Διαταγή αναδιάταξης μονάδων, ΕΛΑΣ/8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3ΓΡ/9 Σεπ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.                                             Απόρρητος – Διά τας Διοικήσεις
VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ                               Εξαιρετικώς Επείγουσα
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 402

ΔΙΑΤΑΓΗ

Κατόπιν Ε.Π.Ε. 1625/7-9-44 Διαταγής Γενικού Στρατηγείου.
Εντελλόμεθα
Ι .     α.    Το 5ον Συν/μα Πεζικού να είναι έτοιμο προς κίνησιν εντός τριών το πολύ ημερών από σήμερον, προς την περιοχήν Ι Μεραρχίας, παυομένης της περαιτέρω τακτικής υπαγωγής του Συν/τος τούτου, εις την VIII Μεραρχίαν.
β.    Ομοίως και Ιβ. Πυρ/χία.
γ.    Δρομολόγια κινήσεως των και χώρους προς τους οποίους τελικώς θα κατευθυνθούν.Θέλομεν καθορίσει διά νεωτέρας μας Δ/γής.
δ.    Το 5ον Συν/μα Πεζικού και η Ιβ. Πυρ/χία να αναφέρουν εγκαίρως διά του Συγκροτήματος Τζουμέρκων, πότε θα είναι έτοιμοι προς εκκίνησιν.
ΙΙ.    α.    Εις ολόκληρον τον τομέα, από ΠΕΤΑ (όχι) μέχρι και της περιοχής ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ θα εγκαταστήση προκάλυψιν το 3/40 Συν/μα διά του τάγματος ΙΙΙ 3/40 Σκουφά και του Λόχου του Εφεδρικού 3/40.
β.    Σ.Δ. του 3/40 Συν/τος εις ΑΝΕΜΟΡΡΑΧΗΝ.
γ.    Διάθεσιν μεγαλυτέρων δυνάμεων διά τον ως άνω σκοπό προκαλύψεως απαγορεύομεν.
δ.    Ο Λόχος Εφεδρικού 3/40 Συν/τος θα αναλάβη την προκάλυψιν του τομέως από Γέφυρας ΓΚΟΚΟΥ (ναι) μέχρι και της περιοχής ΚΑΛΑΡΡΥΤΩΝ εγκαθιστών εις την περιοχήν αυτήν φυλάκιον και εις το ύψωμα ΠΛΑΚΑ.
Σ.Δ. του Λόχου εις ΠΡΑΜΑΝΤΑ.
Εις ολόκληρον τον υπόλοιπον τομέα από Γεφύρας ΓΚΟΚΟΥ (όχι) μέχρι ΠΕΤΑ (όχι) θα εγκαταστήση προκάλυψιν το ΙΙΙ 3/40 Τάγμα Σκουφά.
Σ.Δ. ΙΙΙ 3/40 Τάγματος εις ΧΩΣΕΨΗ.
ε.     Το ΙΙ 3/40 Τάγμα Καραισκάκη θα εξακολουθεί να κατέχει την γραμμήν ΠΕΤΑ – ΜΕΝΙΔΙ υπαγόμενοι τακτικώς εις την VII Ταξιαρχίαν.
Σ.Δ. του Τάγματος τούτου εις ΧΩΣΙΑΝΑ.
στ.   Το Ι 3/40 Τάγμα θα εγκατασταθή εις περιοχήν ΚΑΤΩ ΛΕΙΨΩ ως εφεδρεία του Συν/τος με Σ.Δ. ΚΑΤΩ ΛΕΙΨΩ.
ζ.     Το 3/40 Σύν/μα θα αποστείλει όλην την δύναμιν την ανήκουσαν εις το 85ον Σύν/μα, εις το Σύν/μα τούτου, κατευθύνον την δύναμιν ταύτην προς ΧΑΛΙΚΙ, απ`όπου ειδικοί σύνδεσμοι θα χρησιμεύουν ως οδηγοί διά την εις την περιοχήν του 85ου Συν/τος μετάβασιν των.
η.    μετά το πέρας των ως άνω διατασσομένων μετακινήσεων και την λήψιν της ως άνω καθοριζομένης διατάξεως, το Συγκρότημα Τζουμέρκων διαλύεται.Ο Διοικητής του Συγκροτήματος Τζουμέρκων Ταγ/χης Κλεισούρας Κων/νος, τακτοποιών το Αρχείον του Συγκροτήματος, θα παραδώση τούτο εις το ΙΙΙ Γραφείον της Μεραρχίας, παρουσιαζόμενος και ο ίδιος εις τον Σ.Δ. της Μεραρχίας.
ΙΙΙ.   α.    Η VII Ταξιαρχία, να προσανατολίση το Ι 2/39 και ΙΙΙ 2/39 τάγματα προς την περιοχήν ΦΛΩΡΙΑΔΟΣ – ΔΗΜΑΡΙΟ, με σταθμούς Διοικήσεως διά το εν τάγμα την ΦΛΩΡΙΑΔΑ, διά δε το άλλο το ΔΗΜΑΡΙΟ.
Σ.Δ. Ταξιαρχίας το ΚΛΕΙΔΙ.
β.    Το ΙΙ 2/39 Τάγμα να κινηθή προς Βάλτον με Σ.Δ. ΔΟΥΝΙΣΤΑ. Αποστολή του Τάγματος τούτου και των εις ΒΑΛΤΟΝ δυνάμεων Εφεδρικού 2/39 και Εθνικής Πολιτοφυλακής, κάλυψις (ελαφρά) ολοκλήρου της περιοχής Βάλτου και κυρίως από της κατευθύνσεως ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ.
γ.    Το 24ον Σύν/μα με τις άλλες εις ΞΗΡΟΜΕΡΟΝ Δυνάμεις του Εφεδρικού 2/39 και της Διοικήσεως Ιονίων Νήσων, θα κατέχη την περιοχήν ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, απαγορεύον πάσαν διείσδυσιν Εδεσιτών εις ΞΗΡΟΜΕΡΟΝ.
δ.    Το ΙΙ 3/40 Τάγμα Καραισκάκη κατέχον την γραμμήν ΠΕΤΑ – ΜΕΝΙΔΙ, υπάγεται τακτικώς εις την VII Ταξιαρχίαν (παραγρ. ΙΙ δ.)
ΙV.   Άπασαι αι ανωτέρω μετακινήσεις να πραγματωθούν το ταχύτερον άνευ ουδεμιάς απωλείως χρόνου, και αι Μονάδες να μας αναφέρουν σχετικώς το πέρας των ως άνω μετακινήσεων.

Τακτικαί αποστολαί και τα Τμήματα θα δοθούν διά νεωτέρων διαταγών μας.
Αναφέρατε λήψιν παρούσης.

Σ.Δ. 9 Σεπτεμβρίου 1944
Γ. ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ (Υποστράτηγος)
Θ. ΚΟΖΑΚΑΣ
Παραλήπται
VI , VII Ταξιαρχίαν
Συγκρότημα Τζουμέρκων
Κοινοποίησις

Γενικόν Στρατηγείον (υ. τ. α.)
Ι, ΧΙΙΙ Μεραρχίας (υ . τ. α.)                                        Διά την ακρίβειαν
Ο.Μ. Στερεάς (υ .τ .α.)                                                 Το ΙΙΙ Γραφείον
(Τ.Σ.Υ)
Θ. Μοσχάτος                                                                                                        Λόχαγός

Advertisements