Δελτίο πληροφοριών (ΓΕΡ), 27 Αυγ 1944


Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ν
————–

Ομάς Στρατονομίας 6ΙΙ 27-8-44
Αριθμ. Ταχυδρ. Εκστρ. 10443

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι.
Εις την έκθεσιν δράσεως διά τον μήνα Αύγουστον 1944

Κατάστασις και διάθεσις του πληθυσμού
Ενισχυθέντος του πληθυσμού λόγω της επιτυχίας των εχθρικών δυνάμεων, επεκτείνεται η επιρροή των υπό του εχθρού προωθηθεισών οργανώσεων, επί του εν γένει πληθυσμού συνεχώς και περισσότερον. Εάν μέχρι τούδε εδείκνυε το μεγαλύτερον μέρος μίαν νόμιμον στάσιν σήμερον όμως είναι μόνον ολίγοι κύκλοι οι οποίοι τηρούν μίαν τοιαύτην στάσιν.
Αποκρουστική διάθεσις έναντι γερμανικής δυνάμεως κατοχής και συμπάθεια διά την εχθρικήν πλευράν εμφανίζεται φανερά και καθημερινώς.
Μία τοιαύτη διάθεσις υπελογίζετο εις τους παρελθόντας μήνας ότι θα επιταθή, όχι όμως υφ’ ο μέτρον συνέβη μετά το γεγονός της 20ης Ιουλίου. Τα αίτια της τοιαύτης διαθέσεως ευρίσκονται αφ’ ενός μεν εις την πεποίθεσιν ότι θα νικήσουν οι σύμμαχοι, αφ’ ετέρου δε εις την επιθυμίαν της αλλαγής της αφορήτου οικονομικής εν γένει καταστάσεως. Αυτά τα κίνητρα αναμφιβόλως θα ωδηγήσουν εις μίαν γενικήν επανάστασιν ένοπλον, εάν δεν είχεν αναγνωρισθή αύτη ως άπελπις λόγω σαν λόγω του ότι ήσαν ύποπτα ως μέλη ανταρτικών ομάδων. Εις τον δρόμον της πορείας ανευρέθη εν πρόσωπο Α δολοφονημένον. Από της 14-8 εμάχοντο ισχυρά τμήματα της 22ας Μεραρχίας Πεζικού, βάσει των αποτελεσμάτων της αναγνωρίσεως υπό του τμήματος, με αντάρτας εις την ορεινήν περιοχήν της Ιδης. Κατά διαστήματα είχον αποκλεισθή μονάδες του στρατού υπό των ανταρτών. Εις τας 15.8 εθεάθη εν αγγλικόν ARADO άνωθεν της περιοχής του αγώνος, το οποίον αναμφιβόλως ήτο εις επαφήν με την ανταρτικήν ομάδα. Τελική έκθεσις περί της επιτυχίας της επιχειρήσεως δεν υπάρχει.
Κατά της ανταρτικής ομάδος του Πετρακογιώργη διεξήχθησαν δύο κεχωρισμέναι αλλήλων επιχειρήσεις την 13-4/8 εν συνεργασία με το Τμήμα. Η αντίστασις της ανταρτικής ομάδος ήτο τόσον ισχυρά ώστε να γίνη χρήσις πυροβολικού. Συνολικώς συνελήφθησαν 56 πρόσωπα επί φιλ. ανταρτισμώ και παρεδόθησαν εις το τμήμα προς εκτέλεσιν.
Αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά προσώπων της στρατιωτικής δυνάμεως και των γερμανοφίλων κατοίκων
Εις τας 30-7 υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν υπό 15-20 περίπου ανταρτών το φυλάκιον ασφαλείας ενός φωτογραφικού τμήματος 2 χιλιόμετρα νοτ. δυτ. Παπαδιάνα (26 χιλιόμετρα νοτιοδυτικώς Χανίων). Είς ανήκων εις το τμήμα εφονεύθη, είς άλλος απήχθη. Η αιφνιδιαστική επίθεσις πρέπει να αποδοθή εις την ανταρτικήν ομάδα του διδασκάλου της Λίμνης Κουκουράκη.
Εις τας 5.8 ηκολούθησε μία αιφνιδιαστική επίθεσις 100-200 ανταρτών κατά των εις την οικίαν του διοικητού του τμήματος διώξεως ανταρτών Πασαγιαννάκη ευρισκομένων χωροφυλάκων εις την Κρύαν Βρύσην (25 χιλιόμετρα Δυτ. Νοτ. Δυτ. Χανίων). Είς έλλην ανθυπολοχαγός και πέντε έλληνες αστυνομικοί απήχθησαν. Μία υπό του τμήματος χρησιμοποιηθείσα διμοιρία μάχης έλαβε επαφήν με τον εχθρόν, κατά την οποίαν ετραυματίσθησαν 6 αντάρται, 2 αντάρται και 3 ύποπτοι συνελήφθησαν.
Εις τας 8.8 υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν μια φάλαγξ φορτηγών αυτοκινήτων συγκιμένη από 6 οχήματα 3 χιλιόμετρα νοτίως Φλωριάς (30 χιλιόμετρα Νοτ. δυτ. Χανίων) από μίαν ανταρτικήν ομάδα δυνάμεως 70-80 ανδρών. Απώλειαι. 1 Στρατιώτης νεκρός, 4 τραυματίαι, 2 αγνοούμενοι. Επυρπολήθησαν 5 φορτηγά αυτοκίνητα, 1 φορτ. αυτ. εβλάβη.
Εις τας 9-8 υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν μεταφορά εφοδίων της I.S.B. δυνάμεως 4 στρατιωτών, 3 ελλήνων και 10 φορτηγών επί της οδού των Λάκκων προς Ομαλός (20 χιλιόμετρα νοτ. δυτ. Χανίων). Υπό ενός τμήματος ευρέθησαν 3 στρατιώται τραυματισθέντες και 1 νεκρός.
Νομός Ρεθύμνου
Την νύκτα προς την 24.7 υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν υπό 15-20 ανταρτών, έν σημείον στηρίγματος του 2/ΗΚΑ.Α. 903/283 παρά την Αγιάν Γαλήνην (35 χιλιόμετρα νοτ. ανατ. Ρεθύμνου). Ετραυματίσθη είς γερμανός στρατιώτης.
Εν συνεχεία με την αιφνιδιαστικήν ταύτην επίθεσιν πρέπει να έγεινε η την ιδίαν νύκτα επακολουθήσασα υπονόμευσις της οδού Αγ. Γαλήνη – Πύργος, εξ ης εβλάβη ελαφρώς εν στρατιωτικόν γερμανικόν αυτοκίνητον.
Εις την 1.8 υπέστησαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν υπό 8 έως 10 ανταρτών 4 στρατιώται του τεθωρακισμένου αποσπάσματος Α 122 οίτινες με 2 μοτοσυκλέτας ήσαν καθ’ οδόν από Χανιά προς Ηράκλειον, πλησίον του χωρίου Μαργαρίτης (20 χιλιόμετρα Ανατ. Νοτ. Ανατ. Ρεθύμνου). Οι στρατιώται απήχθησαν εις το υψίπεδον Αραβάνες (23 χιλιόμετρα νοτ. αντ. Ρεθύμνου) και ως εικάζεται εφονεύθησαν. Αι μοτοσυκλέται διελύθησαν και μετεφέρθησαν επί όνων εις το όρος.
Εις τας 9.8 υπέστη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν εις την περιοχήν του χωρίου Ανώγεια (40 χιλιόμετρα νοτ. αντ. Ρεθύμνου) εν τμήμα κατασκοπείας της χωροφυλακής εκστρατείας. Αι έρευναι απέδωσαν ότι η αιφνιδιαστική επίθεσις διεξήχθη από 25 κομμουνιστάς εξ Ανωγείων υπό την διοίκησιν του Δημοσθένους Πασπαράκη. Με βεβαιότητα εξηκριβώθη, ότι 6 ανήκοντες εις το τμήμα κατασκοπείας εφονεύθησαν, ενώ δεν είναι γνωστόν διά την τύχην των υπολοίπων 3.
Εις τας 7.8 πλησίον του χωρίου Αρμένοι (7 χιλιόμετρα νοτ. Ρεθύμνου) επυροβολήθησαν 2 στρατιώται από ένα αντάρτην με ένα πιστόλιον. Ο είς των στρατιωτών υπέκυψεν εις τα τραύματά του.
Ο αντάρτης εφονεύθη από τον δεύτερον στρατιώτην.
Νομός Ηρακλείου
Εις τας 23.7 ετοποθετήθησαν υπό ανταρτών επί της οδού Αγιοι Δέκα – Αγ. Βαρβάρα νομός Ηρακλείου 4 νάρκαι. Εν στρατιωτικόν φορτηγόν αυτοκίνητον διήλθεν άνωθεν της νάρκης και κατεστράφη.
Εις γερμανός στρατιώτης εφονεύθη, 1 ετραυματίσθη.
Εις τας 8.8 εν φορτηγόν αυτοκίνητον επί της οδού Ηρακλείου Χανιά διήλθεν άνωθεν ναρκών και κατεστράφη.
Η απόπειρα αύτη ίσχυσε και διά την ταχυδρομικήν συνοδείαν Ηρακλείου Χανίων, ήτις έφθασε εις την θέσιν αυτήν ολίγον μετά το αυτοκίνητον. Οι αντάρται περίπου 50 άνδρες ήλθον εις αγώνα εκ του πλησίον. Φίλιαι απώλειαι, 4 γερμανοί στρατιώται, 3 ιταλοί, 1 έλλην νεκρός, 1 γερμανός στρατιώτης, 6 ιταλοί, 1 έλλην απαχθέντες.
Το μεταφερόμενον ταχυδρομείον εκάη.
Την νύκτα προς την 11.8 επυροβολήθη υπό ανταρτών το γραφείον της 7/GR 47,2 χιλιόμετρα δυτικώς Μέρες. Δεν υπήρξαν απώλειαι.
Καθ’ οδόν προς Βούτες (11 χιλιόμετρα Ν. Ανατολικώς Ηρακλείου) υπέστησαν αιφνιδιαστικήν επίθεσιν εκ μέρους 20-30 ανταρτών 5 στρατιώται την 9.8. Τρεις στρατιώται υπέκυψαν και απήχθησαν. Εις αντάρτης εφονεύθη.
Εις τας 11.8 έν ταχυδρομικόν αυτοκίνητον 2 χιλιόμετρα Δυτικώς Μίρες επέρασε από μίαν νάρκην και εβλάβη σημαντικώς.
Εις τας 11.8 δύο στρατιώται οίτινες είχον την εντολήν να ζητήσωσι εργασίας εις Σκοροβούλα (7 χιλιόμετρα νοτ. δυτ. Μίρες) εφονεύθησαν υπό των κατοίκων.
Εις την περιφέρειαν Ηρακλείου ηυξήθησαν ακόμη αι τρομοκρατικαί δράσεις της ομάδος Ποδιά τον τελευταίον καιρόν. Εν συνόλω εγνωστοποιήθησαν 5 δολοφονίαι γερμανοφίλων Ελλήνων.
Κινήσεις αντιστάσεως
Το ΕΑΜ ευρίσκεται εις πρώτην γραμμήν διά της εντόνου στρατολογίας και της ισχυράς ενεργητικότητος. Επέτυχε να επιβληθή της ΕΟΚ και την υπερβάλλει σήμερον και εις αριθμόν μελών ως επίσης και εις πολιτικήν σπουδαιότητα. Με πλήθος προκηρύξεων διεκήρυξαν ότι η ελευθέρωσις και ένωσις του κρητικού λαού ήτο υπόθεσις ΕΑΜ και ΕΠΟΝ και ότι κατά της ΕΟΚ, η οποία επιβραδύνει την επίτευξιν του σκοπού αυτού, αρχίζει ανοικτά ο αγών.
Το ΕΑΜ επέτυχε να παρασύρη προς εαυτό ένα μεγάλον αριθμόν των πρώην Ελλήνων αξιωματικών και διανοουμένων, οίτινες αρχικώς ανήκον εις την εθνικήν κίνησιν ανταστάσεως. Από τον πληθυσμό της υπαίθρου οίτινες εξωτερικώς φέρονται πολύ νομίμως, ετέθησαν εις την διάθεσιν του ΕΛΑΣ πολλοί άνδρες ως έφεδροι διά τον απελευθερωτικόν αγώνα. Εντός της Ελληνικής Χωροφυλακής εσχηματίσθη μία χωροφυλακή ΕΛΑΣ, της οποίας αντικειμενικός σκοπός είναι να συνενώση τους ωπλισμένους
Πιστόλια και ρεβόλβερ 3
Πολεμοφόδια διά Οπλα και πιστόλια 546
Εκκρηκτικαί ύλαι 2
Εκκρηκτικά γεμίσματα 4
Κατασχεθείσαι ραδιοφωνικαί συσκευαί 2
» τηλεφωνικαί » 1
» εκτυπωτικαί » 1
Ίδιαι απώλειαι Ελλείπει ανακοίνωσις
VI Δ ι ά φ ο ρ α
Ελλείπουν ανακοινώσεις

Ντόιμπελ
Αποδέκται

Advertisements