Διαταγές στρατηγού Σκόμπυ προς στρατηγό Σπηλιωτόπουλο, 19 Σεπ 1944


131 DDDGD 201-Harpo 12-atp.

Αναφέρομαι εις αμέσως  προηγούμενον τηλεγράφημα μου stop. Παρένθεσις αυξ. αριθ.209 την 19ην
Μέρος 1ον- stop.
Διά Στρατηγόν Σπηλιωτόπουλον από Στρατηγόν SCOBIE Διοικητήν Συμμαχικών Δυνάμεων Ελλάδος stop.
Διωρίσθητε Στρατιωτικός Διοικητής περιοχής Αθηνών-Πειραιώς υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως και ετέθητε υπό τας διαταγάς μου.
(132 DDDGD 201) Θα είσθε υπεύθυνος διά τήρησιν τάξεως και θα αναλάβετε έλεγχον περιοχής ταύτης μέχρις αφίξεως Βρεττανικών Στρατευμάτων stop. Αριθ. 209 της 19ης μέρας.
2ον stop. Οιαδήποτε προσέγγισις παρά Γερμανών προτεινόντων παράδοσιν θα αναφέρεται αμέσως και δεν θα    ληφθούν αμέσως ενέργειαι υφ’ ημών άνευ οδηγιών μου. stop.
3ον- (133 DDDGD 201) – Όταν Γερμανοί αποσυρθούν ή παραδοθούν δώσατε οδηγίας εις Τάγματα Ασφαλείας είτε να λιποτακτήσουν και μεταβούν οικίας των είτε παραδοθούν εις υμάς stop. (Αριθ. 209 της 19ης μέρος 3ον) Θα συνεργασθήτε μετά Διοικητού της Αστυνομίας επ’ αυτού και θ’ απαντήσητε τότε ποίον δρόμον θα ακολουθήσητε.
(134 DDDGD 201) Εν περιπτώσει ομαδικής παραδόσεως Ταγμάτων Ασφαλείας στελέχη τούτων θα αφοπλισθούν και κρατηθούν αιχμάλωτοι μέχρις ότου Ελληνική Κυβέρνησις αποφασίση τύχην των. stop.(Αριθ. 239 τη 19)
Μέρος 4ον stop- ΕΛΑΣ διετάχθη κρατήση δυνάμεις του έξωθεν περιοχής Αττικής όπως αποφευχθεί σύγχυσις.

19.ΙΧ.44

Advertisements