Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕ-ΟΕΑ/4 Σεπ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΙΟΝ-Γραφ.ΙΙΙον
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.13915

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 4.9.44

Συνεχίσθη συστηματική εξόντωσις του εχθρού ΣΤΟΠ.
Άπασαι οδοί Ηπείρου εκλείσθησαν υπό γενναίων Τμημάτων μας ΣΤΟΠ. Επί τετραήμερον Τμήματά μας χωρίς ανάπαυσιν κτυπώσιν τους Γερμανούς ΣΤΟΠ
1. Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ ΣΤΟΠ 02.30 ώραν Τμήματα 15 Συντ/τος προσέβαλον αιφνηδιαστικώς Γερμανικήν φάλαγγα 25 αυτοκινήτων κατευθυνομένων προς ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ ΣΤΟΠ 10 αυτοκίνητα κατεστράφησαν των λοιπών αναγκασθέντων επιστρέψωσιν εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΠ Απώλειαι εχθρού δεν εξηκριβώθησαν ΣΤΟΠ.
ΕΙΣ ΜΕΝΙΝΑΝ ανταλλαγή πυρών πυρ-κού και όλμων Γερμανών και 16 Συ/τος ΣΤΟΠ.
2. Οδός ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ΣΤΟΠ
Εγκλωβισμέναι δυνάμεις εχθρού ΖΗΤΑ ανήλθον εις 3.000 άνδρες, πλέον 100 αυτοκινήτων και 350 διτρόχων ΣΤΟΠ
Εχθρός συνέχισεν προσπαθείας αφ’ ενός να διανοίξη δίοδον προς Βορράν κατατροπωθείς υπό Τάγματος Γιαννάκη Δημητρίου και Συντ/τος ξηροβουνίου, αφ’ ετέρου επεχείρησεν τρις να ανέλθη υψώματα Τερρόβου ανατραπείς μετά σοβαρών απωλειών υπό Τάγματος Δάλλα Συντ/τος Ξηροβουνίου ΣΤΟΠ. Απώλειαι εχθρού περί τους 100.
Παρελθούσαν νύκτα Τμήματα 24ου Συντ/τος προσέβαλον Φυλάκιον παρά ΑΓ.ΙΩΣΗΦ ΛΟΥΡΟΥ όπερ ετράπη εις φυγήν εγκαταλείψαν δύο νεκρούς άπαντα οπλισμόν του και υλικόν του.ΣΤΟΠ. 11,30’ Τμήματα 24ου Συν/τος προσέβαλον φάλαγγα Λόχου πεζού παρά ΧΑΝΙ ΚΕΡΑΣΣΟΒΟΥ την οποίαν διεσκόρπισε και κατεδίωξε ΣΤΟΠ. Απώλειαι εχθρού 5 νεκροί και 7 τραυματίαι ΣΤΟΠ. Το αυτό Συντ/μα την 14ην ώραν προσέβαλε ετέραν φάλαγγα πεζικού παρά ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ την οποία διεσκόρπισε ΣΤΟΠ. Υπολείμματα ανασυνταχθέντα αμύνονται εκατέρωθεν οδού ΣΤΟΠ.
3. ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΣΤΟΠ Πρωϊαν Τμήματα ΙΙΙ Μεραρχίας προσέβαλλον παρά 25ο χιλιομ.φάλαγγα 40 αυτοκινήτων κατάφορτον πολεμικού υλικού και ανδρών ΣΤΟΠ.Κατεστράφησαν 8 αυτοκίνητα καταστροφής συνεχιζομένης πέραν 9ης ώρας ΣΤΟΠ.
4. Ουδεμία φάλαγξ διήλθε δι’ ανωτέρω οδών ΣΤΟΠ.
5. Απώλειαι ημετέρων 6 νεκροί και 15 τραυματίαι ΣΤΟΠ.
Σ.Δ.Γ Αρχ.5.9.44 ώρα 00,45’
Ο ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Π.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διά την ακρίβειαν
Το ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Advertisements