Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/22-9-1944


20ον ΣΠ

 Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
22ας Σεπτεμβρίου 1944

Ι. Πληροφορίαι περί των Στρατευμάτων Κατοχής
Μεγάλη κίνησις Γερμανικών σχηματισμών καθ’ όλην την νύκτα της χθες εις Λεωφόρον Βασιλίσσης Σοφίας εκ Κηφισιάς.
Γερμανική μηχανοκίνητος φάλαγξ την παρελθούσαν Κυριακήν όδευε διά δρομολογίου Θήβαι – Κωπαϊς – Μαρτίνο – Αταλάντη – Θερμοπύλαι – Λαμία.
ΙΙ. Εσωτερικό
Κατά την νύκτα της 20ής προς την 21-9-44 όργανα του ΕΛΑΣ προέβησαν εν Ελευσίνι εις την επίταξιν αυτοκινήτων, ίππων, ημιόνων και όνων ακόμη, μοτοσυκλετών και γενικώς μεταφορικών μέσων. Επίσης ώπλισαν τον πληθυσμόν αδιακρίτως.
Διαδίδουν ότι εντός των ημερών θα κατέλθουν εις Αθήνας.
Εαμίται απήγαγον την 14ην τρέχοντος αρχιφύλακα Αστυνομίας, αδελφόν του Διοικητού του 12ου λόχου ημών. Αφού του αφήρεσαν τμηματικώς ολόκληρον το δέρμα χειρών ποδών και ωμοπλατών, του απέκοψαν την ρίνα και τα χείλη και του αφήρεσαν τους οδόντας, τον εξετέλεσαν. Το πτώμα του άνω ανευρέθη μετά 7ήμερον. Απειλαί διεβιβάσθησαν και εναντίον του Διοικητού του λόχου και ενίων ανδρών του περί εκτελέσεώς των, εάν δεν παραδώσουν τα ολίγα όπλα άτινα κέκτηνται. Συνημμένως υποβάλλεται σχετική αναφορά του εν λόγω λοχαγού.
Ομοίως οι άνδρες του 11ου λόχου (άγιος Λουκάς) απειλούνται διαρκώς παρ’ Εαμιτών διότι δεν υπήκουσαν εις τα κελεύσματα των να εγγραφούν εις το ΕΑΜ Οι άνδρες ούτοι τυγχάνουν τελείως άοπλοι.
Εις την περιοχήν Εξαρχείων, Μεταξουργείου, Νεαπόλεως χθες την νύκτα εσημειώθη μεγάλη εξόρμησις Εθνικιστών προς ενέργειαν, επιγραφών και τοιχοκόλλησιν προκηρύξεων. Μεταξύ των εξορμησάντων συγκατελέγοντο και μέλη της Ιεράς Διλοχίας ημών. Αι επιγραφαί ανέγραφον:
«Πειθαρχήτε εις την Εθνικήν Κυβέρνησιν και Στρατ. Διοικητήν»
Χθες την νύκτα επίσης η Ιερά Ταξιαρχία διά τηλεβόα εκ του λόφου του Στρέφη επί ώραν ωμίλησε περί των ικανοτήτων του Στρατ. Διοικητού συστήσασα όπως πάντες υπακούουν εις αυτόν, διότι εν εναντία περιπτώσει θα φέρουν βαρείαν ευθύνην.
Το ΕΑΜ προσπαθεί να διαψεύση τα γεγονότα Πελοποννήσου. Ομοίως διαδίδει ότι οι φόβοι περί σφαγών εν περιπτώσει επιστρατεύσεώς τους είναι αστήρικτοι και ότι τα περί αυτών διαδιδόμενα τίθενται εις κυκλοφορίαν υπό των εχθρών του ΕΛΑΣ.

Την 10ην τρέχοντος μηνός κατελήφθη η πόλις Αστακός υπό ανταρτικών Ομάδων ΕΑΜ. Κατά την είσοδόν των προέβησαν εις διαρπαγάς των τροφίμων Ερυθρού Σταυρού και λεηλασίας οικιών, θέσαντες εν ταυτώ πυρκαϊάς εις πολλάς οικίας και καταστήματα. Οι κάτοικοι, έντρομοι, διεπερεώθησαν διά βενζινών και λεμβων εις τας πέριξ νήσους, εξ 680 άτομα εις Λευκάδα εν πλήρει αθλιότητι. Κατά την πανικόβλητον φυγήν των ανετράπη μία λέμβος με 50 άτομα και επνίγησαν άπαντες, καθ’ ον χρόνον έξωθι εβάλλοντο διά πολυβόλων.
Την 20ην του μηνός άνδρες του ΕΑΜ εν στρατιωτική στολή και ένοπλοι εσταμάτουν εν Καλλιθέα τα συγκοινωνιακά αυτοκίνητα, εις τα οποία διενήργουν έλεγχον και επέβαλλον φορολογίας, ειπράξαντες σημαντικά ποσά.
Ομοίως και εις γραμμάς Πειραιώς.
Πολλοί των άνευ θητείας χωροφυλάκων, ελλείψει οπλισμού απαιτούν την απόλυσίν των και απολύονται.
Άνδρες του ΕΑΜ συνελήφθησαν περιφερόμενοι με στολάς αστυφυλάκων.
Κατά πληροφορίας ατόμου αφιχθέντος εκ Μπογιατίου υπάρχουν εις Κτήμα Τατοϊου (χωρίον Μπάτη) περί τους 500 αντάρτας.
Επίσης ιππικόν δυνάμεως 400 εις χωρίον Καπανδρίτι.

Αθήναι τη 22α Σεπτεμβρίου 1944
Ο
Διοικητής του Συντάγματος
Τ.Σ.Υ.

Advertisements