Εκθεση επιχείρησης ΔΩΔΩΝΗΣ(14/9/1944), Ιλαρχος Φρατζέσκαρος Αντώνιος,16 Σεπ 1944


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΔΩΔΩΝΗΣ (14.9.1944)
Εκθεσις Διοικητού 6ου Λόχου Ιλάρχου
ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Την 13.9.1944 το 3/40 Σύν/γμα προερχόμενον εκ της περιοχής ΜΠΑΛΑΣ (ΛΑΚΚΑ ΣΟΥΛΙΟΥ) συνεκεντρώθη εις την περιοχήν ΔΩΔΩΝΗΣ.
Σκοπός της κινήσεως ταύτης ήτο η κατάληψις της πόλεως των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ κατόπιν της Γερμανικής προτάσεως προς παράδοσιν.
Το 3/40 Σύ/γμα συγκεντρωθέν εις την περιοχήν ΔΩΔΩΝΗΣ και εν αναμονή της τελικής συμφωνίας παραδόσεως της πόλης των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και των εις αυτήν Γερμανικών στρατευμάτων έλαβεν την κατωθι αμυντικήν διάταξιν
-ΣΔ Συν/μα ΑΛΠΟΧΩΡΙ
– 1ον Τάγμα ΜΟΥΣΠΙΝΑ – ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
– 2ον Τάγμα
5ος Λόχος Προφυλακαί εις ΤΣΟΥΚΑ -Αυχ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-Αυχ. ΜΟΥΖΟΥΛΑ
6ος Λόχος Εφεδρεία εις περιοχή Θεάτρου ΔΩΔΩΝΗΣ
-3ον Τάγμα ΔΩΔΩΝΙ-ΑΛΠΟΧΩΡΙ (ΒΟΡ. ΟΛΥΤΣΙΚΑ)
Την 08.00 της 14.9.44 ο Λόχος συνεκεντρώθη προς διανομήν του πρωϊνού ροφήματος. Την 08.15ω και καθ’ ην στιγμήν άπασα η δύναμις του Λόχου ευρίσκετο διεσπαρμένη εις την περιοχήν των Μαγειρείων, φθάνει δρομέως αγγελιοφόρος εις του ΣΔ Συν/τος, όστις ειχεν μετακινηθεί εις την εκκλησίαν του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, και αναφέρει εις τον Δκτήν του Λόχου ότι Γερμανικά τμήματα κατέρχονται προς θέατρον ΔΩΔΩΝΗΣ- ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συγχρόνως ακούωνται εκρήξεις βλημάτων όλμων και Πυρ/κού εις την περιοχήν του ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Διετάχθη αμέσως συγκέντρωσις του Λόχου. Την στιγμήν ταύτην διήλθον εκ της περιοχής του Λόχου ο Δ/κτής και Υποδ/κτής του Συν/τος και διέταξαν τον Δ/τήν του Λόχου να εκτοξεύσει αντεπίθεσιν κατά των κατερχομένων Γερμανών και να ανατρέψη αυτούς προς τον αυχ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Δεν είχεν περατωθεί η έκδοσις της προφορικής ταύτης εντολής ότε ο Λόχος εδέχθη τα πρώτα πυρά εκ μέρους των επιτιθεμένων ήδη Γερμανών εξ εγγυτάτης αποστάσεως και καλυπτομένων όπισθεν της θαμνώδους περιοχής της ΝΟΤ της κλιτύος ΤΣΟΥΚΑΣ
Ο Δ/ντής του 6ου Λόχου ηναγκάσθη να αντεπιτεθή αμέσωςμε πυκνούς σχηματισμούς, ίνα αποφύγη την διάλυσιν του Λόχου υποστάντος πλήρη αιφνιδιασμόν ως εμφαίνεται εις τα ανωτέρω.
Ούτω τεθείς επι κεφαλής του Λόχου του αντεπιτίθεται διά καταιγιστικού πυρός.
Οι Γερμανοί αντιμετωπίζοντας μια τοιαύτην θυελλώδη έφοδον αναγκάζονται εις σύμπτυξιν εγκαταλείποντας δύο νεκρούς. Ο Λόχος συνεχίζει την αντεπίθεσιν μέσω θαμνώδους περιοχής και συγχρόνως αναλαμβάνει κανονικούς σχηματισμούς επιθέσεως
Οι Γερμανοί πιεζόμενοι συνεχώς συμπτύσσονται προς τον αυχ. ΑΓ. Νικολαου όπου και ειχον εγκαταστήσειν την βάσιν πυρός των προς υποστήριξιν της επιθέσεως των.
Ο Λόχος ευρεθείς προ της ισχυράς ταύτης αντιστάσεως αναγκάζεται να εγκατασταθεί αμυντικώς επί των κλιτύων της ΤΣΟΥΚΑΣ ΝΟΤ. του αυχ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ επί λίαν μειονεκτικού εδάφους κυριολεκτικά κάτωθι των κανονιών των Γερμανών.
Από της στιγμής της λήψεως της εντολής αντεπιθέσεως εκ μέρους του Δ/τού Συν/τος ουδεμία επαφή υφίσταται μετά του Συν/τος ή μετ’ άλλων τμημάτων του Συν/τος. Η κατάστασις εμφανίζεται λίαν συγκεχυμένη.
Εκ των πυρών καταφαίνεται ότι Γερμανική φάλαγξ κινηθείσα προς το Αριστερόν (ΔΩΔΩΝΗ-ΑΛΠΟΧΩΡΙ) ήτοι περιοχών 3ου τάγματος προωθείται προοδευτικώς με προοπτικήν να ευρεθή εις τα νώτα του Λόχου.
Τας πρώτας μεταμεσημερινάς ώρας ετέρα γερμανική φάλαγξ εμφανίζεται κινουμένη προς το ΔΕΞΙΟΝ του Λόχου. Ευρεθείς προ της τοιαύτης καταστάσεως ο Δ/τής του 6ου Λόχου, ήτοι αντιμετωπίζον πλήρη κύκλωσιν του 1ου Λόχου του, αναγκάζεται να συμπτυχθή προς τας ΒΟΡ. κλίτος της ΟΛΥΤΣΙΚΑ.
Παρ’ όλον ότι ελήφθησαν άπαντα τα μέτρα της κλιμακωτής απαγκιστρώσεως, η σύμπτυξις δεν κατέστη δυνατον να αποκρυβή λόγω της στενωτάτης επαφής και ούτω ο Λόχος συμπτυσσόμμενος δέχεται καταιγισμόν πυρός εκ των νώτων και αμφοτέρων των πλευρών και εκ μικράς αποστάσεως. Ο φραγμός αυτός των πολ/λων και λοιπων αυτομάτων όπλων συμπληρούνται διά πυρών όλμου και πυρ/κού.
Τελικώς ο Λόχος επιτυγχάνει να ανέλθη τας κλιτύας της ΟΛΥΤΣΙΚΑΣ και να εγκατασταθεί αμυντικώς εις το ΔΕΞΙΟΝ της αμυντικής διατάξεως του 3ου Τάγματος, οπότε και επήλθε το σκότος.
Κατά την διάρκειαν της νυκτός οι Γερμανοί απεσύρθησαν.
Αι απώλειαι του Λόχου κατά την επιχείρησιν ταύτην ήσαν ως κάτωθι:
ΝΕΚΡΟΙ
Κατά την αντεπίθεσιν Ανθ/γός ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Κατά την σύμπτυξιν Ανθ/γός ΓΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Στρατ. ΧΑΪΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Εν Αγία Αναστασία τη 16.9.1944
Ο
Διοικητής του Λόχου
(υπογραφή)

Advertisements