Δελτίο πληροφοριών, ΣΔΦΚ (ΓΕΡ)/7 Σεπ 1944


Ε μ π ι σ τ ε υ τ ι κ ό ν                                                                                                          7 Σ/βρίου 1944
Στρατιωτικόν τμήμα πληροφοριών μετώπου
Αριθμ. 1124/449
Αφορά : έκθεσιν δράσεως
Σχετικ. Ανωτέρα Διοίκησις Ομάδος Στρατιών Ε Ιι/Αο Αριθμ. 12405/44
Εμπ. της 15.8.44

Π ρ ό ς
Τον Αρχηγόν τμήματος πληροφοριών μετώπου 390 Θεσ/νίκη
Διοικητήν Φρουρ. Κρήτης Ιι πληροφοριακώς
Ι) Δύναμις του τμήματος
α) Δύναμις προσωπικού
Παρούσα Ι Αξιωμ. 2 Υπαξ/κοι (Ζ) 5 Υπαξ/κοί (Ι αδειούχος) 13 άνδρες (2 εις Νοσοκομείον).
Κεναί Θέσεις Ι Διερμηνεύς (Ελλην) 2 μοτοσυκλετισταί, 2 τεθωρακισμένα αυτοκίνητα – οδηγοί.
β) Εξοπλισμός 4 τεθωρ. αυτοκίνητα (Ι από 9 μηνών χωρίς μοτέρ), Ι φορτηγόν αυτοκίνητον, Ι κάνιστρον μοτοσυκλέτας. Περί πλέον Ι τεθωρ. αυτοκ. παραχωρηθέν παρά της F.Α.Τ 127.
Ελλείπουν Ι Τεθ. Αυτοκίν. Ι φορτηγόν, Ι μοτοσυκλέτα.
Σκαφιντικά και ξυλουργικά εργαλεία Ελλείπουν
Οπλισμός —
γ) Υγιεινή κατάστασις. Καλή 2 ασθενείς Νοσοκομείου (Ι στρατιώτης συρίγγιον αιμοροίδων, Ι στρατιώτης αιμοραγία εις το γόνατον).
Γενική κατάστασις (Πολιτικαί παρατηρήσεις)
Η γενική κατάστασις κατά τον Αύγουστον χαρακτηρίζεται:
Ι) Εις το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός υπό της αυξανομένης τρομοκρατίας των ανταρτών και αιφνιδιαστικών επιθέσεων κατά Γερμανικών οχημάτων και ταχυδρομείων, εκ των οποίων εις πρώτην γραμμήν έλαβον μέρος κομμουνιστικαί συμμορίαι (ΕΛΑΣ) αλλ’ επίσης εθνικιστικαί υπό αγγλικήν διοίκησιν.
2) Εις το δεύτερον δεκαπενθήμερον του μηνός υπό των δραστηρίων γερμανικών αντιποίνων, άτινα είχον ως αποτέλεσμα μέχρι της 9-9 καταστροφήν 13 χωρίων τυφεκισμόν ακριβώς 500 ανταρτών και βοηθών των και σύλληψιν ακριβώς 1000 προσώπων.
Διά των δραστηρίων γερμανικών αντιποίνων απεκατεστάθη πάλιν ταχέως φαινομενικώς ησυχία και τάξις. Οι αντάρται διεσκορπίσθησαν, οι έφεδροι απελύθησαν εις τα χωρία. Μόνον οι μικροί πυρήνες ανταρτών έμειναν συγκεκροτημένοι . Ο πληθυσμός απεμακρύνθη από τους αντάρτας κατόπιν των Γερμανικών αντιποίνων και προσπαθούν όλα να τα επιρρίψουν εις τους αντάρτας.
Ο προπαγανδιστικός αγών μεταξύ κομμουνιστών και εθνικής καθοδηγήσεως εκ Καΐρου εξηκολούθησε, δεν εμποδίζει όμως την πρακτικήν συνεργασίαν των συμμοριών αμφοτέρων των διευθύνσεων κατά των γερμανών.
Εκ καταληφθέντων εγγράφων εξάγεται, ότι η υπό των Αγγλων υποστηριζομένη εθνική οργάνωσις (ΕΟΚ) εις την περιοχήν Σελινού κατά των ομάδων του ΕΛΑΣ – έχει τοποθετήση αντάρτας διά προπαγάνδαν, εις αυτούς αρνείται κάθε υποστήριξιν και στρατολογεί εφέδρους διά την ιδίαν οργάνωσιν Ε.Ο.Κ. Το ΕΑΜ διέθετε κατά την δήλωσιν του Διοικητού της πλέον ή μίαν Μεραρχίαν εξ 20.000 ανδρών, η οποία ελλείψει υποστηρίξεως ευρίσκεται προ της διαλύσεως. Εξηκριβώθη εγκατάστασις και άλλων εθνικών σχηματισμών ΕΟΚ εις άλλα μέρη της νήσου, οπλισμός και εξάρτησις πιθανώς υπάρχουσι. Μέχρι ποίου σημείου πραγματικώς θα εξαναγκασθώσι να υποχωρήσωσιν οι κομμουνισταί από τας κατευθύνσεις των, ενεργουμένης προόδου της ΕΟΚ και των γερμανικών αντιμέτρων και της τρομοκρατίας, δεν δύναται ακόμη να προβλεφθή.
3) Χρησιμοποίησις του Στρατιωτικού τμήματος.
α) Κατά της εχθρικής υπηρεσίας πληροφοριών.
Ελήφθη αριθμός τις πληροφοριών περί εμφανίσεως Αγγλων αξιωματικών, οίτινες απεσκόπουν την συπλήρωσιν του χάρτου των θέσεων. Διεπιστώθη η ομάς των Αγγλων αξιωματικών της υπηρεσίας πληροφοριών εις την περιοχήν Σελινού Νοτιοδυτικώς Χανίων. Επίσης ο Αγγλος Λοχαγός εις την περιοχήν Κισσάμου. (Η ρίψις όπλων, εφοδίων και χρυσού εις το δυτικόν τμήμα της Επαρχίας Κισσάμου, λόγω της αιφνιδιαστικής εμφανίσεως γερμανικών τμημάτων διεκόπη, τότε ευρίσκετο εις το χώρον αυτόν ο λόχος διώξεως ανταρτών της 133 Μερ. Πεζικού και κατέστη αναγκαία η μετατόπισις εις την Επαρχίαν Κισσάμου. Το υλικόν μετεφέρθη πάραυτα επί 18 μεταφορικών ζώων εις την περιοχήν Σελινούντος.
Αι πληροφορίαι δι’ ένα Αγγλον ταγματάρχην και ένα Αγγλον Ανθ/γόν παρά τη Ποτίμα – Ασή γωνιά 17-20 νοτιοδυτικώς Ρεθύμνου και δι’ ένα Αγγλον ταγματάρχην εις την περιοχήν Αποκόρωνα Χώρα Βάμου 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικώς Χανίων και από άλλας πληροφορίας ομού εξάγεται ότι εις τα όρη νοτιοδυτικώς της λίμνης Κούρνας (18 χιλ. Δυτ. Νοτ. Δυτ. Ρεθύμνου) εδρεύει μία ομάς αξιωματικών της υπηρεσίας πληροφοριών. Εξηκριβώθη εσχάτως ότι είς Αγγλος λοχαγός ήτο ο αρχηγός της αιφνιδιαστικής επιθέσεως παρά την Δαμάσταν.
Τα προηγουμένως αναγγελθέντα
Ο Αγγλος αξιωματικός της υπηρεσ. Πληροφοριών Γουίλλιαμς πλησίον μοναστηρίου Βοσάκος.
Ο Αγγλος Ταγματάρχης Αλεξάντερ και Μιχαήλ εις το όρος Αστερούζι.
Ο Αγγλος Υπηρεσίας πληροφοριών αξιωματικός εις τας ανταρτικάς ομάδας Παντουβά – Πλέβρη, Αμερικανός Αξιωματικός εις τας ανταρτικάς ομάδας Πετρακογιώργη.
Επεβεβαιώθησαν διά νεωτέρων πληροφοριών
Αξιοσημείωτος η διά χειρός γραφείσα προσθήκη εις αγγλικήν και γερμανικήν γλώσσαν υπό ενός των αξιωματικών εις το όρος Αστερούζι, εις επιστολήν ενός λιποτάκτου προς τον Διοικητήν του λόχου του εις ην ούτος τον προτρύνει προς λιποταξίαν.
Μια επιστολή ενός άγγλου αξιωματικού της ομάδος Σελινούς προς ένα άγγλον αξιωματικόν Γκεόφφ, πιθανώς εις Χανιά ή εις την περιοχήν, συνόδευεν μίαν αποστολήν ακόμη μη γνωστού υλικού ανατινάξεως.
Αι δύο εν χρήσει ενέδραι κατά κατασκόπων του εχθρού διεκόπησαν, εν μέρει ελλέψει υλικού, εν μέρει διότι ο ενταλθείς επιπολαίως διετέθη διά κάποιαν άλλην απασχόλησιν του G.F.P ή διότι απεσύρθη.
Η εργασία κατά των εχθρικών υπηρεσιών πληροφοριών έχει δυσχερανθή λόγω της γενικής καταστάσεως, έτι πλέον.
β) Κατά των ανταρτικών ομάδων
Εις τον τομέα αυτόν ήτο το κέντρον βάρους της δραστηριότητος του τμήματος στρατονομίας διότι εδώ έφθανον αι περισσότεραι πληροφορίαι, αι ανταρτικαί ομάδες μετέπιπτον εις την επίθεσιν κατά των συγκοινωνιών και μεμονομένων ταχυδρομείων και συνεχώς ενισχύοντο.
Εις την περιοχήν του Ηρακλείου ανηγγέλθη συγκέντρωσις των ανταρτικών ομάδων εις την περιοχήν της Ιδης και επηληθεύθη με τας συγκρούσεις με το στρατιωτικόν τμήμα. Μετά το πέρας της επιχειρήσεως δύο πολύ διαφωτιστικαί εκθέσεις από την U-L της F.A.T., η οποία αναγκαστικώς έλαβον μέρος εις το πλευρόν των ανταρτ. ομάδων κατά την συγκέντρωσιν των ανταρτών και έδοσαν πληροφορίας διά την διοίκησιν, δύναμιν, οπλισμόν, κίνησιν των ανταρτών και διά την συνεργασίαν των κομμουνιστικών και εθνικιστικών ανταρτικών ομάδων. Εις την περιοχήν Χανίων υπήρχον ομοίως αρκεταί πληροφορίαι περί της εμφανίσεως των ανταρτικών ομάδων.
Ιδιαιτέρως σοβαρά η πληροφορία περί της κλιμακώσεως των ανταρτικών ομάδων «ΕΛΑΣ» 5η Μεραρχίας Κρήτης 14 Συντ/μα Ι Τάγμα και 2 περαιτέρω ταγμάτων.
Διά τας επιχειρήσεις του στρατ. Τμήματος διετέθη εν ευρεία κλίμακι υλικόν περί των μελών των ανταρτικών ομάδων και των οικείων αυτών, διά τους τροφοδότας των και διά την προστασίαν του γερμανοφίλου πληθυσμού, καθώς και κατάλογοι των γερμανοφίλων. Εις πολλάς περιπτώσεις τούτο υπήρξε το υλικόν βάσει του οποίου θα ελαμβάνοντο τα μέτρα των αντιποίνων.
Ατυχώς παρά τα προβλεπτικά ταύτα μέτρα, εξετελέσθησαν υπό του 6/65 αναμφισβητήτως ως γερμανόφιλοι παραδοθέντος εις το στρατ.
Τμήμα, 15 Ελληνες από το Ζάρχος εκ μη διευκρινισθέντων εισέτι αιτίων.
4) Διάφορα
F.A.T 382 έχει την φροντίδα επιπροσθέτως με τα άλλα καθήκοντα διά τα σχετικά με την εκτύπωσιν και λογοκρισίαν της εφημερίδος «Κρητικός Κήρυξ» εις Ηράκλειον.

(Τ.Υ.)
Λοχαγός

Advertisements