Χορήγηση Φύλλου πορείας Γερμανών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΕΓ ΙΙ/3-9-1944


ΕΛΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛ – ΓΡΑΦ.ΙΙ και Ι
Αριθ. Ε.Π. 8282
Πρώτην Μεραρχίαν

Εχορηγήσαμε σήμερον Φ.Π. διά την έδραν σας εις τον γερμανόν αυτόμολον συν. Γκέρχαρτ Ράινχαρτ, μέλος της Κ.Ε. Γερμανών Στρατιωτών «Ελευθέρα Γερμανία» παρά τω Γ.Σ. του ΕΛΑΣ.
Ούτος είναι εξουσιοδοτημένος παρά του Γ.Σ. να έλθη εις επαφήν μετά των παρ`υμών χρησιμοποιουμένων δια προπαγάνδαν αυτομόλων γερμανών Γκάιρτνερ και Κλόουζε και να μελετήση:
1ο Την οργάνωσιν της παρ’ αυτών, υπό την υμετέραν καθοδήγησιν, διενεργουμένης προπαγάνδας μεταξύ των γερμανών στρατιωτών επί σκοπώ προσελεύσεως και άλλων αυτομόλων.
2ο Να βολιδοσκοπήση ποίος εκ των δύο είναι κατάλληλος και δέχεται να μετάσχη ως μέλος της παρ’ ημίν Κ.Ε. γερμανών στρατιωτών, παραμένων πάντοτε εις την έδραν σας προς συνέχισιν της ανατεθείσης εις αυτόν εργασίας.
3ο Να αναπτύξη εις αυτούς το παρά της ενταύθα Επιτροπής καταρτισθέν πρόγραμμα εργασίας προς συντονισμόν της προπαγάνδας κατά τρόπον ενιαίον.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου
3-9-44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

Ακριβές αντίγραφον
Το Γραφείο
Κοινοποιήσις
ΙΙ, Ι Γραφεία Γ.Σ.

Advertisements