Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/9 Σεπ 1944


Ε.Ο.Ε. – Ε.Ο.Ε.Α.
ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ – ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14.067

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 9/9/44

Εις όλα τα σημεία της περιοχής μας αι Γερμανικαί δυνάμεις προσβάλλονται υπό των γενναίων ανδρών μας με καταστρεπτικά αποτελέσματα δι’ αυτάς.
1) Επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ.
23ην ώραν χθές εχθρική φάλαγξ πεζικού και διτρόχων προσβληθείσα παρά ΒΡΑΤΙΛΑΝ υπό τμημάτων του 28ου Συν/τος, και αιφνιδιασθείσα διεσκορπίσθη μετά μεγάλων απωλειών μη εξακριβωθεισών, λόγω σκότους. Εχθρός αντέδρασεν και διά Πυρ/κού εκ ΜΕΝΙΝΑΣ.
Εχθρός έβαλλεν καθ’ όλην την ημέραν της σήμερον και κατά διαστήματα διά Πυρ/κού και όλμων εις τους τομείς Χ και VIII Μεραρχιών. Ημέτερα τμήματα απήντησαν δι’ όλμων και Πυρ/κού ευστόχως.
Κατ’ επίθεσιν εχθρού κατά ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΗΣ 7ην τρεχ. μηνός ούτος έσχεν πλην 6 νεκρών και 15 τραυματίας. 7 αυτοκίνητα κατεστράφησαν και 1 όλμος.
19ην ώραν 8ης τρέχ. φάλαγξ 80 αυτοκινήτων μετά Πυρ/κού προσεβλήθησαν υπό τμημάτων 15ου Συν/τος παρά ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΝ. Καταστράφησαν 3 αυτοκίνητα. Εχθρός έσχεν 15 νεκρούς και 25 τραυματίας.
2) Oδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ
Τμήματα 39ου Συν/τος πρωίαν 8ης τρέχ. επετέθησαν κατά ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΑ. Εχθρός ανετράπη των τμημάτων μας καταλαβόντων θέσεις του. Τμήματα Συν/τος Ξηροβουνίου προσέβαλεν πρωίαν χθες ισχυράν φάλαγγα Πεζικού, 100 διτρόχων και 10 αυτοκινήτων παρά ελαιώνα εις ΒΟΥΛΙΣΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ. Μάχη διήρκεσεν όλην την ημέραν. Απώλειαι εχθρού 70 τραυματίαι, 2 αιχμάλωτοι και 4 αυτοκίνητα καταστραφέντα.
23ην ώραν χθές έβαλεν διά πυρών Πυρ/κού και όλμων εκ κατευθύνσεως ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ προς υψώματα ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ-ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ημέτερον Πυρ/κόν απήντησεν ευστόχως.
3) Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ
Χθές καθ’ όλην την ημέραν εχθρικόν Πυρ/κόν εξ ΑΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ και ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ έβαλεν δραστηρίως κατά ημετέρων θέσεων.
4) Τομεύς ΛΟΥΡΟΥ-ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Ζωηρά δράσις Πυρ/κού κατά θέσεων 24ου και 9ου Συν/των.
5) Ουδεμία φάλαγξ ηδυνήθη να κινηθεί επί όλων των ανωτέρω οδεύσεων.
6) Απώλειαι ημετέρων 2 νεκροί και 7 τραυματίαι.

Σ.Δ.Γ.Α. 9/9/44 ώρα 24.00
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν. ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ Γραφείον

Advertisements