Διαταγή επιχειρήσεων ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/15 Σεπ 1944


Ε. Λ. Α. Σ.                                                                Προσωπική Απόρρητος
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Συγκρότημα 1 /52 και 1 /54 Ταγ/τος
Αριθμ. Ε. Π. Ε.

ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι.      ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.
Ο εχθρός αποσύρεται εκ Νότου προς Βορράν χρησιμοποιών τόσον τη σιδηροδρομικήν γραμμήν όσον και την οδικήν αρτηρίαν Αθηνών Λαρίσσης διά μεγάλων φαλάγγων αίτινες συγκεντρώνονται εις Λαμίαν και εκείθεν σιδηροδρομικώς και κατά το πλείστον οδικώς κατευθύνονται προς Λάρισσαν. Τα μέσα μεταφοράς των εις την οδικήν αρτηρίαν είναι αυτοκίνητα, τροχοφόρα (κάρρα πολιτών) ζώα μεταγωγικά και κατά διαλείματα πορεύονται πεζή.
Τρόπος υποστηρίξεως των διερχομένων σιδηροδρομικώς και οδικώς φαλάγγων.
Σιδηροδρομικώς μεν διά των μονίμων εγκαταστημένων φυλακίων κατά μηκος της σιδηροδρομικής γραμμής προς υποστήριξίν των τεχνικών ταύτης έργων, οδικώς δε διά μονίμων εγκατεστημένων φυλακίων επί των επικαίρων σημείων και δεσποζόντων υψωμάτων και ενίοτε διά προκεχωρημένων Τμημάτων εγκαθισταμένων προσωρινώς και συγκεκριμένως εις τομείς δράσεως των Τμημάτων μας.
Φυλάκιον επί υψ. 845, 890 τριγωνομετρηκού επί της καρροποιήτου Αντίνιτσας και επί των αντερεισμάτων Ν. του υψ. 845 τοποθεσίαν Καμπυλόβρυσην (Ποληοκούλια).

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.
Απόσπασμα της υπ`αριθμ. Ε. Π. Ε. 941/7 – 9 – 44 Διαταγής Ταξιαρχίας δι’ ής, τα Τμήματα εντέλλονται εγκατασταθούν ιππαστί επί των υψωμάτων 845 περί το Δερβέν Φούρκο παρεμποδίζοντα κάθε κίνησιν οδικήν προς Βορράν ή Νότον ομοίως διαταχθούν.
1/54 Τάγμα. Κατόπιν προφορικής Διαταγής Ταξιάρχου κανονίση την διάταξίν του ανατολικά της οδικής αρτηρίας Λαμίας – Δομοκού επί του ορεινού συγκροτήματος Ποληκούλια – Λαμίας – Στυλίδος.

ΙΙΙ.   ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
Κατόπιν καταλήψεως των ως άνω μνημονευομένων υψωμάτων υπό του εχθρού και του αδυνάτου της εκτελέσεως επ`ακριβώς των αποστολών ως η διαταγή της ΧVI Ταξιαρχίας καθορίζομεν.
α)    Να παρεμποδίση την κίνησιν φαλάγγων επί της οδικής αρτηρίας Λαμίας – Δομοκού και Στυλίδος – Λαμίας, να επιβραδύνη και να προξενήση όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν φθοράν εις έμψυχον και άψυχον υλικόν του εχθρού.

1.               ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
α)    Αποστολή 3ου Λόχου 1/54, 1ου και 2ου Λόχου 1/52. Να εγκατασταθούν αμυντικά εκατέρωθεν της οδικής αρτηρίας Αντίνιτσας – Παλαμά και Δερβέν Φούρκο – Αγίου Γεωργίου προσβάλοντες τας επί της αμαξιτής οδού κινουμένας εχθρικάς φάλαγγας εξ όλων των προσφερομένων σημείων ρυθμίζοντες την τακτικήν των ανάλογα με την δύναμιν των εχθρικών φαλάγγων που αντιμετωπίζουν.
β)    Αποστολή του 2ου Λόχου 1/54. Να εγκατασταθή αμυντικώς επί των Δ. της Δίβρης υψωμάτων και να εγκαθιστά εκάστοτε ενέδρας εις την περιοχήν της Θέσεως Ποληοκούλια και διαθέτων την μιαν του Διμοιρίαν διά την κάλυψιν των ημιονικών από Λαμίας προς Δίβρην.
γ)    Αποστολή 4ου Λόχου 1/54. Να εγκατασταθή αμυντικώς εις την περιοχήν Αυλάκι Λογγίτσι – Νεράιδα παρεμποδίζων κάθε κίνησιν εχθρικών φαλάγγων από Λαμίας εις Στυλίδα και τανάπαλιν εκμεταλλευόμενος την επιτυχίαν της προσβολής των φαλάγγων εφόσον είναι δυνατόν.
δ)    Αποστολή 1ου Λόχου 1/54 και 3ου Λόχου 1/52. Ο 1ος Λόχος 1/54 εγκατεστημένος ως εφεδρεία του Συγκροτήματος εις Αγία Τριάδα Αβορίτσας θα εγκαταστήση μια των Διμοιριών μετά του 3ου Λόχου του 1/52 Τάγματος αμυντικώς επί των υψωμάτων Βουζίου, Γιαρακλί, Πουρνάρι με αποστολήν να παρεμποδίσει τας κινουμένας εχθρικάς φάλαγγας προς Βορράν των Μεταλλείων Δομοκού, να εγκαθιστά ενέδρας εις α σημεία το έδαφος προσφέρεται και να εξοντώση μεμονωμένως κινουμένας εχθρικάς μικροφάλαγγας εφ
όσον τούτο είναι δυνατόν διά των μέσων των οποίων διαθέτει. Προσέτι δε να αιφνηδιάζει τας εχθρικάς φάλαγγας αίτινες συνήθως σταθμεύουν εις Πουρνάρι εν συνεργασία μετά των εις την περιοχήν του ευρισκομένων 4ων όλμων της Συμμαχικής Αποστολής.
ε)    Αποστολή Διμοιρίας Εφόδου 1/54 Τάγματος και Ομάδος Ε. Π. Ο. Ν. 1/54. Να εγκατασταθούν αμυντικά επί των αντερεισμάτων Δ. του υψ. 890, με αποστολήν η μεν Διμοιρία Εφόδου εν συνεργασία μετά των δυο Πολυβόλων της Αγγλικής Αποστολής, να απαγορεύση την κίνησιν του εχθρού ως φυλάκια επί του υψω. 855 προς υψ. 890 διά της αμαξιτής Αντίνιτσας ως επίσης να ενεδρεύσει διά την προσβολήν των εχθρικών τμημάτων των αποπειρομένων να καταλάβουν τα προ του υψώματος δίσελλον, τοποθετούσα εις υποχρεωτικάς διαβάσεις νάρκας προσωπικού η δε Ε. Π. Ο. Ν. διά των διατεθημένων όπλων και μετά των διατεθημένων αυτή Πολυβόλων του 1/52 Τάγματος ν`απασχολή το εχθρικόν παρατηρητήριον επί του υψ. 855 ως και επί των Νοτίων αντερεισμάτων τούτου τοποθετημένου εχθρικού όλμου καλύπτουσα συγχρόνως τον αριστερόν του 3ου Λόχου και τηρούσα τον σύνδεσμον μετά του 1ου Λόχου.
στ)  Αποστολή Πολ/λων αμφοτέρων των Ταγμάτων.

Ο Λόχος Πολ/λων του 1/52 Τάγματος θα διαθέση εκ των πολ/λων του εις τους 1ον και 2ον λόχους του τους εγκατεστημένους ως η $ α΄.
Ομοίως δυο πολ/λα εις την διάθεσιν της υποδειγματικής ΕΠΟΝ 1/54 Τάγματος ως η $ ε΄. Ομοίως δυο Πολ/λα εις την διάθεσιν του 3ου Λόχου ως η $ α΄. Το έτερον δε στοιχείον εις την διάθεσιν του Συγκροτήματος.
Ο Λόχος Πολ/λων του 1/54 να διαθέση από μιαν Διμοιρίαν πολ/λων του εις τους Λόχους.

ζ)    Αποστολή όλμων. Ο όλμος του 1/52 Τάγματος να εγκατασταθή εις το δεξιόν της Διμοιρίας Εφόδου και επί του πρανούς του υψ. 890 με αποστολήν εφενός μεν να βάλλη ολόκληρον το τμήμα της δημοσίας οδού, από Χάνι Δραχμόναγα και μέχρι του σημείου εις το οποίον είναι δυνατή η βολή του. Αφετέρου δε να επισημαίνει το εχθρικό παρατηρητήριον ύψωμα 855 όλμου του και εχθρικόν καταυλισμόν. Διά την επισήμανσιν των βληθησομένων σημείων και κανονισμού των αποστάσεων να χρησιμοποιήση το τηλέμετρον της Συμμαχικής Αποστολής.
Οι Όλμοι του 1/54 Τάγματος να διατεθούν ο μεν εις εις τον 2ον Λόχον ο δε έτερος εις τον 3ον Λόχον οίτινες θα κανονίσουν τα της αποστολής των. Συνιστάται εις τας Δ/σεις των άνω Λόχων όπως κατά προτίμησιν εκτελούν βολή όλμων εναντίον σταθμευόντων αυτοκινητοφαλάγγων.
η)    Αποστολή Διμοιρίας XVI Λόχου Μηχανικού. Θα αναλάβη την καταστροφήν των Τεχνικών έργων επί της δημοσίας οδού από Αντίνιτσα μέχρι Δομοκού με τοποθέτησιν ναρκών και δημιουργίαν πεδίων ναρκών.
θ)    Αποστολή Διμοιρίας Μηχανικού 1/54 Τάγματος. Η αυτή ως άνω εργασία επί των οδών Στυλίδος – Λαμίας και Λαμίας – Αντίνιτσας.

1.               ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.

Σ.Δ. 1/52 Τάγματος Αβαρίτσα. 1/54 Τάγματος Γούρα και Αγία Τριάδα Αβαρίτσας (Μοναστήρι). Παρατηρητήριον Συγκροτήματος ύψωμα 890 άνωθεν και Α. Μοναστηρίου Αντίνιτσας, 1ου και 2ου Λόχου 1/52 η μεγάλη Χαράδρα Ν. Α. Αγίου Γεωργίου εις θέσιν Άγιος Νικόλαος. 3ου Λόχου 1/54 Δραμάλα. 2ου Λόχου 1/54 Δίβρη. 4ου Λόχου 1/54 Λογγίτσι. 1ου Λόχου 1/54 Μοναστήρι Αβαρίτσας , 3ου Λόχου 1/52 Βούζι ή Γιορακλί. Έδρα Διμοιρίας Μηχανικού XVI Λόχου Μηχανικού Μοναστήρι Αβαρίτσας και Διμοιρίας Μηχανικού 1/54 Δίβρη. Σύνδεσμος των Τμημάτων διά τηλεφώνων, εφίππων και πεζών.
Συνθηματικά διά Φωτοβολίδων. Ως ο συννημένος Κώδιξ. Άπαντα τα Τμήματα να συγκεντρώνουν πληροφορίες, να ελέγχουν αυτάς και τας διαβιβάζουν εις τους Σταθμούς Διοικήσεως Ταγμάτων.

1.               ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ. 1) Ειςπυρομαχικά εφ`όσον υπάρχουν από τους ανεφοδιασμούς των Ταγμάτων. Κυρία δε πηγή ανεφοδιασμού ο εχθρικός τοιούτος.   2) Ειςτρόφιμα από τα Κέντρα Διανομών Νέοχωρίου Αβαρίτσας.

VII. ΔΙΑΚΟΜΗΔΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ.
Πρόχειροι Σταθμοί επιδέσεως εις έδρας Λόχων υπό Νοσοκόμων και Σταθμοί διακομηδής Αβαρίτσα, Γούρα και Χειρουργείον Κοκκοτών.

Διάφορα. Οι διοικηταί των Τμημάτων πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι οι σύνδεσμοι μεταξύ των Τμημάτων και των Δ/σεων ως και των Ανωτέρων Κλιμακίων πρέπει να είναι τακτικοί.
Θα οργανωθούν θέσεις διά τα αυτόματα όπλα ως και ατομικά τοιαύτα προς αποφυγήν ασκόπων απωλειών.
Διά τας μεταφοράς εν γένει τα Τμήματα δέον να έχουν υπ
όψιν τους ότι θα χρησιμοποιηθούν τα υπό της Ε. Τ. Α. διατεθέμενα ζώα των χωρίων Αγίου Γεωργίου, Παλαμά, Δραμάλας και Αβαρίτσας, Νεοχωρίου, Δίβρης και Λογγίτσι. Ως οδηγοί των ζώων θα χρησιμοποιούνται μόνο οι ιδιοκτήται αυτών και εις εξαιρετικάς περιπτώσεις ως συνοδοί αντάρται.
Εις το Κέντρον Νεοχωρίου υπάρχουν ημερησίως 12 – 15 ζώα διά τας μεταφοράς των Εφοδιασμών εις τα Τμήματα ως και ανάλογος αριθμός Εφεδροελασιτών ως συνοδοί.

Σ. Δ. Συγ/τος 15 – 9 – 44

Η Δ/σις του Συγ/τος
Καραγιάννης – Πολίτης

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ. Άπαντα τα Τμήματα του Συγ/τος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 52ον Συν/μα        (υ. τ. α.)
54ον   ,,               (υ. τ. α.)
ΧΙΙΙ Μεραρχίαν     (υ. τ. α.)

Advertisements