Διαταγή οργάνωσης άμυνας Κρήτης, ΔΦΚ/15 Σεπ 1944


Ο Διοικητής του Φρ. Κρήτης, Ια
15.9.44
22 Μεραρχία Πεζικού
Διοίκησιν περιοχής αερολιμένων Κρήτης

1) Νέα διαταγή της Ομάδος Στρατιών καθώς και συγκέντρωσις ισχυροτέρων δυνάμεων ανταρτών με σκοπόν συγκεντρωτικής επιθέσεως κατά του Ηρακλείου επιβάλλουν επείγουσαν εκκένωσιν του Ανατολικού τομέως της νήσου συμφώνως με τας κατωτέρω κατευθύνσεις.
2) Δυνάμεις εκ του Ανατολικού τομέως να συγκεντρωθώσιν επειγόντως εις χώρον πλησίον του Ηρακλείου (παράβαλε παρ.3). Πρόκειται περί τούτου ο χώρος Ηρακλείου – Πέζα – Δάφνες να εξασφαλισθή ούτω και να αμυνθή, ώστε να είναι ακόμη αναντιρρήτως δυνατή η μεταφορά διά του αέρος και διά θαλάσσης ως και περαιτέρω εξασφάλισις εφοδίων εκ των αποθηκών Πέζα και Δάφνες διά την μακράν μεταφοράν των και διά τον αγώνα και ανεφοδιασμόν του στρατεύματος.
3) Στρατεύματα και εφόδια εκ του τομέως Τυμπακίου πρέπει να μεταφερθώσιν επειγόντως, εφ’ όσον δυνατόν, προς διάθεσιν εις Φρουρ. Μεραρχίαν 133 διά την ένταξιν όπισθεν της προβλεφθείσης ανασχετικής γραμμής Πάνορμον – Γκαλίνι.
4) Πρός ενίσχυσιν του χώρου μάχης, Ηρακλείου πρέπει να χρησιμοποιηθώσιν εκ του επακτίου πυροβολικού όλαι αι πυροβολαρχίαι των 7,5 και 10 εκ., από το Αντιαεροπορικόν Σύνταγμα 58 όλαι αι μονάδες εκ του εγκαταλειπομένου χώρου. Τα βαρέα πυροβόλα πρέπει να συγκεντρωθώσιν εις τον χώρον του Ηρακλείου.
5) Η επίκαιρος διεύθυνσις, διά την κατά τομείς εγκατάλειψιν της περιοχής Ανατολή προς την Δύσιν, δι’ όλα τα στρατιωτικά τμήματα όλων των εθνικών δυνάμεων, θα γίνη υπό του διοικητού τομέως Ανατολής.

Δ/τής Φρ. Κρήτης Ια
Αρ. 3247/44
υπογράφεται υπό του Συντ/ρχου Σεβαλερί.
6) Χρησιμοποίησις των προμηθειών των εκκενωθεισών περιοχών συμφώνως με δοθείσας διαταγάς. Εφ’ όσον παραδίδονται μεγαλύτεραι ποσότητες προμηθειών εις τα λαικά μαγειρεία ή νοσοκομεία, ή εξασφαλίζονται υπό την προστασίαν της Χωροφυλακής διά τον διεθνή ερυθρόν σταυρόν, να κάμνωσι χρήσιν αυτών .
7) Μέτρα καταστροφής να εκτελεσθώσιν ως προεβλέφθη . Απόφασις διά την εκτέλεσιν των ανατινάξεων θα ληφθή από τον Διοικητήν Ανατολικού τομέως.
8) Συνέχισιν της εκκενώσεως μέχρις όπισθεν της γραμμής Γεωργιούπολις – Χώρα Σφακίων πρέπει να προπαρασκευάσωσιν όλα τα τμήματα στρατού.
9) Ο Διοικητής Ανατολικού Τομέως να αναφέρη εν ευθέτω χρόνω τας προθέσεις του διά την εκτέλεσιν της κατά τομείς εκκενώσεως.

Υπογραφή φον ντέρ Σεβαλλερί

Συνταγματάρχης

Δ/τής Φρ. Κρήτης Ια

Αριθ. 3247/44 Εμπ. Δ/νσις

Παραλήπται
Στρατ/κή Διοίκησις
ΙΥα
ICFGFP και F.A.T

Advertisements