Διαταγή επιχειρήσεων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/25 Σεπ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε. Λ. Α. Σ.
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Αριθ. Ε. Π. Ε. 436

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν:
α)    Της Ε. Π. Ε. 1650/9 – 9 – 44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου.
β)    Της αποχωρήσεως εκ της περιοχής της Μεραρχίας του 5ου Συν/τος Πεζικού και της Ιβ Πυροβολαρχίας.
γ)    Της επελθούσης μεταβολής εις την τακτικήν κατάστασιν μετά την αποχώρησιν των Γερμανών εκ της Νοτίου Ηπείρου και της Β. Δ. Στερεάς.
δ)    Της καταλήψεως της πόλεως ΑΡΤΗΣ υπό τμημάτων του ΕΔΕΣ και
ε)    Της ανάγκης όπως η Μεραρχία είναι εις θέσιν και διά των ολίγων ήδη εις χείρας της εναπομεινασών δυνάμεων (VIII Ταξιαρχίας και 3/40 Συν/τος) εις την περιοχήν Α. ΑΡΑΧΘΟΥ να εκπληρώση την αποστολήν της, ως αυτή καθωρίσθη διά της Ε.Π.Ε. 86/7-4-44 διαταγής της εις εκτέλεσιν της υπαριθ. Ε.Π.Ε. 745/31-3-44 ομοίως Γενικού Στρατηγείου, επιφέρομεν τας κάτωθι τροποποιήσεις εις τη διάταξιν και τας αποστολάς, τας κοινοποιηθείσας διά των υπαριθ. Ε.Π.Ε. και Ε.Π.Ε. 345/1-8-44 γενικών διαταγών μας ως και ετέρων μερικών τοιούτων:

Ι)     ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΣΕΩΣ.
Α)   VI Ταξιαρχία (15ον και 85ον Συν/τα Πεζικού) ως η υπ`αριθ. Ε. Π. Ε. 86/7 – 4 – 44 Διαταγή υμών.

Β)   3/40 Συν/μα Ευζώνων.
Καταργηθέντος του Συγκροτήματος Τζουμέρκων, μετά την αναχώρησιν του 5ου Σ. Π. και της Ιβ Πυρ/χίας. Το Συν/μα τούτο θέλει αναλάβει την επιτήρησιν και κατοχήν της περιοχής του τέως Συγκροτήματος Τζουμέρκων, ήτοι νοτίως της οδικής αρτηρίας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ναι) μέχρι του ΚΑΤΩ ΑΡΑΧΘΟΥ, τεμνομένου καθέτως υπό της γραμμής ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑΣ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ (όχι) τηρούν εις τον χώρον μεταξύ των ποταμών ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ εν των ταγμάτων του, έτοιμον να κινηθή είτε προς βοράν είτε προς Νότον είτε προς Δυσμάς.

Γ) VII Ταξιαρχία (2/39 και 24ον Συν/μα) Νοτίως της γραμμής ΚΟΜΠΟΤΙ – ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ – ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (ναι) με περιοχήν την καθορισθείσαν διά της Ε. Π. Ε. 86/7 – 4 – 44 Διαταγής μας.
Μετά την γενομένην ήδη εκκαθάρισιν της Β. Δ. Στερεάς από πάσης Γερμανικής ή άλλης αντιστάσεως, η VΙΙ Ταξιαρχία να εξασφαλίση την ισχυράν κατοχήν της περιοχής ΚΟΜΠΟΤΙ – ΚΛΕΙΔΙ – ΦΛΩΡΙΑΣ και να διατάξη τας δυνάμεις της εις τρόπον ώστε να έχη προσανατολισμένον το μείζον μέρος τούτων προς Βορράν, απαγορεύουσα εν ταύτω οιανδήποτε διείσδυσιν τμημάτων ΕΔΕΣ εις την περιοχήν της.
Το εις την περιοχήν ΚΟΜΠΟΤΙ – ΚΛΕΙΔΙ – ΦΛΩΡΙΑΣ τάγμα του 2/39 Συν/τος δυνάμει της παρούσης θα υπάγεται και πάλιν τακτικώς εις την VII Ταξιαρχίαν.

ΙΙ)   ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.

α)    Διά την περίπτωσιν επιθέσεως ΕΔΕΣ τοπικού χαρακτήρος είτε δι’ εγκατάστασιν προγεφυρωμάτων Α. ΑΡΑΧΘΟΥ ή ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟΥ, είτε διά την δημιουργίαν ενδοχώρας Α. ή Ν. Α. της πόλεως ΑΡΤΗΣ εξουδετέρωσις της εχθρικής προσπαθείας επί τόπου, εν ανάγκη και δι’ επεμβάσεως των εις περιοχήν Κ. ΛΕΙΨΟΥΣ και ΚΛΕΙΔΙΟΥ ταγμάτων.
β)    Διά την περίπτωσιν γενικής επιθέσεως του ΕΔΕΣ με ισχυράς δυνάμεις διεξαγωγή υποχωρητικού ελιγμού προς ΑΧΕΛΩΟΝ και δημιουργία ισχυρών προγεφυρωμάτων προς κάλυψιν των γεφυρών ΜΥΡΟΦΥΛΛΟΥ – ΚΟΡΑΚΟΥ – ΑΥΛΑΚΙΟΥ, άνευ ιδέας εγκαταλείψεως αυτών χρησιμοποιηθησομένων ως βάσεως εξ ης θέλει ενεργηθή η αντεπίθεσις του Γενικού Στρατηγείου.

Εις την περίπτωσιν ταύτην:

ΙΙΙ)  ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ – ΕΝΤΟΛΑΙ.

α)  3/40 Συν/μα Σ. Δ. ΜΕΛΑΤΕΣ.
Καταλαμβάνον διά ταχείας συμπτύξεως του δεξιού του τάγματος τας διαβάσεις ΑΥΤΙ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ – ΚΩΣΤΕΛΑΤΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΩΝ, διά των υπολοίπων δύο ταγμάτων του θέλει συμπτυχθεί προς την γραμμήν ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Λειψούς) – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (Λειψούς) – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (Τετρακώμου), αμυνόμενον επί των διαδοχικών γραμμών:
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – υψ. 516 – υψ. Α. ΖΥΓΟΥ – ΑΓΡΙΑΚΟΝ – ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ.
υψ. ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ – υψ. 517 (ΛΟΥΤΣΑ) – ΠΑΛΟΥΚΙ – υψ. 1000 μ. Α. ΠΑΛΟΥΚΙ υψ. 558 – ΖΕΣΙ – ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ
ΜΕΓΑΛΟΓΓΟΣ – ΨΗΛΗ ΤΣΟΥΜΑ – ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ – ΑΡΙΑ υψωμ. ΤΥΜΠΑ.
Το 3/40 Σ. δέον να έχει υπ`όψει του ότι :
Ο εις ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΝ Λόχος του τάγματος ΧΩΣΕΨΗΣ, αποκοπτόμενος κατ’ ανάγκην λόγω αποστάσεως από το Τάγμα του καλόν θα είναι διά την προκειμένην περίπτωσιν να υπαχθή τακτικώς υπό το εις την περιοχήν Κ. ΛΕΙΨΟΥΣ Τάγμα, χρησιμοποιούμενος κατά την σύμπτυξιν ως σύνδεσμος μεταξύ των ταγμάτων του Δεξιού και του Κέντρου εν τη κατευθύνσει ΑΒΑΡΙΤΣΑ – ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ.
Η υπό του Τάγματος Κ. ΛΕΙΨΟΥΣ άμυνα επί της γραμμής ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ – υψ. 517 – ΠΑΛΟΥΚΙ δέον να η σθεναρά και διαρκείας, ώστε να παρασχεθή ο αναγκαίος χρόνος διά την σύμπτυξιν του αριστερού Τάγματος εις την γραμμήν ΕΠΑΝΩ ΖΕΣΙ – ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ.

β)  VII Ταξιαρχία Σ. Δ. Περιοχή ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
Εξασφαλίζουσα διά καταλλήλου διατάξεως την κάλυψιν των προς Νότον από της κατευθύνσεως ΑΡΤΗΣ οδεύσεων κατά πάσης αποπείρας εχθρικής διεισδύσεως προς την περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ και ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ θέλει καλύψει:

1)       Την γέφυρα ΚΟΡΑΚΟΥ διά της δημιουργίας εν συνδέσμω δεξιά μετά του 3/40 Συν/τος ισχυρού προγεφυρώματος επί των γραμμών ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Μεσούντας) – ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΟΣ – ΒΡΕΣΤΕΝΙΤΣΑ, διά του εις περιοχήν ΚΟΜΠΟΤΙ – ΚΛΕΙΔΙ – ΦΛΩΡΙΑΣ Τάγματος του 2/39 Συν/τος, συμπτυσσομένου προς την γραμμήν ταύτην διά διαδοχικής αμύνης επί των γραμμών:
ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ – ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ
ΖΕΣΙ – ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ – υψ. 704 =- ΑΓ. ΘΩΜΑΣ – υψ. 1857 – ΜΠΟΤΣΙ
υψ. 850 (ΝΕΥΡΟΠΟΛΙΣ) – υψ. 775 – ΑΓ. ΤΡΙΑΣ (Σεκλίστης) – υψ. 1162 – ΓΡΕΒΙΑ.

2)       Την Γέφυραν ΑΥΛΑΚΙΟΥ διά προωθήσεως προς Β. τάγματος του 2/39 Συν/τος προς δημιουργίαν ισχυρού προγεφυρώματος επί της γραμμής ΓΑΒΡΟΓΟΝ – ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΑΡΙΝΟ.

1.               ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΤΟΛΑΙ.
Να ληφθούν άπαντα τα προληπτικά μέτρα (Διευθέτηση αρχείων, κανονισμός φόρτων κ. λ. π.) ούτως ώστε αι μονάδες να δύνανται να μετακινηθούν εντός του βραχυτέρου χρονικού διαστήματος.
Να καταβληθεί προσπάθεια ώστε αι διάφοροι επιμελητείαι να έχουν διά τα τμήματα των δυο τουλάχιστον ημερών εφεδρικάς τροφάς.
Να εκτελεσθούν λεπτομερώς αναγνωρίσεις υπό όλων των κλιμακίων Διοικήσεως των χρησιμοποιητέων δρομολογίων.
Να προβούν εις την εκτέλεσιν των απαραιτήτων αμυντικών έργων (οπλ/λεία, πολ/λεία, ατομικά ορύγματα), αναφέροντες ανά δεκαήμερον πρόοδον εργασιών.
Βάσει των ανωτέρω προυποθέσεων αι μονάδες να συντάξουν το ταχύτερον τα αντίστοιχα σχέδια ενεργείας των, αντίγραφα των οποίων να υποβληθούν ημίν εν καιρώ.

1.               Αναφέρατε λήψιν παρούσης μέχρι δε της 29ης τρέχοντος το πέρας των απαραιτήτων μετακινήσεων μετά σχεδιαγράμματος τελικής διατάξεως των τμημάτων.

Σ. Δ. 25 – 9 – 44

(Τ.Υ.)
Γ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος)

Παραλήπται
VI και VII Ταξιαρχίαι
3/40 Συν/μα Ευζώνων

Κοινοποιησις
Γενικόν Στρατηγείον (υ. τ. α.)
Ι, ΙΧ και ΧΙΙΙ Μεραρχίας (υ. τ. ε.)

Advertisements