεως με τον οπλισμόν των, αφού μεταφερθούν αι οικογένειαι των Ευζώνων και Εθνικιστών, αι οποίαι εκ φόβου σφαγών δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν εις την πόλιν.

Το τοιούτον δεν δέχεται το ΕΑΜ απειλών να επιτεθή κατά της πόλεως.

Εις το σημείον αυτό ευρίσκεται σήμερον η κατάστασις, ο πληθυσμός είναι πανικόβλητος και καθημερινώς φεύγει προς Αθήναις.

Οι αξιωματικοί και οπλίται του Τάγματος επίσης διαρέουν.

Το Υπουργείον των Εσωτερικών (κ. Μπακογιάννης) και της Εθνικής Αμύνης (Διεύθυνσις Ευζώνων) διέταξεν το Τάγμα, την Χωροφυλακήν να παραμείνουν εις τας θέσεις των και ν’ αμυνθούν, αν τους επιτεθούν. Λόγω θέσεως, οχυρώσεως και οπλισμού η άμυνα της πόλεως δύναται να ανθέξη, αλλά υπάρχει άμεσος φόβος οι άνδρες να διαρρεύσουν, εφ’ όσον χαρακτηρίζονται προδότες, πρόκειται δε περί ανδρών οι οποίοι είναι θύματα Κομουνιστών.

Το Τάγμα επιθυμεί να αποτελέση Τμήμα του Εθνικού Στρατού και να προστατεύση την πόλιν εναντίον των Κομουνιστών, προς τον σκοπόν δε αυτόν ευρίσκεται εις διαπραγματεύσεις να προσχωρήσουν οι άνδρες του εις την οργάνωσιν του ΕΔΕΣ επ’ ονόματι της οποίας και να κατέχουν την πόλιν μέχρις αφίξεως εκπροσώπων της Εθνικής Κυβερνήσεως.

Είς λόχος του Τάγματος δυνάμεως 250 ανδρών κατέχει το Ναύπλιον και 50 άνδρες του κατείχον μέχρι και προ 8 ημερών το Άργος με δύναμιν 30 χωροφυλάκων. Η δύναμις του Άργους με την Χωροφυλακήν απεχώρησεν με εκατοντάδας οικογενειών Εθνικιστών και ενεκλείσθη εις Ναύπλιον, όπου θα γίνη άμυνα κατά των Κομουνιστών, οι οποίοι ετοιμάζονται να επιτεθούν.

Εις το Άργος όπου εισήλθον οι Κομουνισταί εγκαθίδρυσαν Σοβιέτ υπό 20μελή Λαϊκήν Επιτροπήν και την επομένην ήρχισαν συλλήψεις Εθνικιστών.

Η δύναμις του ΕΑΜ της Κορινθίας δεν είναι μεγάλη. Υπολογίζεται εις 600 περίπου άνδρας χωρίς καλόν οπλισμόν και με ελάχιστα πυρομαχικά προσπαθούν δε να επιβληθούν διά προπαγάνδας και τρομοκρατίας. Εις συγκεντρώσεις, εις τας οποίας ομιλούν οι Κομουνισταί Πολιτικοί Καθοδηγηταί ζητούν από τον λαόν να τους ακολουθήση διά να επιβάλουν την λαοκρατίαν και να κτυπήσουν τους Εγγλέζους, αν θελήσουν να πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα, την οποίαν θα καταλάβη ο Κόκκινος Στρατός.

Ουδεμίαν πράξιν έκαμαν εναντίον των αποχωρούντων Γερμανικών στρατευμάτων ασχολούμενοι διά την κατάληψιν της εξουσίας.-

Επιτροπή Κορινθίων
Τ.Υ.
Β.Πανούσης   Φαρμακοποιός

Τ.Υ.
Αθαν. Πλαστηρόπουλος   Χημικός

Αθήναι 25-9-1944

Advertisements