Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/24 Σεπ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
αριθ. ΠΡΩΤ. 14.676

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 24/9/44

1) Τμήματα 24ου Συν/τος κατόπιν ισχυράς πιέσεως των οπισθοφυλακών του εχθρού κατέλαβον σήμερον 6ην ώραν την ΦΙΛΙΠΙΑΔΑ ΣΤΟΠ.
Έτερα τμήματα Ιου Τάγματος Γενικού Αρχηγείου προσέβαλον εχθρικόν τμήμα το οποίον έτρεψαν εις φυγήν εις περιοχήν Δυτ. ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ ΣΤΟΠ.
2) Τμήμα Συν/τος Ξηροβουνίου εισέδυσεν την νύκτα της 22ας προς την 23ην τρεχ. εις τον Γερμανικόν καταυλισμόν παρά την γέφυραν ΖΗΤΑ αιφνιδιάσαν πλήρως τον εχθρόν ΣΤΟΠ.
Εχθρός διελύθη μετά μεγάλων απωλειών ΣΤΟΠ.
Πρωίαν 23ης τρέχοντος ισχυρόν Γερμανικόν τμήμα προσέβαλεν ημέτερο της ΙΙΙης Μεραρχίας εις τα υψώματα ΑΕΤΟΡΡΑΧΗΣ ΣΤΟΠ Κατόπιν πωλυώρου μάχης ο εχθρός αποκρούσθη μετά πολλών απωλειών και συνεπτύχθη εις αρχικάς του θέσεις ΣΤΟΠ Εις τον τομέα ΔΡΙΣΚΟΥ-ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ βολαί εχθρικού Πυρ/κού κατά θέσεων μας ΣΤΟΠ
3) Εις περιοχήν ΦΙΛΙΑΤΩΝ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ εκκαθάρισις συνεχίζεται ΣΤΟΠ
Αι κατά τας τρεις τελευταίας ημέρας συλληφθέντες αιχμάλωτοι εις ανωτέρω περιοχήν ανήλθον εις 113 ΣΤΟΠ

Σ.Δ.Γ.Α. 24/9/44 ώρα 24.00
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον