Επιστολή Ζέρβα προς Σαράφη, 12 Σεπ 1944


Προς
Τον ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΝ ε.α. ΣΑΡΑΦΗΝ

Διά μεν το αυθάδες, ασεβές και υβριστικόν λεκτικόν ύφος της επιστολής σου ην έλαβον θα ήθελα πολύ να ευρίσκετο τρόπος να σου την δώσω να την φας.
Όσον διά την ουσίαν και ίνα μη προσωπικά ζητήματα και αντεγκλήσεις επιρρεάσωσιν εν Εθνικόν ζήτημα, απαντώ τα εξής:
Αυτοεπιστράτευσα προ ημερών τον εαυτόν μου προς εκτέλεσιν ενός επιβαλομένου μοι, ως νομίζω, Πατριωτικού καθήκοντος ίνα συνδράμω, κατά το δυνατον, την προσπάθειαν του υπό της Ελληνικής Κυβερνήσεως της υποδούλου Ελλάδος (εκτός αν νομίζετε σεις ότι όλος ο εν Ελλάδι Ελληνικός πληθυσμός έπρεπε να μείνει ακυβέρνητος και έρμαιον της τύχης του και των κακουργημάτων των υπό την μάσκαν ανυπάρκτου πατριωτισμού ανιέρων εκμεταλλευτών της πολεμικής περιπετείας της Πατρίδος παραφρόνων ή ενσυνειδήτων εθνικών εγκληματιών) αποσταλέντος εδώ Τάγματος Ασφαλείας χάρις εις το οποίον η πόλις ανέπνευσε και απέκτησε κάποιο αίσθημα ασφαλείας από των καθημερινών απαγωγών και δολοφονιών πολιτών χρηστών και εντίμων.
Όταν μου έλεγαν προ καιρού ότι ο Σαράφης είναι αρχηγός των υπό διάφορα ονόματα ΕΑΜ, ΕΛΑΣ κλπ. κομμουνιστικών οργανώσεων, διαμαρτυρόμην μη δυνάμενος να τα παραδεχτώ. Δυστυχώς όμως βλέπω ότι αληθεύει.
Χωρίς πολλά λόγια έχε υπόψει σου ότι η Πόλις του Αγρινίου, από την οποία δεν κατάγομαι, αλλά που έτυχε κατά τας στιγμάς αυτάς να ευρίσκομαι, ελευθερωθείσα πλέον από τον αναχωρήσαντα κατακτητή Γερμανόν έχει την ψυχήν και τας πύλας της ανοικτάς και σημαιοστολίστους μόνον διά τα τακτικά ή εθνικιστικά Ελληνικά στρατεύματα ή μικτά διασυμμαχικά τοιαύτα. Διά πάντα δε άλλον είτε ξένον είτε κατ’ όνομα μόνον Έλληνα έχει τα ευτυχώς αρκετά σήμερα όπλα της και την απόφαση να πεθάνει σαν πόλις Ελληνική αφήνουσα την δόξαν του προδότου εις τους, επαναλαμβάνω, ανιέρους εκμεταλλευτές της παρελθούσης δουλείας της, τους εξηπηρετούντας μίαν βιαίαν παρ’ ολίγον, δημιουργίαν ενός νέου 1453, μιας νέας μακραίωνος αλευτέρωτης σκλαβιάς υπό την Μόσχαν.
Αυτά επαναλαμβάνω μέχρις της εισόδου εδώ του Ελληνικού στρατού οπότε ερχομένης εδώ της Κυβερνήσεως Καΐρου, της οποίας ψεύδεσθε αυτοκαλούμενος αντιπρόσωπος, θα τακτοποιηθή το εσωτερικό ζήτημα της Ελλάδος κατά τας αποφάσεις του κυριάρχου Ελληνικού Λαού τας οποίας όλοι τότε θα σεβασθώμεν και εις τας οποίας θα υποκύψωμεν.
Αγρίνιον τη 12η Σεπτεμβρίου 1944
Στρατηγός
Π. Κλάδος
Ακριβές αντίγραφον 12-10-44
Το ΙΙα Γραφείο ΧΙΙΙ Μεραρχίας

Advertisements