Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/25-9-1944


20ον Σ.Π.

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν
25ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των στρατευμάτων Κατοχής.

ΙΙ.- Εσωτερικά
Εις το Ψυχικόν συνεστήθη Επιτροπή κοινής Σωτηρίας, εις ην συμμετέχουν μέλη του ΕΑΜ, του ΕΔΕΣ και αστοί.
Εις τον Κολωνόν και Μεταξουργείον επίμονοι φήμαι φέρουν ότι το ΕΔΕΣ συνεφιλιώθη με το ΕΑΜ. Περίπολοι και των δύο οργανώσεων κυκλοφορούν εις τας οδούς των δύο τούτων συνοικιών.
Πληροφορίαι εκ Ψυχικού αναφέρουν ότι οι Χωρ/κες της εκεί υποδιοικήσεως διαδίδουν ότι δεν πρόκειται να κατέλθουν εις αγώνα πεζοδρομίων και ότι οι αξ/κοί των, με μειωμένον το ηθικόν, συζητούν διαρκώς περί των οικογενειακών των υποχρεώσεων.
Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ’ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου.
Την νύκτα της 24-25ην ετοικολλήθησαν χειρόγραφοι προκηρύξεις εις την περιοχήν Εξαρχείων – Χαρ. Τρικούπη – Ιπποκράτους, εις ας διαψεύδοντο τα τηλεγραφήματα, ο Στρατ. Διοικητής απεκαλείτο Γκεσταπίτης και ως μόνος εντολοδόχος προς τήρησιν της τάξεως εφέρετο ο ΕΛΑΣ.
Εις περιοχήν Νοσοκομείου Συγγρού ετοιχοκολλήθησαν την νύκτα της χθες Δ/γαί του ΕΛΑΣ φέρουσαι τίτλον Α΄ Σώμα Στρατού και υπογραφήν Καραϊσκάκης Αντιστράτηγος, απευθυνόμεναι προς τα τμήματα του Σώματος τούτου και διατάσσουσαι ταύτα να ετοιμασθώσι προς εκδίωξιν των Γερμανών εξ Αθηνών. Αι Δ/γαι είνε έντυποι.(Πληροφορίαι απολύτως εξηκριβωμέναι).
Την 19ην ώραν της 23ης τρέχοντος διά δόλου άνδρες του ΕΛΑΣ οπλισμένοι διά περιστρόφων εισήλθον εντός του θαλάμου του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ζαππείου, ένθα συνέλαβον της εκφωνίτριαν Βεάκη, απελευθερωθείσαν ακολούθως και εξέπεμψαν τα εξής. «Προσοχή ΄Ελληνες, η σκλαβωμένη Πατρίδα ελευθερώνεται από τις ένοπλες δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ θάνατος στους προδότες-τσολιάδες. Ζήτω το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.»
Ο ΕΛΑΣ διά τοιχοκολλήσεων και επιγραφών συνιστά πειθαρχίαν εις τον Στρατ. Διοικητήν.
Το ΕΑΜ εκβιαστικώς ενεργεί εράνους μεταξύ των ζωεμπόρων, κρεοπωλών, εμπόρων, συγκεντρούν μεγάλα ποσά εις λίρας. Ομοίως επέβαλε φορολογίαν 20% εις λίρας επί παντός εισερχομένου είδους από Πειραιώς εις Αθήνας και τάνάπαλιν.
Αι περιοχαί Συγγρού, Σφαγείων και κάτω περιοχή Κουκάκι απεκλείσθησαν τελείως υπό των εαμιτών.
Εις συνοικίαν Γκύζη Φρουραρχείον του ΕΛΑΣ εγκατεστάθη εις την οδόν Κάλβου, οπόθεν ένοπλοι κατέρχονται μέχρι Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χθες διέψευδον διά του τηλεβόα τον διορισμόν του Στρατ. Διοικητού. Ομοίως εις περιοχήν οδού Λευκωσίας και πέριξ ενήργησαν χθες έρανον από όλας τας οικίας. Εις τινας οικίας κατέσχεσαν στολάς αποστράτων αξιωματικών.
Το καθοδηγητικόν δελτίον της 23ης τρέχοντος διά τα στελέχη ΕΑΜ του Εργοστασίου Φίξ ανέφερεν ότι ουδεμία έχει εισέτι γνώσιν η Διοίκησις του ΕΑΜ περί του διορισμού του Στρατηγού και ότι επομένως ο Στρατηγός θεωρείται υπό του ΕΑΜ ως άτομον, εις τας διαταγάς του οποίου ουδείς υπάρχει λόγος να υπακούη (η πληροφορία απολύτως εξηκριβωμένη).
Χθες την πρωΐαν παρά την γωνίαν Πατησίων Ιθάκης δύο άτομα (προφανώς μέλη του ΕΑΜ) εξέσχισαν τοιχοκολλημένη ανακοίνωσιν σχετικώς προς τον διορισμόν του Στρατηγού λέγοντες προς τους αναγιγνώσκοντας πολίτας να μη διαβάζουν ανακοινώσεις του Ράλλη και της 5ης φάλλαγος. (πληροφορία αυτόπτου μάρτυρος).
Πληροφορία μη εξακριβωθείσα φέρει ότι το ΕΑΜ απηύθυνε τηλεγράφημα προς την Κυβέρνησιν, δι’ ου απαιτεί όπως Στρατ. Διοικητής ορισθή ή ο Στρατ. Οθωναίος ή ο Στρατηγός Διάμεσης. Οι πιστεύοντες ότι είνε δυνατόν να έχη προταθή και ο δεύτερος στηρίζουν την πίστιν των αυτήν εις το ότι εις μερικά σημεία των Αθηνών ήδη επήλθε συμφιλίωσις Εδεσιτών και Εαμιτών.

Τοιούτος αγών ηγέρθη εκ μέρους του ΕΑΜ προς απόδειξιν ότι αι Δ/γαί προς τον Στρατηγόν είναι πλασταί, ώστε και πολλοί εθνικόφρονες να αμφιβάλουν επί της γνησιότητός των. Αι αμφιβολίαι αύται ενισχύονται εκ μιας φράσεως, ήτις περιείχετο εις δακτυλογραφημένα αντίτυπα των τηλεγραφημάτων, κυκλοφορήσαντα προ της τοιχοκολλήσεως του επισήμου ανακοινωθέντος, καθ ήν «συμμαχικά στρατεύματα θα καταφθάσουν ακαριαίως». Η φράσις αύτη αναμφιβόλως, εάν είναι γνησία θα αναφέρεται εις άφιξιν στρατευμάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας επιβολής της τάξεως μετά την απελευθέρωσιν, πλην όμως υπό των πολλών εξελήφθη ως αγγέλουσα την ακαριαίαν άφιξιν των στρατευμάτων νυν. Επομένως μη γενομένης τοιαύτης μέχρι σήμερον φυσικόν είνε διά τους εξηγήσαντας ως άνω την πέρι ης πρόκειται φράσιν, να κλονισθή η εμπιστοσύνη των προς το όλον των τηλεγραφημάτων. Εκτός αυτού έτερον επιχείρημα των προσπαθούντων να διαψεύσουν τα τηλεγραφήματα είνε ότι ουδέν σχετικόν προς αυτά ανεκοινώθη υπό του ραδιοφωνικού σταθμού Καΐρου.
Σήμερον την πρωΐαν περίπολοι του ΕΛΑΣ περιήλθον τα Καταστήματα της Κεντρικής Αγοράς και καθώρισαν διατιμήσεις τροφίμων. Κατόπιν τούτου εξηφανίσθησαν άπαντα τα είδη αμέσως αποκριβέντα υπό των πωλητών. Οι παρατυχόντες αστυνομικοί δεν επεχείρησαν να επέμβουν.

Αθήναι τη 25η Σεπτ/βρίου 1944
Ο
Διοικητής του Συντάγματος
Τ.Υ.

Advertisements