Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/23-9-1944


20ον Σ.Π.

Δ ε λ τ ί ο ν   Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
23ης Σ/βρίου 1944

Ι.      Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής

Από  20ης τρέχοντος επανήρχησον αναχωρούσαι αμαξοστοιχίαι καθημερινώς προς Θεσ/νίκην με πολεμικόν υλικόν και στρατεύματα.

Εις το εκκενωθέν από ημερών υπό των Γερμανών Σχολείον Νέας Ιωνίας εγκατεστάθη από της 21ης τρέχοντος Τμήμα δυνάμεως περίπου Διλοχίας.

Εις χώρον παρά την διασταύρωσιν οδών Κηφισσίας – Χαλανδρίου κατηυλίσθη από της 18ης ώρας της 20ης τρέχοντος δύναμις πλέον των δύο Ταγμάτων. Η ανωτέρω δύναμις ανεχώρησεν εκείθεν προς άγνωστον κατεύθυνσιν την νύκτα προς την 22αν τρέχοντος.

Επί των αρτηριών Βασιλίσσης Σοφίας και Πατησίων παρατηρήθη ότι τα πλείστα των κατά την 21ην και 22αν τρ. κινουμένων αυτοκινήτων έφεραν την επιγραφήν W4 (Αεροπορίας) ενώ ελάχιστα WH (Στρατού ξηράς) εκυκλοφόρουν (Πληροφορία παρατηρητών).

ΙΙ.    Εσωτερικά

Από Πλατείας Αττικής μέχρι Ομονοίας επί της οδού Λιοσίων ενεγράφησαν την νύκτα προς την 23ην επιγραφαί με το σήμα (Σφυρί Δρεπάνι)  αναγράφουσα «Ο Σπηλιωτόπουλος είναι πράκτορας των Γερμανών». «Ο  Σπηλιωτόπουλος είναι προδότης». Έτεραι επιγραφαί αναγράφουν ότι το ΕΛΑΣ έχει καταλάβει τα περίχωρα της Αττικής προς απελευθέρωσιν των Αθηνών και παραγγέλλει όπως όλοι είναι έτοιμοι.

Η αναγγελία της αναθέσεως υπό του Στρατηγείου μέσης Ανατολής εις τον Στρατηγόν της τηρήσεως της τάξεως απεθηρίωσε τους Εαμίτας. Ιδιαιτέρως ετάραξεν αυτούς η διαταγή περί απομακρύνσεως των Τμημάτων του ΕΛΑΣ εκ του λεκανοπεδίου Αττικής. Δι’ όλων των μέσων προσπαθούν να διαψεύσουν την είδησιν, διαδίδοντες ότι έχει χαλκευθή υπό του Ράλη.

Την νύκτα προς το Σάββατον ο τηλεβόας του ΕΛΑΣ ομιλών εις τας συνοικίας Νεαπόλεως, Κουτσικάρι, Κατσιπόδι, Παγκράτι, Βύρων διεκύρησσεν ότι είναι ψευδής η είδησις περί αναθέσεως καθηκόντων Στρατ. Διοικητού εις τον Στρατηγόν, επίσης δε ότι «ο Σπηλιωτόπουλος είναι Γκεσταπίτης και Όργανον της Ασφάλειας».

Κατά πληροφορίας χωρικών αφιχθέντων ενταύθα την 22αν τ.μ. οι αντάρται του ΕΛΑΣ συνιστούν εις τους κατοίκους των χωρίων των Μεσογείων να μην υπακούσουν εις τας διαταγάς του Στρατ. Διοικητού Αττικής, αλλά εις τον ορισθέντα παρά του ΕΛΑΣ τοιούτον Στρατηγόν Γρηγοριάδην Ν. Τα ανωτέρω επί απειλή ποινής θανάτου.

Την 6ην ώραν της 22ας εις την συνοικίαν Παγκρατίου οπαδοί του ΕΑΜ ύβρισαν καπηλικότατα από τηλεβόα τον Στρατ. Διοικητήν Αττικής αποκαλούντες τούτον «Αρχιχαφιέν, πουλημένον στην Ασφάλεια και τους Γερμανούς» και καλούντες συγχρόνως τους πολίτας να υπακούουν εις τον Στρατόν του ΕΛΑΣ όστις και μόνον λαμβάνει διαταγάς από την Κυβέρνησιν Παπανδρέου (Πληροφορία αυτηκόου μάρτυρος).

Την αυτήν ώραν από του λόφου Στρέφη οπαδοί του ΕΑΜ διά τηλεβόα εξήγγειλαν ότι ο διορισμός Στρατ. Διοικητού Αττικής είναι ψεύδος των Γερμανοράληδων, ο δε Λαός δεν πρέπει να απατηθή αλλά να υπακούση εις τον Στρατηγόν Σαράφην αρχηγόν του Εθνικού Στρατού ΕΛΑΣ (Τ’ ανωτέρω ήκουσεν ο συντάξας το Δελτίον). Την νύκτα προς την 23 τρ. ετοιχοκολήθησαν προκυρήξεις του ΕΑΜ διαψεύδουσα υβριστικώς το χθεσινόν τηλεγράφημα περί αναθέσεως της Στρατ. Διοικήσεως πρωτευούσης εις τον Στρατηγόν και καλούσα τον Λαόν να υπακούη μόνον εις τας διαταγάς του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.

Την πρωΐαν της 23ης τρ. εις τας Συνοικίας Παγκράτι – Γούβα – Βύρων ουδέν είχον ληφθή υπό των Εαμιτών τα συνήθη στρατιωτικά μέτρα Αμύνης άτινα ελαμβάνοντο καθημερινώς μέχρι τούδε (τοποθέτησις εις ορισμένα σημεία αυτομάτων όπλων, περίπολοι κ.λ.π.).

Ο υπολ. Υπασπιστής του Συν/τος συνελήφθη χθες ώραν 15:30 εις το τέρμα  Πατησίων,  άμα  τη  καθόδου  του εκ του Λεωφορείου, υπό δύο  αγνώστων  ειπόντων  ότι  ανήκουν  εις το ΕΛΑΣ. Του εζητήθη επιμόνως ταυτότης και εις άρνησίν του να την επιδείξη ούτοι ηξίωσαν να τους ακολουθήση και επεχείρησαν να χειροδικήσουν. Απηλευθερώθη τη συνδρομή παρατυχόντος γνωστού του και γνωστού του ενός εκ των δύο αγνώστων.

Η συνοικία Κολωνού ανεστατώθη χθες την νύκτα από τμήματα του ΕΛΑΣ πυροβολούντα ασκόπως και αναγράψαντα εις τους τοίχους συνθήματα ως «Ζήτω ο Ερυθρός Στρατός απελευθερωτής των Βαλκανίων».

Τας εσπερινάς ώρας της χθες, εις την περιφέρειαν Κυψέλης – Αγίας Ζώνης, τμήματα της Εθνικής Δράσεως ανεκοίνωσαν, διά τηλεβόα προς τους κατοίκους, τα κείμενα των σχετικών προς τον διορισμόν του Στρατ. Διοικητού τηλεγραφημάτων.

Ευρεία εξόρμησις του Ιερού Λόχου εις την περιοχήν Μουσείου – Νεαπόλεως – Πλατείας Κάνιγγος με αναγραφάς επιγραφών και διανομήν προκηρύξεων.

Επίσης τμήματα της ΠΕΑΝ ανέγραψαν επιγραφάς καθ’ όλον το μήκος της οδού 3ης Σ/βρίου με κύριον θέμα «Πειθαρχήτε μόνον εις τας διαταγάς  του Στρατ.Διοικητού».

Εις τους ιδιοκτήτας φορτηγών και Λεωφορείων ανεκοινώθη χθες την πρωΐαν υπό μελών της ΕΑΜ ότι τα αυτοκίνητα των από της στιγμής αυτής είνε εις την διάθεσιν της ΕΑΜ παρά της οποίας και μόνον θα λαμβάνη διαταγάς (πληροφορία από ιδιοκτήτην αυτοκινήτων).

Αι μεταξύ των πολιτικών κομμάτων διεξαγόμεναι από ημερών συνεννοήσεις κατέληξαν χθες το απόγευμα εις σχηματισμόν τριμελούς Επιτροπής εκ των Κυρίων Αλεξανδρή, Γεωργίου Στράτου και Περικλή Ράλη ήτις εστάλη να ενισχύση εκ μέρους του πολιτικού κόσμου της χώρας τον Στρατ. Διοικητήν και τα Αστυνομικά Σώματα εις το έργον της τηρήσεως της τάξεως.

Αθήναι τη 23 Σ/βρίου 1944                                                     Ο

                                Διοικητής του Συν/τος
                                      Τ.Υ.
Advertisements