Διαταγή επιχειρήσεων αρ.5, ΕΛΑΣ/1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/14 Σεπ 1944


ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ε.Λ.Α.Σ.
Ιη ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                          Σ.Δ.Μ. ΤΗ 14.9.44
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον        Απόρρητος επείγουσα
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Ε.Π.Ε. 696                   Προσωπική διά τας Διοικήσεις
Ιωαννίνων, Αγράφων,
Καλαμπάκας, Καρδίτσης
Χάρται:               Τρικκάλων, Φαρσάλων, Θαυμακού
Λαρίσσης, Βόλου – Αλμυρού,
1:100.000           Αγυιάς,
Κατερίνης,

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπ` Αριθ. 5

Μέρος Αον
Ι.      ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ

Ο εχθρός ήρξατο επιτείνων τον ρυθμόν συμπτύξεως του από Νοτίου Ελλάδος, κινούμενος προς Βορράν σιδηροδρομικώς και δι’ αυτοκινήτων επί δύο κυρίως αξόνων, τους τοιούτους γραμμής των Σ.Ε.Κ. προς Θεσσαλονίκην και των παραλλήλων προς ταύτην οδών, αφενός και της οδικής αρτηρίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ - ΓΙΑΝΝΕΝΑ και Βορείως, αφετέρου.
Αι εκτός των γενικών ως άνω αξόνων φρουραί ή απεσύρθησαν ή ηλλατώθησαν εις δύναμιν.

ΙΙ.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
1)    Η εντατική διά καταστροφών και προσβολών ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού (σιδηροδρομικών και οδικών) και η επιβράδυνσις ούτω ή και απαγόρευσις των κινήσεων του.
2)    Η κατάληψις μικρών αστικών κέντρων, άτινα ο εχθρός κατέχει εισέτι ασθενώς η εγκατέλειψεν εις τα εγχώρια όργανα του.
3)    Η επιδίωξις της καταλήψεως και είτα η ισχυρά διασφάλισις της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και του εκατέρωθεν ταύτης χώρου.
4)    Η εν περιπτώσει εσπευσμένης και ενδεχομένως ατάκτου προς Βορράν συμπτύξεως του εχθρού περίσφυξις των μεγάλων αστικών κέντρων της Θεσσαλίας και κατάληψίς των.
Βορείως η Ο.Μ.Μακεδονίας και Νοτίως η ΧΙΙΙη Μεραρχία με αναλόγους αποστολάς.

ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Βόρειον όριον:   ΜΑΥΤΟΒΟΥΝΙ (υψ. 2054, 10 χιλ. Βως Μετσόβου) ΚΡΑΝΙΑ (ναι) – ΒΡΙΟΝΙΑ (Ναι) – ΑΓΥΙΟΦΥΛΛΟΣ (ναι) – ΤΡΙΚΟΥΚΙΑ (όχι) – ΣΙΝΟΥΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΑΥΡΕΛΙ, ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ, ΚΕΙΣΟΥΡΑ, ΚΑΛΙΘΕΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, ΚΑΡΥΑ ΟΛΥΜΠΟΥ, (άπαντα ναι) – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ (όχι).
Δυτικόν όριον:   ο ΑΧΕΛΩΟΣ από των πηγών του, Βορείως δε τούτων η γραμμή υψ. 1702, 98 (ΤΡΥΠΑ ΟΞΥΙΑΣ), υψ. 2054 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ (ναι).
Νότιον όριον:     ΑΡΓΥΡΙ (όχι) – ΚΕΔΡΑ (όχι) – ΑΣΠΡΟΡΕΜΑ (ναι) – ΑΓΡΑΦΑ (όχι) – ΣΠΙΝΑΣΑ (ναι) – ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ (ναι) – ΧΟΥΤΕΝΑ (όχι) – ΠΑΠΑΣ (όχι) – ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ (ναι) – ΔΕΡΕΛΙ (όχι) – ΧΩΡΙΟΝ ΞΥΝΙΑΣ (ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ) (όχι) – ΠΑΛΑΜΑΣ (ναι) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΓΟΥΡΑΣ (ναι), υψ. 162 (ΓΕΡΑΚΟΒΟΥΝΙ) (Ναι) – ΜΥΛΟΙ (όχι) – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ (όχι).

ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
Τα οργανικά τμήματα της Μεραρχίας συμπεριλαμβανομένων και του 1ου Λόχου Μηχανικού Ολύμπου, μετά το πέρας των επιχειρήσεων (ΚΙΒΩΤΟΥ). Επί πλέον το 54ον Σύνταγμα Πεζικού.

ΙΙΙ.   ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ.
1)    Ενέργεια κατά των συγκοινωνιών του εχθρού διά συγκεντρώσεως των δυνάμεων προς ταύτας και τα μάλλον ευπαθή των σημεία.Συχναί, θαραλέαι και δι’ όσον το δυνατόν μεγαλυτέρων δυνάμεων προσβολαί των επί τούτων κινουμένων εχθρικών τμημάτων, με σύγχρονον καταστροφήν των Τεχνικών έργων, ή ανατινάξεις αμαξοστοιχιών και αυτοκινήτων.
2)    Διά την κατάληψιν μικρών αστικών κέντρων, σύγκλησις των εγγύς δυνάμεων και αιφνιδιαστική κατ`αυτών ενέργεια.
3)    Διά την κατάληψιν της αμαξιτής ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ.
α)    Παρενόχλησις και απαγόρευσις επικοινωνίας και εφοδιασμού των κατά μήκος ταύτης φρουρών, με ιδιαιτέραν προσπάθειαν απομονώσεως της φρουράς ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ.
β)    Ενέργεια συμφώνως ειδική διαταγή εις περιοχήν ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ.

4)    Περίσφυξις και κατάληψις ΛΑΡΙΣΣΗΣ, ΒΟΛΟΥ συμφώνως προς νεωτέρας διαταγάς.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ:

1)    Επί των ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, Βορείως της αμαξιτής ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ευρέως συμπεριλαμβανομένης, Μικρόν απόσπασμα εκ των 5ου Συντάγματος Πεζικού, Ια και Ιβ Ορειβατ. Πυρ/ρχιών.Διοικητής ο Διοικητής του 5ου Συντάγματος.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Η διά καταστροφών, ανατινάξεων αυτοκινήτων και προ πάντος θαραλέων, αποφασιστικών και ισχυρών κρούσεων απαγόρευσις της συγκοινωνίας του εχθρού μεταξύ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ και ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ, η απαγόρευσις ούτω της συγκοινωνίας και εφοδιασμού της φρουράς Τρικκάλων και η περίσφυξίς της από Βορρά και Βορειανατολικά και Ανατολικά.Η διαρκής ακόμη παρενόχλησις της από των άνω κατευθύνσεων.
β)    Η προσβολή και το δυνατόν παρεμπόδισις της κυκλοφορίας του εχθρού από ΛΑΡΙΣΣΑ προς ΕΛΑΣΣΩΝΑ, ιδία εις το μεταξύ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ κατά μήκος του ΤΙΤΑΡΙΣΙΟΥ τμήμα της οδού. Σ.Δ. Αποσπάσματος ΛΙΟΠΡΑΣΣΟ.
2)    Εκατέρωθεν της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

4ον Σύνταγμα Πεζικού, μείον ΙΙΙου Τάγματος και σωλήνος Όλμου, υπό την Διοίκησιν του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Μέχρι καταλήψεως της άνω οδού η συχνή και θαραλέα προσβολή των επί ταύτης κινήσεων του εχθρού, μεταξύ ΚΑΛΜΠΑΚΑΣ, ευρέως συμπεριλαμβανομένης και ΜΕΤΣΟΒΟΥ, επίσης ευρέως συμπεριλαμβανομένου, και διαρκής παρενόχλησις των επί ταύτης φρουρών του.

Διά την άνω ενέργειαν το Σύνταγμα δύναται να μεταβιβάση δυνάμεις και Βορείως της οδού, συνεννοούμενον προς τούτο μετά των εκείθεν φιλίων τμημάτων.

β)    Μετά την κατάληψιν της οδού, διασφάλισις της από Δυσμών δι’ ισχυράς κατοχής της περιοχής ΜΕΤΣΟΒΟΥ.

Σ.Δ. Συντάγματος ΠΕΡΤΟΥΛΙ.

3)    Ανατολικώς ΚΟΖΙΑΚΑ και περιοχήν Θεσσαλίας μεταξύ αμαξιτής ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ – ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ,     συμπεριλαμβανομένης και σιδ/κής γραμμής Σ. Ε. Κ. ΔΕΡΕΛΙ – ΛΑΡΙΣΣΑ (ναι).
Απόσπασμα εκ των Ι /38 Συντάγματος, ΙΙΙ /4 Τάγματος, μετά σωλήνος όλμου και Ίλης της Ταξιαρχίας Ιππικού.
Διοικητής, ο του Ι /38 Συντάγματος Ευζώνων.
Όριον διαχωρίσεως: Μετά 4ου Συντάγματος Πεζικού: Η γραμμή ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΜΕΤΟΧΗ – ΒΙΤΩΜΑ – ΤΟΥΡΓΟΒΡΥΣΑ – κορυφογραμμή ΚΟΖΙΑΚΑ μέχρι ΠΟΡΤΑΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένου, άπαντα εις το 4ον Σύνταγμα.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Α.   Διαποσπάσματος εκ των ΙΙΙ /4 Τάγματος μετά σωλήνος όλμου και Ι / Ι /38 Τάγματος, μετά διμοιρίας Όλμων και ενός αντιαρματικού, με την ονομασίαν (Απόσπασμα Τρικκάλων) και υπό την Διοίκησιν του Διοικητού Ι / Ι /38 Τάγματος.
α)  Προσβολή από Δυσμών της οδού ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΤΡΙΚΚΑΛΑ και από Νότου της οδού ΤΡΙΚΚΑΛΑ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΠΕΤΡΟΠΟΡΟΣ προς παρεμπόδισιν της επ
αυτής κυκλοφορίας του εχθρού.
β)  Περίσφυξις από Δυσμών και Νότου της φρουράς Τρικκάλων και άγρυπνος παρακολούθησις της εις Τρίκκαλα τακτικής καταστάσεως, δι’ εκμετάλευσιν δοθησομένης ευκαιρίας.
γ)  Απόκρουσις ενδεχομένης εχθρικής επιθέσεως από ΤΡΙΚΚΑΛΑ προς ΜΠΕΛΕΤΣΙ και ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ. Σ. Δ. Αποσπάσματος Τρικκάλων ΛΑΖΑΡΙΝΑ.

Β.    Διά των λοιπών δυνάμεων.
α)  Προσβολή από Δυσμών της σιδ/κής γραμμής των Σ. Ε. Κ. μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ, κυρίως και δευτερεύοντως της αμαξιτής μεταξύ ΤΣΙΟΤΙ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ.
β)  Προστασία πόλεως Καρδίτσης από κατευθύνσεων ΔΟΜΟΚΟΥ – ΔΕΜΕΡΛΙ και ΛΑΡΙΣΣΗΣ. Σ. Δ. Αποσπάσματος ΦΑΝΑΡΙ.
4)    Περιοχή Θεσσαλίας ανατολικώς της σιδ/κής γραμμής ΔΕΡΕΛΙ – ΛΑΡΙΣΣΑ – ΤΕΜΠΗ συμπεριλαμβανομένης. Το 54ον Σύνταγμα Πεζικού υπό την Διοίκησιν του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Η προσβολή της ως άνω σιδ/κής γραμμής και της τοιαύης ΒΟΛΟΥ – ΛΑΡΙΣΣΗΣ.
β)    Η προσβολή των παραλλήλων προς τας άνω γραμμάς οδών συγκοινωνίας του εχθρού ΛΑΜΙΑ – ΔΟΜΟΚΟΥ – ΛΑΡΙΣΣΑ και ΤΣΑΓΙΕΖΙ και ΒΟΛΟΣ – ΛΑΡΙΣΣΑ.
γ)    Η άγρυπνος παρακολούθησις της εις Βόλον τακτικής καταστάσεως, δι’ εκμετάλευσιν δοθεισομένης ευκαιρίας , έστω και διά προσβολής ασθενούς τυχόν φρουράς του αντιπάλου, ή ένοπλων δυνάμεων Εθνοπροδοτών.
δ)    Η προστασία μεταφοράς των εκ Πηλίου προς Δυσμάς υλικών κατά τας εκάστοτε διαταγάς.
Σ. Δ. Συντάγματος ΜΟΝΗ ΦΛΑΜΠΟΥΡΙΟΥ.

5)    Περιοχή ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ.
Ιος Λόχος Μηχανικού υπό την Διοίκησιν του.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
α)    Η προσβολή της σιδ/κής γραμμής ΛΑΡΙΣΣΑ – ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ, των κινήσεων του εχθρού επί της παραλλήλου ταύτης οδού ΛΑΡΙΣΣΑ – ΤΕΜΠΗ.
β)    Η προσβολή της αμαξιτής ΛΑΡΙΣΣΑ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΜΕΛΟΥΝΑ – ΕΛΑΣΣΩΝΑ και των επ`αυτής εχθρικών κινήσεων.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙ’ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΛΑΙ:
Ι) Έντασις της προσπαθείας κατά των συγκοινωνιών του εχθρού διά προωθήσεως των δυνάμεων προς ταύτας και τα μάλλον ευπαθή των σημεία, λαμβανομένων πάντως όλων των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας, δι’ αποφυγήν κτυπημάτων εκ τυχόν επιθετικών τούτου επιστροφών.
Αι προσβολαί (επιθέσεις κατά κινουμένων ή σταθερών τμημάτων, καταστροφή τεχνικών έργων, ανατινάξεις αμαξοστοιχιών και αυτοκινήτων, καταστροφή τηλ/κών γραμμών κλπ) να τείνουν, όχι μόνο εις την καταστροφήν των μικρών φαλλάγγων και φρουρών του εχθρού, αλλά και εις την όσον το δυνατόν μεγαλυτέρα βλάβην και επιβράδυνσιν και των μεγάλων τοιούτων.

ΙΙ)   Διαρκής προσπάθεια συλλήψεως αιχμαλώτων και κυριεύσεως λαφύρων πάσης φύσεως.

ΙΙΙ)  Διαρκής μέριμνα περισυλλογής πληροφοριών, όσον αφορά τον εχθρόν και τους Εθνοπροδότας και ταχείας διαβιβάσεως τούτων εις τας προισταμένας και γειτονικάς Μονάδας.

ΙV)  Επίμονος και διά παντός μέσου προπαγάνδα προς τους στρατιώτας και αξ/κούς του εχθρού και της αντιδράσεως, προς κατάρριψιν του ηθικού των, αλλά και προς παράδοσιν μετά του υλικού των εις τον     Ε. Λ. Α. Σ. , καταβαλομένης ιδιαιτέρας προσπαθείας εις το να πεισθούν, ότι ο ΕΛΑΣ είναι τακτικός στρατός και δύνανται να εμπιστευθώσιν εις αυτόν.
Έκαστος εν γένει να αναπτύξη εις το μέγιστον την προσπάθειαν και την πρωτοβουλίαν του διά την όσον το δυνατόν μεγαλυτέραν βλάβην του εχθρού.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.

Α.   Σταθμοί Διοικήσεως:

Σ. Δ. Μεραρχίας ΝΕΥΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ.
Σ. Δ. Μονάδων: ως ανωτέρω.

Β.    Διαβιβάσεις:
1)    Μεταξύ Μεραρχίας 5ου Συντάγματος δι’ οπτικού.
2)    Μεταξύ Μεραρχίας 4ου και Ι /38 Συν/των, ως και μεταξύ των Συνταγμάτων τούτων διά τηλεφώνου.
3)    Μεταξύ Μεραρχίας 54ου Συντάγματος δι’ ασυρμάτου.
4)    Μεταξύ Μεραρχίας 1ου Λόχου Μηχανικού διά του οπτικού του 5ου Συν/τος και είτα τηλ/κώς μέχρι ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ, όπου ο Λόχος ναποσπάση δυο τουλάχιστον συνδέσμους του, ει δυνατόν εφίππους.
5)    Επί πλέον των άνω
α)  Το 5ον Σύνταγμα Πεζικού δύναται να επικοινωνήση διά τηλ/νου μετά της Μεραρχίας από τα χωρία ΒΑΛΤΣΙΝΟ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥΛΙΑΝΑ και ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ, εις α υπάρχουν τηλέφωνα.
Να αποσπάση εις χωρίον ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΥΛΙΑΝΑ δυο συνδέσμους.
β)  Το 54ον Σύνταγμα δύναται να επικοινωνήση διά τηλ/νου μετά της Μεραρχίας επί του παρόντος από ΣΟΦΑΔΕΣ και εντός 2 εώς 3 ημερών από ΚΟΤΣΕΡΙ, ένθα ν
αποσπάση δυο συνδέσμους κατά προτίμησιν εφίππους.
γ)  Το Ι /38 Σύνταγμα επί πλέον του τηλ/νου και μεχρις εγκαταστάσεως του θα επικοινωνή μετά των τμημάτων του περιοχής ΔΟΒΡΟΥΖΙ δι’ οπτικού.
δ)  Άπαντα τα Συντάγματα να επικοινωνώσι μετά της Μεραρχίας διά συνδέσμου αποστελλομένου υπ`αυτών τρίς της εβδομάδος, πλην του 54ου Συν/τος, δίς της εβδομάδος.

Ο Ιος Λόχος Μηχανικού θα παραδίδη και παραλαμβάνει την αλληλογραφίαν εκ της έδρας του 5ου Συντάγματος, δίς της εβδομάδος.
Γ.     Π. Κ. Π. Μεραρχίας ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ και ΔΟΒΡΟΥΖΙ συμφώνως προς νεωτέρας διαταγάς.

ΜΕΡΟΣ Βον

ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ – ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ.
Ι)     Διακομιδαί ασθενών και τραυματιών:
Εις τα αναρρωτήρια Ταγμάτων και Συνταγμάτων.Των εχόντων ανάγκην μακρού χρόνου νοσηλείας εις το εν ΜΠΟΥΚΟΒΙΤΣΗ Νοσοκομείον της Μεραρχίας.

ΙΙ)    Ανεφοδιασμός εις τρόφιμα:
α)    4ον και Ι /38 Συντάγματα εκ του κέντρου εφοδιασμού Μεραρχίας.
β)    Αποσπάσματος Αντιχασίων εκ των Επαρχιακών κλιμακίων ΕΤΑ ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ, ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ μέχρι ρυθμίσεως του ζητήματος διά νεωτέρας διαταγής.
γ)    54ου Συντάγματος και Ιου Λόχου Μηχανικού, ως μέχρι σήμερον.

ΙΙΙ)   Ανεφοδιασμός εις πυρομαχικά:
Εκ των αποθηκών των Μονάδων και εκ Λαφύρων.

  1. Ανεφοδιασμός εις φάρμακα:

Μερίμνη των Μονάδων και της Επιμελητείας Φαρμάκων Μεραρχίας.

  1. Ανεφοδιασμός εις τηλ/κόν υλικόν:

Έκ του Ιου Λόχου Δ/σεων, εις ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ.

Αι παραλήπτριαι Μονάδες να αναφέρωσι λήψιν παρούσης.

Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙον Γραφείον
Β. Αυγερινός (Υπολοχαγός)                                               Η
(Τ. Υ.)                                           Διοίκησις της Ιης Μεραρχίας
Ι. ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗΣ
(ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ)

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ                                 Εν συνεννοήσει και του ετέρου μέλους
54ον, 4ον, 5ον, Ι /38 Συντάγματα       της Διοικήσεως.
Ια και Ιβ Ορειβ. Πυρ/ρχίαι,
Ιος Λόχος Μηχανικού, Ιος Λόχος Δ/σεων
Ια εφ. Μεραρχία.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ:

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ (Υ. Τ. Α.) Ο. Μ. Μ. (Υ. Τ. Α.) ΧΙΙΙη, VΙΙΙ Μεραρχίαι και Ταξιαρχίαι Ιππικού (υ. τ. ε.)
Ιον, ΙΙον και ΙΙΙον Επιτελικά Γραφεία Μεραρχίας
Δ/σις Υπηρεσίας Εφοδιασμού
Δ/σις Υγειονομικής Υπηρεσίας
Δ/σις Διαβιβάσεων.

Advertisements