Σύμφωνο Λειβαδίου ΕΛΑΣ-Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων για κατάπαυση εχθροπραξιών, 1 Σεπ 1944


Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, πρώτον Καπετάν Κίτσος, διοικητής 2ου Τάγματος 31ου Συντάγματος ΕΛΑΣ, ενεργώντας ως αντιπρόσωπος της ομάδος Μεραρχιών Μακεδονίας, με εξουσιοδότηση του Μεράρχου της ΧΙης Μεραρχίας Λασάνη και δεύτερον ο Ταγματάρχης Έριχ Φένσκε, διοικητής της Μονάδος 21756, ως εκπρόσωπος των ενόπλων Γερμανικών δυνάμεων της στρατιάς Αιγαίου, συνελθόντες σήμερον την 1ην Σεπτεμβρίου 1944 στο χωρίον Λειβάδι περιφερείας Θεσσαλονίκης συνεφωνήσαμεν τα παρακάτω :
Πρώτον : Ο ΕΛΑΣ αναλαμβάνει την υποχρέωσιν να μην εμποδίση την υποχώρησιν του Γερμανικού Στρατού στην περιοχή της ομάδος Μεραρχιών Μακεδονίας, μπαίνοντας σε κάθε εκκενούμενο τμήμα, μετά την αναχώρησι και του τελευταίου Γερμανού στρατιώτου.
Δεύτερον : Παράλληλα η Γερμανική Ανώτερη Στρατιωτική Διοίκησι Μακεδονίας – Αιγαίου, υποχρεούται να διατάξη την αποχώρησιν των Ταγμάτων Ασφαλείας από την πόλιν Θεσσαλονίκης, την οποίαν και θα παραδώση στον εφεδρικόν ΕΛΑΣ και την πολιτικήν οργάνωσιν του ΕΑΜ, σύμφωνα με λεπτομερειακό σχέδιο που τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα καθορίσουν.
Τρίτον : Ο ΕΛΑΣ εγγυάται την ζωήν των Γερμανών στρατιωτών που προσεχώρησαν ή θα π ρ ο σ χ ω ρ ή σ ο υ ν εις τας τ ά ξ ε ι ς τ ο υ, φθάνει να υποσχεθούν ότι θα πολεμήσουν στο πλευρό του εναντίον σε οποιονδήποτε εχθρόν του «λαϊκού στρατού».
Τέταρτον : Ο ΕΛΑΣ δεν φέρει καμμία ευθύνην αν αντιλαϊκαί π ρ οδ ο τ ι κ α ί ομάδες επιτεθούν κατά των Γερμανικών δυνάμεων.
Πέμπτον : H Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α. θα παραχωρήση εις τον ΕΛΑΣ βαρύ οπλισμόν και ανάλογον πολεμικόν υλικόν, διά την εξουδετέρωσιν των παραπάνω ομάδων.
Έκτον : Ο ΕΛΑΣ με τους όρους αυτούς και με την συνεργασίαν των Βουλγαρικών και Αλβανικών παρτιζανικών τμημάτων, αναλαμβάνει της καταπολέμησιν των αντιλαϊκών παρτιζανικών ομάδων. Το σύμφωνον αυτό γράφηκε σε δύο, το ένα στην ελληνική και το παρέλαβε ο ταγματάρχης Έριχ Φένσκε και το δεύτερο στη γερμανική και το παρέλαβε ο Καπετάν Κίτσος.

Λειβάδι 1 Σεπτεμβρίου 1944

Ο αντιπρόσωπος της Ο.Μ.Μ                             Διά την Γ.Α.Σ.Δ.Μ.Α
Καπετάν Κίτσος                                                                 Έριχ Φένσκε

Advertisements