Διαταγή προς 16 ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΕΛΑΣ ΓΣ/3 ΕΓ/ΑΠ645/20 Σεπ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 1613
Αριθ. ΑΠ 645-20/9/44
Προς
Την ΧVI Tαξιαρχίαν
Εκ της υπ`αριθ. Ε .Π .Ε. 889/26.8.1944 αναφοράς σας σαφώς εμφαίνεται ότι παρά τας Ε.Π.Ε. 1470/16.8.1944 και Ε.Π.Ε. 1484/18.8.1944 διαταγάς Γεν. Στρατηγείου η διοίκησις της Ταξιαρχίας δεν ηννόησε το βαθύτερον νόημα των απόψεων του Γεν. Στρατηγείου ή τουλάχιστον φέρεται εν τη αναφορά της μη εννοήσασα τούτο.

Καθότι το Γ.Σ. ήθελε να επιστήση την προσοχήν της διοικήσεως της Ταξιαρχίας επί του γεγονότος ότι, ενώ η υπ`αρίθ. Ε.Π.Ε. 1018/10.6.44 διαταγή του διέθετε διά το απόσπασμα κάμπου της Ανατολ. Θεσσαλίας, τμήματα εκ Πηλίου – Γούρας – Σμοκόβου, ήτοι τμήματα εκ των Ι και ΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. αλλά και εκ του Ι /54 Τάγματος και Ι /52 Τάγματος, η Ταξιαρχία διέθεσε διά το απόσπασμα κάμπου τμήματα μόνον εκ Πηλίου, ήτοι εκ των ΙΙ και ΙΙΙ Ταγμάτων του 54ου Σ.Π. Με συνέπειαν τούτου ότι αι επί του Πηλίου δυνάμεις της εξησθένισαν υπερμέτρως και υπεράνω των προθέσεων του Γεν. Στρατηγείου.

Παρά τα ανωτέρω και επειδή το Γ.Σ. νομίζη ότι δεν πρέπει να απασχολείται ούτε αυτό ούτε η διοίκησις της Ταξιαρχίας με άσκοπον αλληλογραφίαν διαλυομένου του αποσπάσματος κάμπου διά της υπ`αριθ. Ε.Π.Ε. 1612/5.9.1944 διαταγής του και των αποστολών τούτου ανατιθεμένων εις την Ταξιαρχίαν Ιππικού, η άμεσος ενίσχυσις των εν Πηλίω δυνάμεων του 54ου Σ.Π. δύναται να επιτευχθή αμέσως διά του ανακαλουμένου αποσπάσματος κάμπου και του λόχου ον το Ι /54 Τάγμα απέσπασεν εκείσε ούτως, ώστε να είνε δυνατή η διάθεσις διλοχίας του 54ου Σ.Π. δυνάμεως 300 γεγυμνασμένων ανταρτών, εις Κίσσαβον προς εκτέλεσιν των υπό της Χης Μεραρχίας ανατεθησομένων εις αυτήν τακτικών αποστολών του σχεδίου επιχειρήσεων ΚΙΒΩΤΟΥ, χωρίς να έχωσιν εξασθενήση υπερβαλλόντως αι υπόλοιποι δυνάμεις Πηλίου.

Τέλος προς αποφυγήν νέας παρανοήσεως των προθέσεων του Γ.Σ. εντελλόμεθα όπως άμα τη εκτελέσει των εν τη παρούση διατασσομένων αναφέρετε εγγράφως εις το Γ.Σ. διά της ΧΙΙΙ Μεραρχίας σχετικώς.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 5.9.1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

Κοινοποίησις
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν
Χην Μεραρχίαν
Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙΙ Γραφείο
(Τ.ΣΥ.)
 

Advertisements