Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/14 Σεπ 1944 0400


Ε.Ο.Ε.- Ε.Ο.Ε.Α
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ-ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14.513

Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Ν
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Σ Τ Ρ Α Τ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ
14/9/44 ώρα 04.00’

Τμήματα ΙXης Μεραρχίας αποβιβασθέντα εις νήσον ΛΕΥΚΑΔΑ 10ην τρέχ. κατέλαβον την 12ην του ιδίου και ώραν 19ην κατόπιν σκληράς μάχης σώμα προς σώμα την πόλιν Λευκάδα.
Γερμανική φρουρά εξουδετερώθη ολόκληρος εκτός ελαχίστων διαφυγόντων διά πλοιαρίων προς Νότον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ υψώθη επί φρουρίου ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Ολόκληρος η νήσος απηλευθερώθη. Περιήλθον εις χείρας μας 2 πυροβόλα των 6.5, 2 αντιαεροπορικά πυροβόλα, 8 βαρέα πολυβόλα, 3 όλμοι, άφθονον πολεμικόν υλικό ως και διάφορα άλλα υλικά.

Σ.Δ.Γ.Α. 14/9/44 ώρα 0400’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβεια
το ΙΙΙ Γραφείον

AEA_19440914

Advertisements