Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/24-9-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
24ης Σεπτεμβρίου 1944

Ι.- Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Ο Δ/της του ΙΙ Γραφείου της Γερμ. Στρατ. Διοικήσεως ΡΟΛΑΝ ομιλών χθες την πρωΐαν προς φίλους του είπεν ότι το ΕΑΜ επρότεινεν εις τους Γερμανούς να του επιτρέψουν να καταλάβη την πόλιν εν μια νυκτί, με αντάλλαγμα την εξασφάλισιν ακωλύτου αποχωρήσεως των Γερμ. Στρατευμάτων εξ Αθηνών. Επίσης ότι επί συλληφθέντος ταχυδρόμου του ΕΛΑΣ κατεσχέθη από διαταγή διατάσσουσα την σύλληψιν παντός ταχυδρόμου του Στρ. ΖΕΡΒΑ (Πληροφορία μη εξηκριβωμένη).
ΙΙ.- Εσωτερικά
Από της χθες, επί τη προόψει «προδοσίας» του αγώνος εκ μέρους των αξιωματικών και των αστών οίτινες έχουν προσχωρήση εις το ΕΑΜ και οίτινες πιθανόν, κατά τους αρχηγούς του, να παρασυρθούν από τας εκ των έξω διαταγάς, ήρχισε κατά τομείς ο καταρτισμός νέων ομάδων απολύτου εμπιστοσύνης, με συμμετοχήν μόνον μελών του Κ.Κ. και άλλων φανατικών στοιχείων (Πληροφορία απολύτως εξηκριβωμένη).
Ελέγετο χθες την εσπέραν ότι ο Ν.Γρηγοριάδης, συναντηθείς με τον Στρατηγόν, συνεφώνησεν επί της ανάγκης πειθαρχίας προς την Κυβέρνησιν και το Στρ. Μ.Ανατολής και εδέχθη όπως τα τμήματα του ΕΛΑΣ αποσυρθούν της Αττικής, παραμενούσης εντός των Αθηνών μόνον της εφεδρ. μεραρχίας του ΕΛΑΣ, των Ταγμ. Ασφαλείας περιοριζομένων εις τους στρατώνας των.
Σημαίνον στέλεχος του ΕΑΜ εδήλωσε την μεσημβρίαν της χθες εις ημέτερον ότι ουδέν γνωρίζει εισέτι η οργάνωσίς του περί του διορισμού του Στρατ. Διοικ. Αττικής, αλλ’ ότι είναι γνωστόν ότι «ο Στρατηγός ανεβοκατεβαίνει στους Γερμανούς και την Ασφάλεια με τους οποίους και συνεργάζονταν ως σήμερα».
Παρά του ΕΑΜ ετέθη εις κυκλοφορίαν η φήμη ότι ο Στρατηγός εκάλεσε και συνεχάρη διά την μέχρι τούδε δράσιν του τον Διοικητήν των Ταγμ. Ασφαλείας Πλυτζανόπουλον.

Χθες περί την μεσημβρίαν εφονεύθη υπό μελών του ΕΛΑΣ εις Παγκράτι ο Ι.Παπαγεωργίου, αδελφός του πρότινος φονευθέντος ευέλπιδος Παπαγεωργίου.

Εις Περιστέρι επικρατεί απολύτως το ΕΑΜ. Επί της μεταξύ Κολοκυνθούς Περιστερίου γεφύρας του Κηφισσού υπάρχει φρουρά του ΕΛΑΣ απαγορεύουσα την διάβασιν προς Περιστέρι εις παν μη μέλος της ΕΑΜ. Το αυτό συμβαίνει εις πάντας του περί την πόλιν συνοικισμούς.

Κατά την εις Λαμίαν γενομένην την 20ην τρ. είσοδον τμημάτων του ΕΛΑΣ εσφάγη υπ αυτών ο Δήμαρχος Λαμίας δικηγόρος Κοντομήτρος. Ετυφεκίσθη ο Ταγματ. Στρατολ. Βλαχάκης εντός του γραφείου του διότι ηρνήθη να τους ακολουθήση. Εκ ριφθείσης βόμβας εντός της Δ/σεως Χωρ/κής εφονεύθη ο Διοικητής της. Μέρος της δυνάμεως Χωρ/κής προσεχώρησεν εις το ΕΛΑΣ και μέρος διέφυγε προς Αθήνας. Συνελήφθησαν περί τα 50 άτομα (δικηγόροι – ιατροί – έμποροι – επαγγελματίαι – κτηματίαι) και ωδηγήθησαν ως αιχμάλωτοι εις Καρπενήσιον

Αθήναι τη 24η Σεπτεμβρίου 1944
Ο
Διοικητής του Συν/τος
Τ.Υ.

Advertisements