Συνεργασία ΕΛΑΣ-Βουλγάρων


Κατά το διάστηµα της στενής αδελφωµένης συνεργασίας Βούλγαροι και Ελασίται απέστειλαν εις τους άνδρας µας πολλάς επιστολάς. Κατωτέρω παραθέτοµεν ένα εκ των εγγράφων του

19-ΙΧ-1944
Πατριώτες. Καλή λευτεριά.

Κατόπιν αποφάσεως των Συµµαχικών Βουλγαρικών ∆υνάµεων και του Τάγµατος µας, ως και των διαταγών και εντολών της Εθνικής Κυβερνήσεως Καίρου και του Στρατηγείου Μ.Ανατολής Στρατηγού Οίλσων παρεκαλείσθαι όπως οι ένοπλοι δυνάµεις των χωρίων Μπάφρας -Τζερέπλιανης -Κορµίστας -και Νικήσανης και τυχόν ευρισκοµένων στο βουνό να προσέλθωσιν εντός δύο ωρών εις Μπάφραν και καταθέσωσι τον οπλισµόν των και εγγυώµεθα την ζωήν και την ασφάλειαν της περιουσίας, της ζωής, και της τιµής των οικογενειών των. Σε περίπτωσι που δεν θέλετε συµµορφωθή εντός µιάς ώρας (1) από της λήψεως της παρούσης ο άµαχος πληθυσµός να εκκενώση τα αναφερόµενα χωρία προς αποφυγήν αιµατοχυσίας καθότι τα χωρία ταύτα διά πυροβολικού και δυνάµεων µας και των Βουλγαρικών τοιούτων θέλουσι καταστραφή εκ θεµελίων. ∆ιά την συνεννόησιν παρακαλούµεν όπως προσέλθη αντιπροσωπεία εκ τριών αξιωµατικών ή καπεταναίων των ενόπλων δυνάµεων. Πάσα αποσιώπησις σας θα σηµαίνη την άµεσον έναρξιν εχθροπραξιών εις βάρος της Πατρίδος και αυτού του λαού. Την ανακοίνωσιν ταύτην να γνωστοποιήσητε προς όλα τα ένοπλα τµήµατα σας και τους πληθυσµούς των αναφεροµένων χωρίων, η δε αιµατοχυσία θα βαρύνη στην Ιστορίαν µας υµάς και µόνον.

Πρώτη 19-9-44

Ο υπεύθυνος

Γεροδήµος Ταγµατάρχης

Εις το ίδιον φύλλον χάρτου γράφει τα αυτά σχεδόν Βούλγαρος ∆ιοικητής Λόχου εις την Βουλγαρικήν. Την 22αν Σεπτεµβρίου 1944 αι Ελασιτικαί και Βουλγαρικαί δυνάµεις συνέλαβον την εν ∆ράµα ήδη διαµένουσαν, λόγω υπογραφής ανακωχής, συµµαχική αποστολήν διά να µην δυνηθούν να καταγγείλουν τας παρανόµους βαρβάρους και ατίµους πράξεις των εις τους Συµµάχους. Την 23ην Σεπτεµβρίου εγγράφω επεµβάσει του Μύλλερ και κατόπιν ενόρκου υποσχέσεως των αιχµαλώτων ηγετών του ΕΛΑΣ αφέθησαν αυτοί ελεύθεροι.

5ον. Ούτως εχόντων των πραγµάτων την 16ην Οκτωµβρίου 1944 έφθασεν εις την ∆ράµαν η Κυβερνητική αντιπροσωπεία αποτελουµένη από τους κ.κ. Λάµπρον Λαµπριανίδην Αρχηγόν της Αποστολής 2) Μιλτιάδην Πορφυρογένην Γραµµατέα του Κ.Κ.Ε. και Υπουργόν της Κυβερνήσεως 3) Συν/ρχην Πρόκον Στέφανον Στρατιωτκόν ∆ιοικητήν 4) Κωστόπουλον ως βοηθόν του Αρχηγού της Κυβερνητικής Αντιπροσωπείας. Η Κυβερνητική αντιπροσωπεία εγατασταθείσα εις ∆ράµαν διεπίστωσεν την στενήν συνεργασίαν Βουλγάρων και Ελασιτών. Ωσαύτως εγένετο διαπίστωσις ότι αι µικταί οµάδες Βουλγάρων και Ελασιτών συνελάµβανον Εθνικόφρωνας πολίτας και άλλους µεν εκακοποίουν, άλλους εξώριζαν εις το Σουφλί και άλλους ενέκλειναν εις τας φυλακάς. Αι φυλακαί της ∆ράµας και πολλά άλλα κτήρια είχον γεµίσει ασφυκτικώς από Εθνικόφρωνας πολίτας υπό τα όµµατα της Κυβερνητικής αντιπροσωπείας. Κατά το διάστηµα αυτό αι δυνάµεις της Εθνικής Αντιστάσεως πλήρως εξοπλισµέναι συνεκεντρώθησαν εις Μοκρός Ταξιάρχαι, Ξηροπόταµος, Μοναστηράκη, Ραβίκαν, Μακρυπλάγιον εν αναµονή της Κυβερνητικής αντιπροσωπείας.( Σηµ: Οπως βλέπετε τα δικά µου αρχεία ΣΥΜΦΩΝΟΠΥΝ µέ τά Βουλγαρικά σέ πολλά σηµεία) 6ον Την 14ην Σεπτεµβρίου ο Βουλγαρικός στρατός παρέδωσεν τας πολιτικάς αρχάς Καβάλας εις τους Ελασίτας. Η συνεργασία µετά των αξιωµατικών του Βουλγαρικού στρατού είναι κατάδηλος και τελείως φανερή. Την 16ην Σεπτεµβρίου αφίχθησαν εις Καβάλαν δύο Ρώσοι αξιωµατικοί εις τους οποίους εγένετο υποδοχή άνευ προηγουµένου. Τα γενικά συνθήµατα των κοµµουνιστών ήσαν ύβρεις κατά των λοιπών συµµάχων. Εις τας δηµοσίας οµιλίας οι αξιωµατούχοι του ελάς δηλούν ότι οι Βούλγαροι είναι αδελφοί µας και η παραµονή των είναι απαίτησις δική µας, θα συµπολεµίσωµεν µε αυτούς διά την πάταξιν του Ελληνικού φασισµού. Οι Βούλγαροι και ελασίται διακυρήσουν ότι θα αποτελέσωµεν µέρος της Βαλκανικής οµοσπονδίας υπό την καθοδήγησιν των µεγάλων µας συµµάχων Ρώσσων. Την 18ην Σεπτεµβρίου ήρχισαν αι συλλήψεις των Εθνικοφρόνων πολιτών, και βιαίαι ερεύναι κατοίκων και κατασχέσεις. Την αυτήν ηµέραν ανακοινεί ο προ ολίγων ηµερών τοποθετηθείς εις την νοµαρχιακήν εξουσίαν Τσαρουχάς ότι καταφθάνει ρωσσικός στρατός και ανακοινεί τα ονόµατα της επιτροπής ήτις θα αποσταλή προς προυπάντησιν του ερυθρού στρατού. Η εν λόγω επιτροπή µετέβη εις Ξάνθην ένθα συνήντησεν επιτροπάς και άλλων πόλεων και εκείθεν ανεχώρησαν άπαντες διά Σόφιαν. Εκεί παρουσιασθέντες εις το Ρωσσικόν Στρατηγείον και εις αντιπροσώπους της Βουλγαρικής Κυβερνήσεως εζήτησαν την αποστολήν Ρωσσικού στρατού εις τα εδάφη και την παραµονήν του Βουλγαρικού στρατού εις την Μακεδονίαν και Θράκην. Ως σύνδεσµος του Βουλγαρικού κοµµουνιστικού κόµµατος µετά του Κ.Κ.Ε. τοποθετείται ο Βούλγαρος Στογιάν ∆ηµητρώφ. Παρά ταύτα οι Βούλγαροι έχοντες υπ&; όψει των τας τροµεράς καταστροφάς τας οποίας υπέστη ο Βουλγαρικός στρατός κατά τας µεγάλας επιχειρήσεις των τελευταίων µηνών από τας Εθνικάς µας δυνάµεις ήρχισαν εντατικώς την µεταφοράν εις την Βουλγαρίαν των Ελληνικών αγαθών. Και ενώ µε΄τα τας τραγικάς απωλείας οι Βούγαροι απηλπισµένοι και απογοητευµένοι ετοιµάζοντο να φύγουν από την Ελλάδα, οι αδελφοί των ελασίται τους αγκαλιάζουν και τους τάζουν την Μακεδονίαν και Θράκην και αδελφωµένοι Βούλγαροι και ελασίται στρέφουν τα όπλα, τα κανόνια, τους όλµους, και όλην την πολεµικήν των δύναµιν εναντίον του αµάχου πληθυσµού βάλλουν εντός των χωρίων καταστρέφουν αυτά και φονεύουν γυναικόπαιδα. 7ον Ολίγον µετά την κίνησιν των σωµάτων προς την πεδιάδα και επί της οδού προς Καβάλαν έξωθι του χωρίου Χωριστή (Τσατάλτσα) το Σώµα του Καπετάν Αναστάση Καρά ντερλή (Αναστάσιος Αβραµίδης) συνέλαβε τους αρχηγούς του Ε.Λ.Α.Σ. Μακεδονίας ΄Αρην (∆ηµοδιδάσκαλος Σουγιουτζόγλου) και Λοχαγόν Κωνσταντάραν (του µονίµου Ελλην. Στρατού) οίτινες επιβαίνοντες Βουλγαρικών αυτοκινήτων και τη συνοδεία Βουλγάρων κατηυθύνοντο προς ∆ράµαν διά να ρυθµίσουν τας λεπτοµερείας της συνεργασίας των µετά των Βουλγάρων και την ανακήρυξιν της αυτονοµίας. ………………………………………………………………………….
Ταυτοχρόνως όµως το Ε.Α.Μ. δεν ελησµόνησε τους εις χείρας των εθνικών αρχηγούς του Ε.Λ.Α.Σ. και διά σατανικών µεθόδων όχι µόνον επέτυχε την απελευθέρωσίν των (δεν γνωρίζω πως θα δικαιολογηθούν έναντι της Ιστορίας οι υπεύθυνοι του αρχηγείου διά την ασύγγνωστον αυτήν επιπολαιότητά των) αλλά και επέτυχον να συλλάβουν τον αρχηγόν της αποστολής των Αξ/κών της Π.Α.Ο. Συν/ρχην Αβδελάν Β. το οποίον βραδύτερον, ότε εβεβαιώθησαν διά την απελευθέρωσιν του ΄Αρη και Κωνσταντάρα, εξετέλεσαν εις το ινστιτούτον καπνού ∆ράµας, κατόπιν φρικτών βασανιστηρίων.

Advertisements