Σύμφωνο Μελισσοχωρίου Μακεδονίας μεταξύ ΕΛΑΣ-Βουλγαρικού Στρατού-ΚΚΒ, 20 Σεπ 1944


Σήμερον την 20ην Σεπτεμβρίου 1944 εν Μελισσοχωρίω Μακεδονίας οι υπογεγραμμένοι αντιπρόσωποι συμφωνήσαμε και αποφασίσαμε τα κάτωθι, προς ενίσχυσιν του κοινού απελευθερωτικού μας αγώνος καθώς και διά την μελλοντικήν μας συνεργασία.

 1. Άμεσος υποστήριξις του ΕΛΑΣ με πολεμικόν υλικόν, υπό του Βουλγαρικού στρατού.
 2. Ο Βουλγαρικός στρατός δεν θα επιθετεθή κατά του ΕΛΑΣ και θα υποστηρίξη τας επιχειρήσεις του και εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων και εναντίον εθνικιστικών σωμάτων.
 3. Κατά την αγγλοαμερικανικήν απόβασιν εν Ελλάδι, ο ΕΛΑΣ υποχρεούται να συμπεριλάβη ε ι ς  τ α ς  τ ά ξ ε ι ς  τ ο υ  β ο υ λ γ α ρ ι κ ά  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α   και να τα υποστηρίξη.
 4. Κατά την απόβασιν θα ενωθούν τα βουλγαρικά στρατεύματα και ο ΕΛΑΣ.
 5. Ο ΕΛΑΣ, υποχρεούται, εν περιπτώσει υποχωρήσεως, να υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι  τ α  β ο υ λ γ α ρ ι κ ά  σ τ ρ α τ ε ύ μ α τ α μέχρι των βουλγαρικών συνόρων.

 1. Όλο το βουλγαρικό πολεμικό υλικό, το ευρισκόμενον εις Μακεδονίαν και Θράκην, θα παραχωρηθή ανέπαφον εις τον ΕΛΑΣ.
 2. Ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνει τον ανεφοδιασμόν του βουλγαρικού στρατού.
 3. Ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την προστασίαν της βουλγαρικής μειονότητος και της περιουσίας αυτής και θα διευκολύνη, εφ’ όσον αύτη θα ζητήσει την αναχώρησίν της εις την Βουλγαρίαν, συναποκομίζουσα και την περιουσία της.
 4. Από κοινού αγών εναντίον εκείνων οι οποίοι εναντιούνται εις τον ΕΛΑΣ και Κ.Κ.Ε.
 5. Το ΕΑΜ, το Κ.Κ.Ε και ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνουν να σ χ η μ α τ ί σ ο υ ν μ ί α ν  δ ι ε θ ν ή   μ α κ ε δ ο ν ί α ν, μετά το τέλος του πολέμου.
 1. Κατάργησις των συνόρων μεταξύ Βουλγαρίας, Ελλάδος και Σερβίας.
 2. Ουδείς Βούλγαρος θα συλληφθεί εν Μακεδονία και Θράκη υπό του ΕΛΑΣ.

Εν Μελισσοχωρίω τη 20η Σεπτεμβρίου 1944

Διά το Κ.Κ.Β                               Διά τον βουλγαρικόν στρατόν

         Φιλίπποβιτς                                                 Γιούνωφ

Γραμματεύς Βουλγαρικής Λέσχης

       Διά τον ΕΛΑΣ                                  Διά την ΠΕΕΑ

           Αυγερινός                                               Στασινόπουλος

Advertisements