Παραίτηση Ανχη (ΠΖ) Γρίβα Γ. απο τη διοίκηση της οργάνωσης Χ, 11 Σεπ 1944


Αθήναι 11 Σεπτεμβρίου 1944

Ο
Αντ/ρχης Πεζ. Γρίβας Γ.

Προς
Τον Στρατιωτικόν Διοικητήν Αττικής
Ενταύθα

«Αίτησις παραιτήσεώς μου από της διοικήσεως της οργανώσεως Χ».

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω ότι η υπ’ εμέ οργάνωσις έταξε μοναδικόν της σκοπόν την εξυπηρέτησιν των Εθνικών συμφερόντων και ήτο πάντοτε εις την διάθεσιν των εν Καΐρω συνταγματικών εκπροσώπων του Έθνους. Ήδη κατόπιν σχετικής Δγής της Εθνικής Κυβερνήσεως η οργάνωσις ετέθη εις την διάθεσιν του ενταύθα στρατιωτικού αντιπροσώπου της, Στρατιωτικού Δ/τού Αττικής, παρ’ ου ανέμενε διαταγάς.

Εκ διαφόρων προφορικών συνεννοήσεων ας έσχον μετά του Στρατιωτικού Δ/του Αττικής και κατόπιν σημερινής Δ/γής του ήτις μοι εκοινοποιήθη και δι’ ης στερούμαι της τιμής να διοικήσω και ένα μικρόν ακόμη τομέα της οργανώσεώς μου ον εζήτησα (περιοχή Θησείου), εσχημάτισα την εντύπωσιν ότι εμμέσως μοι αφαιρείται εν περιπτώσει δράσεως η διοικήσις της οργανώσεως, ην μετά τόσου κόπου, μόχθων και κινδύνων προσωπικών συνεκρότησα.

Επειδή η τοιαύτη συμπεριφορά του αντιπροσώπου της Κυβερνήσεως έναντί μου με θίγει, είμαι υποχρεωμένος να αναφέρω τα κάτωθι:
1.     Πιστός στρατιώτης του καθήκοντος και πειθαρχικός εις τας Δ/γάς της Εθνικής Κυβερνήσεως έχω την οργάνωσιν πάντοτε εις την διάθεσιν υμών.
2.     Επειδή όμως κατόπιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως δεν δύναμαι να φέρωμαι επί κεφαλής της οργανώσεως (διοικητής του οργανωθησομένου εν καιρώ 1ου Σ. Πεζικού)  παρακαλώ όπως ανατεθή η Διοίκησις ταύτην εις έτερον αξιωματικόν.
3.     Υποβάλλω προφορικώς αίτησιν αποστρατείας ην θέλει επακολουθήσει και έγγραφος τοιαύτη, ην παρακαλώ όπως υποβάλλετε όπου δει.

Τ.Υ.

Advertisements