Δελτίο Πληροφοριών, 20 ΣΠΖ/17-9-1944


20ον Σ.Π. Δ ε λ τ ί ο ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν
17ης Σ/βρίου 1944
Ι. Πληροφορίαι περί Στρατευμάτων Κατοχής
ΙΙ. Εσωτερικά
Πληροφορίαι Αστυνόμου της Γεν. Ασφαλείας φέρουν ότι ο ΕΛΑΣ επισήμως τουλάχιστον προτίθεται να πειθαρχήση εις τας διαταγάς του Στρατ. Διοικητού. Αμφιβολίαι γεννώνται, εις τους λέγοντας ταύτα κύκλους του ΕΑΜ, σχετικώς προς την στάσιν «των αναρχικών στοιχείων» τα οποία δυσκόλως θα υπακούσουν.
Χθες εις Καισαριανήν και εις Κυψέλη εγένετο εορτασμός επί τη τριετία του ΕΑΜ. Οι χώροι συγκεντρώσεως είχον στολισθή με Ελληνικάς Σημαίας.
Την 25ην τρ. εγένετο εις Παγκράτι παρέλασις 100 περίπου ενόπλων του ΕΛΑΣ με επικεφαλής Ελληνικήν, Αμερικανικήν και Ρωσσικήν Σημαίαν. (Αγγλική δεν υπήρχε).
Χθές κατά την διάρκειαν της παραστάσεως της Επιθεωρήσεως «Σία και αράξαμε» εις τον Ορφέα, καθ’ ην εμφανίζεται επί σκηνής Ελληνικόν Πολεμικόν Σκάφος με όνομα ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣ και λέγονται ποικίλλα περί καταλήψεως Σόφιας, Αλβανίας, Δωδεκανήσου, Κύπρου κ.λ.π, μέλος της Εθν. Οργανώσεως ωμίλησεν δι’ ολίγων διά τηλεβόα καλέσαν τους Έλληνας να ενωθούν διά να επιτύχουν την πραγματοποίησιν των Εθνικών πόθων και του μεγαλείου της Πατρίδος και να αξιώσουν την ένωσιν της Βορείου Ηπείρου, του Μοναστηρίου, της Ρωμυλίας, της Ανατ. Θράκης της Δωδεκανήσου και της Κύπρου με την Μητέρα Ελλάδα. Το τέλος της ομιλίας του εκάλυψαν ενθουσιώδη ζητωκραυγαί και χειροκροτήματα, ενώ άπαντες έψαλλον τον Εθνικόν Ύμνον και ερρίπτοντο πανταχόθεν προκηρύξεις Εθνικού περιεχομένου και Εφημερίδες (κυρίως Μεγάλη Ιδέα. (Πληροφορία αυτόπτου).
Παρά τους Αμπελοκήπους 8 μέλη του ΕΑΜ εφόνευσαν χθές έναν ιδιώτην ανήκοντα εις την Ειδικήν Ασφάλειαν.
Εφ. Υπολοχαγός γνωστός ως ανήκων εις τμήμα του ΕΛΑΣ Αμφίσης εθεάθη υπό γνωστού του χθές εις Αθήνας.
Εργολάβος, στέλεχος του ΕΑΜ, ομιλών χθές προς τον παρασχόντα την πληροφορίαν είπεν ότι τα τμήματα του ΕΛΑΣ υπέστησαν αιματηράς απωλείας και απέτυχαν εις την προχθεσινοβραδυνήν απόπειραν καταλήψεως του Ραδιοφωνικού Σταθμού Ζαπείου, πιθανώς διότι είχον προδοθή και είχον ληφθή τα κατάλληλα μέτρα. Είπεν επίσης ότι θα γίνη επανάστασι διότι πρέπει να αποκοπή η γλώσσα από τους μορφωμένους και να τους μείνουν τα χέρια για να δουλεύουν και ότι ο Λαός οδηγείται στην Επανάστασι με την στέρησι των τροφίμων και του ψωμιού που δημιουργεί το ΕΑΜ.
Σήμερον πολλοί συνοικιακοί φούρνοι δεν παρεσκευάζουν ψωμί ούτε δέχονται να ψήσουν, κατόπιν εντολής του ΕΑΜ.
Κατόπιν της αγανακτήσεως που επροκάλεσαν εις τον Λαόν τα γεγονότα της αγοράς, αποτέλεσμα των οποίων υπήρξε η παντελής εξαφάνισις των τροφίμων, μέλη του ΕΑΜ περιφερόμενα χθές εις Κεντρικά Καφενεία και εις Συγκεντρώσεις ανεκοίνουν μεγαλοφώνως ότι «τις διατιμήσεις και τα σπασίματα των μαγαζιών δεν τα έκαμε το ΕΑΜ αλλά η Χ, το ΕΔΕΣ, η ΠΕΑΝ και οι Γερμανοί».
Χθές την πρωϊαν ο Διευθυντής της Αγρονομίας παρουσιάσθη εις τον Ι. Ράλλην διά να αναφέρη ότι αι προς Αθήνας – Πειραιά συγκοινωνιακαί αρτηρίαι έχουν καταληφθή από το ΕΛΑΣ και ούτω αντιμετωπίζεται κίνδυνος παντελούς ελλείψεως τροφίμων εν τη Πρωτευούση.
Εις τα Γκαράζ και τους χώρους όπου σταθμεύουν τα καινουργή σιδηρά αυτοκίνητα (Φορτηγά ανοικτά) του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού παρατηρείται μεγάλη κίνησις Εαμιτών και στενή φιλία τούτων με τους Σωφέρ των εν λόγω αυτοκινήτων.
Εις Ζαχαροπλαστείον Παγκρατίου εκάθητο ομάς εκ 5 Χωροφυλάκων ήτις αιφνιδιάσθη υπό ομάδος Εαμιτών οπλισμένων δι’ αυτομάτων όπλων. Ο επικεφαλής των Εαμιτών εδήλωσεν εις τους Χωροφύλακας ότι δεν πρόκειται να τους πειράξη διότι «πλέον εγίναμε ένα».
Την 10ην ώρα της χθές εις Πλατείαν Αγ. Θεοδώρων, εις επήκοον πολλών ακροατών, ομιλητής του ΕΑΜ ωμίλησεν επί ευκαιρία των 3 ετών από της ιδρύσεως του καταφερθείς λαύρως κατά του Στρατ. Διοικητού, διαψεύσας κατηγορηματικώς τον διορισμόν του και τονίσας ότι το ΕΑΜ – ΕΛΑΣ είναι πρωτοπόρον, θα εισέλθη πρώτον εις Αθήνας, δεν θα δεχθή Δικτατορικές λύσεις και δεν θα καταθέση τα όπλα εάν δεν επιβληθή οριστικά.
Την 10:30 χθές εισήλθεν εις το Κομμωτήριον Λούξ (Οδός Πανεπιστημίου) αντιπρόσωπος του ΕΑΜ, απηγόρευσεν την εργασία, διείνειμε προκηρύξεις ως η επισυναπτόμενη και ωμίλησεν καταφερθείς κατά του Στρατ. Διοικητού.
Εις συνοικίαν Κολωνού εγκατεστάθησαν πολλοί Εαμίται με αρκετόν οπλισμόν. Ομοίως πολλά όπλα διενεμήθεισαν εις περιοχήν πεδίου Άρεως.
Εις Βύρωνα επί τη χθεσινή Επετείω υψώθηκε Ερυθρά Σημαία.
Ο Στρατιώτης του 1ου λόχου Περικλής Οικονόμου εξακολουθεί να κρατείται υπό των Ευζώνων (Τάγμα Παπαγιαννόπουλου). Ούτος συνελήφθη διότι μεταβάς εντολή του Λόχου του εις Καλιθέαν προς παρακολούθησιν της διαδοθείσης συμφιλιώσεως μεταξύ Ευζώνων και Εαμιτών εξεστόμισε προς Αξ/κόν των Ευζώνων συγκαθήμενον μετά Εαμιτών, παρεξηγήσιμον φράσιν. Το Σύνταγμα παρακαλεί όπως εί δυνατόν ενεργηθή η αποφυλάκισίς του δεδομένου ότι κατά τον Διοικητήν του λόχου του τυγχάνει ανήρ πρόθυμος φανατικός Εθνικιστής.

Αθήναι τη 27η Σ/βρίου 1944
Ο
Διοικητής του Συν/τος
(Τ.Σ.Υ.)

Συνημμένα
Εν Αντίγραφον Επιστολής
Μία προκήρυξις

Advertisements