Αναφορά καταστάσεως Αυγ 1944, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 182 (ΓΕΡ)


Στρατ. Τμήμα 182 πληροφοριών μετώπου
Χανιά – Αρ. 1055/44 εμπ.
Αφορά :Εκθεσιν δράσεως και καταστάσεως μήν Αύγουστος

Εις
1) Διοικητήν τμήματος 390 αναγνωρίσεως πληροφοριών μετώπου Θεσ/νίκης.
2) Διοικητήν του Φρουρ. Κρήτης Ια πληροφοριακώς
3) 133 φρουρ. Μεραρχίαν » »
4) 22 Μεραρχίαν Πεζικού » »
5) F.A.T 382/ Ηράκλειον » »
6) Χανιά

Διοικητής του τμήματος: Λοχαγός Κλάινσμετ (προσωρινώς Χανιά)
Εδρα του τμήματος Ηράκλειον Κρήτης
Αποθήκη πολεμ.Υλικού Χανιά
Τηλέφωνον Ηράκλειον Αρ. 438/404
Χανιά αρ. 680 /Δ/νσεως 678/679
Τηλέγραφος Ηράκλειον και Χανιά
Αριθμός των εμπίστων προσώπων Ηράκλειον 35/Χανιά 26/

συμπεριλαμβανομένων των υπό (Σημ. Μεταφραστού. Πιθανώς δοκιμήν ευρισκομένων. πρόκειται περί των πληροφοριοδοτών).
Ι. Υπηρεσιακά Ταξείδια.
21.7. λοχίας (Ζ) Μπέουερ εις πεδιάδα Μισσαρας
26.7 Επιλοχίας Κέρτσελ » »
28.7 Λοχίας (Ζ) Μπάουερ εις Αρκαλοχώρι
21.7 Επιλοχίας Κέρτσελ » »
2.8 Λοχαγός Κλάινσμιτ, υπαξιωμ. Πρές εις Ελος
4.8 Λοχίας (Ζ) Μπάουερ εις Αρκαλοχώρι
12.8 Λοχαγός Κλάισμιτ εις Επισκοπήν, Πρινέ, Ατσιπόπουλο -Ρέθυμνον – Ηράκλειον
15.8 Υπ/κός Πρές εις Μάλεμε
16.8 Λοχαγός Κλάισμιτ από Ηράκλειον εις Χανιά
17.8 Υπ/κός Πρές εις Μάλεμε, Βουκολιές, Σιριλί, Σμηλιά.
20.8 Υπ/κός Πρές εις Μουρνιές
22.8 »                Πρές               » »
ΙΙ. Μεταβολαί εις την δύναμιν του προσωπικού
30.7 Λοχίας Χέντερμπεργκ επέστρεψεν εξ αδείας
1.8 » Ρόλοφ προήχθη εις υπαξ/κον
5.8 » Μάρκους (ραδιοτηλεγραφητής) αεροπορικώς εις Αθήνας (αντικατάστασις άλλου εις Ρόδον)
11.8 » Ζίμπενχαντλ παρεδόθη εις το αναρωτήριον (ατύχημα αιμοραγία εις το γόνατον).
17.8 » Κάατς έφτασεν εις Ηράκλειον εξ Αθηνών
19.8 » Ζίμπεντχαντλ από το αναρρωτήριο εστάλη εις το νοσοκομείον.

Δύναμις Ηρακλείου 1 Λοχίας (Ζ) 3 Υπαξ/κοί (Ι άδειαν)  7 άνδρες
Δύναμις Χανιά 1 Αξ/κός, 1 Λοχίας (Ζ) 2 Υπαξ/κοί  6 άνδρες.
Κεναί Θέσεις Ι διερμηνεύς (Ελλην) 2 μοτοσυκλετισταί 2 σωφέρ αυτοκινήτων, 2 βοηθοί σωφέρ αυτοκινήτων

Ιδιαίτερα συμβάντα
14 μέχρι 19.8 και 24 μέχρι 26.8. Συναγερμός 1
ΙΙΙ. Γενική Κατάστασις
Η γενική κατάστασις εις τον μήνα της (παρούσης) εκθέσεως προήλθεν λόγω της λογικής περαιτέρω εξελίξεως των εις τον παρελθόντα μήνα ήδη παρατηρηθέντων και αναφερθέντων στοιχείων, σύμφωνα με τα οποία τα πολιτικοστρατιωτικά ίστανται εις πρωτεύουσαν θέσιν, ενώ τα της εν γένει οικονομίας έπαιξαν ρόλον μόνον δευτερεύοντα παρά την παραμένουσαν οξείαν επίδρασίν των.
Το κύμα της τρομοκρατίας εκ μέρους των ανταρτ. Ομάδων εσταμάτησεν εις το πρώτον δεκαπενθήμερον του μηνός, με αύξησιν όμως του αριθμού των μεμονωμένων κρουσμάτων, διευθύνετο κυρίως, εις την περιοχήν του Ηρακλείου, κατά γερμανοφίλων και εμπίστων προσώπων.
Εις την περιοχήν Χανίων κατά της Ελληνικής Χωροφυλακής (κατά του τμήματος διώξεως ανταρτών Παπαγιαννάκη) και εις τους δύο τομείς κατά των κρατικών συγκεντρώσεων σιτηρών, των οποίων αι αποθήκαι υπέστησαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν και ελεηλατήθησαν διά την τροφοδότησιν των ανταρτών. Η σύγχρονος διενεργηθείσα διανομή ενός μέρους των εφοδίων εις τον επιλεγόμενον πτωχόν πληθυσμόν, αποδεικνύει σαφώς μίαν κομμουνιστικήν τάσιν. Τα εις την μηνιαίαν έκθεσιν ληφθέντα εις μεγάλην έκτασιν στοιχεία περί υπάρξεως και δράσεως του ΕΛΑΣ εις όλην την περιοχήν, αποδεικνύουσι την κομμουνιστικήν αυτήν δραστηριότητα. Προς τούτοις έρχονται αιφνηδιασμοί και επιθέσεις κατά γερμανικών θέσεων και στρατ. Τμημάτων εις όλην την περιοχήν της νήσου Κρήτης.
Κυρίως όμως τρεις μεγαλύτεροι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις εναντίον γερμανικών μεταφορών εις τας κυρίως οδούς συγκοινωνίας και μάλιστα κατά μιας φάλαγγος φορτηγών αυτοκινήτων επί της οδού προς Παλαιοχώραν παρά την Φλοριάν (πολλοί νεκροί, τραυματίαι, απαχθέντες, 5 φορτηγά αυτοκίνητα πυρποληθέντα), εις τας 8.8 επί της οδού προς το Ελάς παρά την Ταπόλιαν (9 νεκροί) και την ιδίαν ημέραν επί της οδού Ηρακλείου – Ρεθύμνου παρά την Δαμάσταν (9 νεκροί, 1 απαχθείς).
Η αναφερθείσα διά της εκθέσεως του Ιουλίου λανθάνουσα έντασις, ωδήγησεν εις την εις όλην την έκτασιν κατά το δυνατόν προβλεφθείσαν οξείαν επιδείνωσιν της καταστάσεως .
Δεν δύναται επ΄αυτού να υφίσταται καμία αμφιβολία ότι πρόκειται περί επιθέσεως υπό ενιαίαν διοίκησιν βάσει στρατιωτικών αρχών, εις την οποίαν έλαβον μέρος από κοινού κομμουνιστικαί και εις άγγλους υποτεγμέναι ομάδες.
Από τον Αρχηγόν διετάχθη την 12.8, να θραυσθή η κομμουνιστο-αγγλική τρομοκρατία δι’ αντιποίνων. Κατόπιν τούτου το στρατιωτικόν τμήμα ετέθη εν δράσει. Αι από τότε ενισχυμένως διεραχθείσαι πολλαί επιχειρήσεις και τα επιβληθέντα αντίποινα επέφεραν αποφασιστικήν βελτίωσιν της καταστάσεως. Αι ανταρτικαί ομάδες απέλυσαν πάλιν τους εφέδρους, έπαυσαν σχεδόν εντελώς οι αιφνιδιασμοί και η τρομοκρατική δράσις.
Εξ άλλου εις την μηνιαίαν έκθεσιν συνεκεντρώθησαν αρκεταί πληροφορίαι και επεβεβαιώθησαν υπό εγγράφων του εχθρού καταληφθέντων, αίτινες δίδουν μίαν εικόνα του κομμουνιστικού ΕΛΑΣ, της εθνικής οργανώσεως συνθέσεως και οπλισμού. Αι οργανώσεις αυταί υφίστανται περαιτέρω και δύνανται να επανεμφανισθώσι διά μιας νέας διαταγής χρησιμοποιήσεως πάραυτα.
Αι πολιτικαί συζητήσεις μεταξύ των κομμουνιστικών οργανώσεων ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ και των εθνικών εις άγγλους υποτεταγμένων οργανώσεων ή της κυβερνήσεως Παπανδρέου επροχώρησαν χωρίς τούτο να επηρεάση την κατάστασιν. Φαίνεται κατά τον τελευταίον καιρόν, αφ’ ότου έγιναν δεκτοί οι κομμουνισταί εις την Κυβέρνησιν Παπανδρέου, ότι ήλθον εις μίαν συμφωνίαν. Χαρακτηριστική είναι η στάσις του Συντ/ρχου Πλεύρη από το Ηράκλειον, όστις ανήλθεν εις τα όρη διά να πολεμίση τον κομμουνισμόν με μίαν εθνικήν ομάδα και τώρα δηλοί ότι ουδέποτε εσκέφθη τούτο.
Από οικονομικής πλευράς η ύψωσις όλων των τιμών διετηρήθη με αμεταβλήτως ταχύν ρυθμόν. Η ακρίβεια έγινε διά τον πολύν λαόν αφόρητος και συμβάλλει εις την όξυνσιν της καταστάσεως.
Τα γερμανικά αντίποινα ανεμένοντο απ’ όλας τας πλευράς επίσης και από τον εχθρόν, ανεγνωρίσθησαν ως δεδικαιολογημένα εν ευρεία εκτάσει. Πλην τούτου συνετέλεσαν διά μίαν ορθοτέραν κρίσιν υπό του μεγάλου μέρους του πληθυσμού των πραγματικών συνθηκών ως προς τας δυνάμεις επί της Κρήτης.
Εν τω συνόλω της η κατάστασις χαρακτηρίζεται υπό της προς το παρόν επιτευχθείσης ισορροπίας των παραγόντων οίτινες θα υφίστανται και περαιτέρω και οίτινες αφορώσι την έντασιν, ώστε να πρέπει να υπολογίζη τις με την εν παντί χρόνω αναβίωσιν της αντιστάσεως.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3) Η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσης  εσυνεχίσθη . Εις την υπηρεσίαν του γραφείου γίνονται αισθηταί αι πρώται επιτυχίαι διά τον καταρτισμόν ελληνικών καταλόγων, εις την υπηρεσίαν, διά την υπηρεσίαν διεκπεραιώσεως και διά το γραφείον πόλεως.
4) Κατάστασις αυτοκινήτων
Χανιά
1 τεθωρακισμένον αυτοκίνητον, 1 τεθωρακισμένον αυτοκίνητον έτοιμον προς χρήσιν, 1 μοτοσυκλέττα με καλάθι δεν είναι έτοιμη προς χρήσιν, διετάχθη η αντικατάστασις του κινητήρος.

Ηράκλειον
1 φορτηγόν αυτοκίνητον } έτοιμα προς
1 τεθωρακισμένον αυτοκίνητον } χρήσιν

5) Κατάστασις ασυρμάτου
Η επικοινωνία βαίνει χωρίς εμπόδια.

Κλάινσμιτ
Λοχαγός

Advertisements