Αρμοδιότητες αρχηγού ΓΕΣ, ΥΠ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ/23 Αυγ 1944


Αριθμ. Πρωτοκ.114572/2193                            ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αυξ. αριθμ. εγκυκλίου 58                                                   ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Προς
Απάσας τας Στρατιωτικάς Αρχάς

Περίληψις:
«Κοινοποίησις του από 19-8-44 Β.Δ. περί δικαιωμάτων και αρμοδιότητος του Αρχηγού του Γ.Ε.Στρατού».
Κοινοποιώ  κατωτέρω, ως έχει, το από 19-8-44 Β. Διάταγμα, περί του εν περιλήψει αντικειμένου, δημοσιευθέν εις το υπ’ αριθ.29 της 23 Αυγούστου 1944, τεύχος Α΄, Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, προς γνώσιν.
Διά την ακρίβειαν                                                   Κάιρον τη 23-8-44
ΙΙον Τμ. Προσωπικού
Τ.Σ.Υ.                                                                        Ε.Υ.
Ο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΙον Τμ. Προσωπικού          ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΔ 250/23-8-44                                                            ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αντ/ρχης Πεζικού


Περί δικαιωμάτων και αρμοδιότητος του Αρχηγού του Γ.Ε.Στρατού.
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Β’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ημετέρου επί των Στρατιωτικών Υπουργού και έχοντες υπ’ όψει το γεγονός ότι ευρισκόμεθα εις κατάστασιν πολέμου και τας ειδικάς συνθήκας αίτινες σήμερον υφίστανται, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:
Ι.-    Παραχωρούμεν τα διά των άρθρων 30 και 31 του Α.Ν.2005/39 προβλεπόμενα δικαιώματα διά τον Αρχιστράτηγον επί του «Στρατού Ζώνης Επιχειρήσεων», εις τον Αρχηγόν Γεν. Επιτελείου Στρατού.

ΙΙ.-   Ο «Στρατός Ζώνης Επιχειρήσεων» υπαγόμενος κατά το άρθρ.30 υπό την άμεσον εξάρτησιν του Αρχιστρατήγου, περιλαμβάνει:
α.    Απάσας τας μονάδας του ΒΕΣΜΑ.
β.    Απάσας τας εν Ελλάδι ή οιουδήποτε αλλού δρώσας ενόπλους ελληνικάς δυνάμεις, θεωρουμένας ως δυνάμεις του Εθνικού Ελληνικού Στρατού.
γ.    Απάσας τας Εθνικάς μαχητικάς απελευθερωτικάς οργανώσεις, θεωρούμενα ως μαχητικά τμήματα του Εθνικού Στρατού.

ΙΙΙ.-  Διά διαταγών του Υπουργού και κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού ΓΕΣ, δύνανται να διατίθενται εις τον «Στρατόν Ζώνης Επιχειρήσεων» τα αναγκαιούντα αυτώ Καταστήματα και Υπηρεσίαι.

IV.-  Εις περίπτωσιν μετακινήσεως του ασκούντος την αρμοδιότητα του Αρχιστρατήγου, Αρχηγού του ΓΕΣ, ίνα ευρεθή εγγύτερον προς τα Στρατεύματα της Ζώνης Επιχειρήσεων ή προς αντιμετώπισιν άλλων διοικητικών αναγκών, Εκπαιδευτικά Κέντρα ή Καταστήματα ή οιαιδήποτε άλλαι Μονάδες, δύνανται να τίθενται υπό την άμεσον διοίκησιν του Υπουργού, διά διαταγών τούτου, κατόπιν προτάσεως του Αρχηγού του ΓΕΣ.

V.    Ο επί των Στρατιωτικών Υπουργός θέτει εκάστοτε εις την διάθεσιν του «Στρατού Ζώνης Επιχειρήσεων» τους υπό του Αρχηγού του ΓΕΣ προτεινομένους αξιωματικούς.

Το από 2-6-44 Β.Δ. περί του αυτού αντικειμένου, καταργείται.
Εις τον αυτόν Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Διατάγματος.
Εν Καΐρω τη 19 Αυγούστου 1944
Γεώργιος Β΄
Ο
ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Advertisements