Συνεργασία με Βρετανούς και Αμερικανούς κομάντος, ΕΛΑΣ/ΓΣ/3ΕΓ/22 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΙΙ
Αριθ. Ε.Π.Ε. 1534

Διαταγή

Προκειμένου εν συνεχεία προς τας υπ`αριθ. Ε.Π.Ε. 1304 και Ε.Π.Ε. 1401 διαταγές Γενικού τα τμήματα Βρεττανών και Αμερικανών Κομμάντος των περιοχών των Μονάδων σας να μετέχωσιν εφεξής των επιχειρήσεων εν συνεργασία μετά ημετέρων τμημάτων της περιοχής δράσεως των.

Εντελλόμεθα

Όπως   1)    Αι διοικήσεις των τμημάτων τούτων μετέχωσι της μελέτης και επεξεργασίας των σχεδίων των επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων των αναληφθησομένων από κοινού μετά των ημετέρων τμημάτων κατά τελικήν Γ΄φάσιν των επιχειρήσεων της ΚΙΒΩΤΟΥ, αλλά και κατά την ενδιάμεσον Β΄φάσιν, ην ήδη διανύομεν.
2)    Τα ειδικά τμήματα των ως άνω διαταγών Γενικού αποτελέσωσιν οργανικά τμήματα των Μεγάλων Μονάδων των λαμβάνοντα ειδικόν όνομα.Παραδείγματος χάριν πέμπτος λόχος τάδε Συντάγματος.
3)    Κατά τα λοιπά ισχύωσιν αι ανωτέρω δυο διαταγαί του Γενικού περί της ανάγκης εγκρίσεως των σχεδίων επιχειρήσεων υπό του Γενικού Στρατηγείου και των Μεγάλων Μονάδων και της παροχής υπό της Σ.Σ.Αποστολής των καταναλωθησομένων κατά τας επιχειρήσεις ταύτας πυρομαχικών εκ των προτέρων ή τουλάχιστον ευθύς αμέσως μετά την επιχείρησιν δι’ ο καθ`όλην την διάρκεια συνεργασίας και συνεκπαιδεύσεως ειδικών τμημάτων μας και τοιούτων συμμάχων Κομμάντος επιβάλλεται διάγωσιν κοινήν ζωήν στρατοπέδου προς ανάπτυξιν σχέσεων εγκαρδιότητος και αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Σ.Δ. Γεν.Στρατηγείου 22.8.1944
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

Παραλήπται
Ο.Μ. Μακεδονίας
ΙΧ, Χ, ΧΙΙΙ Μεραρχίαι
XVI Ταξιαρχία

Κοινοποίησις
Σ.Σ. Αποστολήν (υτε) 2 αντίτυπα.
ΙΙον Γραφείον Γ.Σ.                                          Ακριβές αντίγραφον
Το ΙΙον Γραφείο
(Τ.Σ.Υ.)

AEA_19440822

Advertisements