Συνεργασία με συμμαχικά τμήματα, ΕΛΑΣ/ΓΣ/22 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
Γενικό Στρατηγείο
Αριθ. Ε.Π.Ε. 1535

Διαταγή

Ι)     Διά την επίτευξιν στενωτέρας συνεργασίας και ηνωμένης ενεργείας μετά των Συμμαχικών τμημάτων των περιοχών των υφημάς Μεγάλων Μονάδων και ιδίως των περιοχών των στοχων του σχεδίου επιχειρήσεων Κιβωτός κατά την Γ΄ και τελικήν φάσιν του, δέον όπως τα τμήματα τα διατεθέντα εις τας περιοχάς τας διά της υπαριθ. Ε.Π.Ε. 183/17.1.44 διαταγής Γ.Σ. και ήδη ευρισκόμενα εις τας περιοχάς Βίτσι – Σινιάτσικο, Βερμίου, Πηλίου, Όρθρυος παραμένωσιν εις ταύτας μετά των διοικήσεων των εκείνων αίτινες τυγχάνουσιν αι αρχικώς διατεθείσαι εις αυτάς και συνεργασθείσαι μετά των αξ/κών Συνδέσμων της Σ.Σ.Α. απ`αρχής διά την μελέτην των επιχειρήσεων του σχεδίου Κιβωτός. Εκτός αν έχουσιν ήδη αντικατασταθή ή μετατεθή αύται εν τω μεταξύ δι’οιονδήποτε λόγο και ήδη υπηρετούσιν εις άλλας Μονάδας, τμήματα ή υπηρεσίας.Ομοίως τα τμήματα τα διατεθέντα εις τας περιοχάς ταύτας διά της Ε.Π.Ε. 183/17.1.44 διαταγής Γ.Σ. ή άλλων διαταγών του τακτικής φύσεως, εις περιοχάς εγγύς των περιοχών των στοχων δέον όπως παραμείνωσιν εις τας νέας ταύτας περιοχάς έτοιμα να μετακινηθώσι προς τας περιοχάς στόχων της Κιβωτού κατόπιν νεωτέρας διαταγής Γ.Σ.

ΙΙ)    Συγκεκριμένως δέον να παραμένωσιν υπό τας ανωτέρω εν τη παραγράφω Ι προυποθέσεις εις την περιοχήν.

ΒΙΤΣΙ     :Τμήματα 28 Σ/τος Π. και το απόσπασμα συν. Αριανού εις οργανικόν τμήμα.
ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΝ     :Τμήματα 27 και 28 Σ.Π. και το απόσπασμα συν.Υψηλάντη εις οργανικόν τμήμα.
ΒΕΡΜΙΟΥ  :To 16ον Σ.Π. και το ΙΙΙ /53 τάγμα Π. μετά των συν.Κολοκοτρώνη, Παγώνη, Ακρίτα και Αθανασιάδη.
ΠΗΛΙΟΥ    :Το τάγμα του 54 Σ.Π. το συγκροτηθησόμενον ως 4ον τοιούτον εκ της εν Πηλίω δυνάμεως αντί του ΙΙ /54 τάγματος μετακινηθέντος εις περιοχήν νοτίας Πίνδου ως εφεδρεία Γ.Σ.
ΟΡΘΡΥΟΣ :Tο Ι /54 Τάγμα υπό συν.Αμάρμπεην.

ΙΙΙ)   Εάν τινες των ανωτέρω συναγωνιστών δεν υπηρετούσιν ήδη εις τας μονάδας ή τμήματα ταύτα δέον να αναφέρθωσιν εις το Γ.Σ. τα ονόματα των νέων διοικητών των μονάδων ή τμημάτων.

ΙV)   Ομοίως δέον να αναφερθώσιν εις το Γ.Σ. η οργανική και παρατακτή δύναμις των τμημάτων ή μονάδων των περιοχών τούτων αι ήδη ευρισκόμεναι επί της περιοχής των στόχων.Και αι τοιαύται των περιοχών εγγύς των στόχων κεχωρισμένως κατά περιοχάς και οργανικά τμήματα.

Σ.Δ. Γεν. Στρατηγείου 22.8.44
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Υποστράτηγος

Παραλήπται
Ο.Μ.Μακεδονίας
ΙΧ, Χ, ΧΙΙΙ Μεραρχίαι
ΧVI Ταξιαρχία

aea_19440822_b

Advertisements