Διορισμός στρατηγού Σπηλιωτόπουλου, FORCE133/19 Σεπ 1944


Κρυπτογρ. Τηλ/μα                                 αρ.59980
19 Σεπτεμ.1944
Προς:  (Ελληνιστί) μέσω Σμύρνης 209
Εκ    :   ΦΟΡΣ 133

1.     Αναφέρεται εις αμέσως προηγούμενον διαβιβαστικόν τηλ/μα μας.

«Προς Στρατηγόν Σπηλιωτόπουλον εκ Στρατηγού Σκόμπυ Δ/του Συμμαχικών στρ/των εν Ελλάδι».

Διορίσθητε στρ/κός διοικητής Αθηνών και Πειραιώς και περιοχής αυτών υπό Ελλην. Κυβερνήσεως και ετέθητε υπό τας διαταγάς μου. Θα είσθε υπεύθυνος διά την διατήρησιν της τάξεως και θα αναλάβητε τον έλεγχον των περιοχών αυτών μέχρι αφίξεως των Βρετταν. Στρατευμάτων.

2.-    Οιαδήποτε επαφή υπό Γερμανών προτεινόντων παράδοσιν θα αναφερθή πάραυτα και ουδεμία απ’ ευθείας ενέργεια θα λάβη χώραν υφ’ υμών άνευ οδηγιών μου.

3.-    Όταν οι Γερμανοί αποχωρήσουν ή παραδοθούν τα τάγματα Ασφαλείας θα λάβουν οδηγίας σας ή να λιποτακτήσουν προς οικίας των ή να παραδοθούν εις υμάς.

Θα εργασθήτε εν συνδυασμώ με Δ/την Αστυνομίας επί ανωτέρω ζητήματος και θα αποφασίσητε εν καιρώ ποία εκ των δύο περιπτώσεων είναι προτιμητέα. Εις περίπτωσιν ομαδικής παραδόσεως το προσωπικόν των Ταγμάτων Ασφαλείας θα αφοπλισθή και κρατηθή αιχμάλωτον μέχρις ότου η Ελλην. Κυβέρνησις λάβη αποφάσεις ως προς την διάθεσίν των.

4.-    Το ΕΛΑΣ διετάχθη όπως κρατήση τας δυνάμεις του εκτός της περιοχής ΑΤΤΙΚΗΣ ίνα αποφευχθή σύγχισις.

5.-    Λίαν σημαντικόν όπως με κρατείτε ενήμερον των Γερμανικών προθέσεων και σχεδίων εις περιοχήν σας.

ΜΑΡΤΙΝ Λοχαγός

διά τον Αντ/ρχην Γ.Ε.

Advertisements