Οδηγίες οργάνωσης Εθνικού Στρατού, ΣΔΑ/20 Αυγ 1944


ΣΤΡΑΤ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡ.ΑΠ.4 ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΓΗ

1.- Κοινοποιώ κατωτέρω τας διά της υπ’ αριθμ.Ι άκρως απόρρητον διαταγήν του κ. Πρωθυπουργού της εν Καϊρω Εθνικής Κυβερνήσεως, αποσταλείσας οδηγίας προς γνώσιν και συμμόρφωσιν και εντέλλομαι τα κάτωθι :
α.- Διοικητήν ορίζω του Εθνικού Στρατού Αθηνών τον Συντ/ρχην του Πεζ. Αντωνόπουλον Μιχ. όστις θα υπάγηται απ’ ευθείας υφ’ ημάς και θα διατηρήση και την Διεύθυνσιν του Γραφείου.-
β.- Να μοι υποβληθώσι προτάσεις διά την ταχίστην έναρξιν των εργασιών.-

Αθήναι τη 20 Αυγούστου 1944
Ο
Αντιπρόσωπος της Εθνικής Ελληνικής Κυβερνήσεως
και Στρατιωτικός Δ/τής Αττικής
Π. Σπηλιωτόπουλος
Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Απόρρητος Άκρως
Οδηγίαι υπ’ αριθ.Ι
Προς
Τον Υποστράτηγον του Πεζικ.Σπηλιωτόπουλον Π.

Β΄Στρατιωτικόν Μέρος
1.- Σκοπός. Σκοπός διά των ανωτέρω είναι :
– Η καταπολέμησις των κατακτητών προς απελευθέρωσιν της Πατρίδος.
– Η προστασία της τάξεως και της προσωπικής ασφαλείας των Ελλήνων και η αποκατάστασις της πολιτικής των ελευθερίας, ίνα ελευθέρως και κυριάρχως ο λαός αποφασίση διά το πολίτευμα και διά το κοινωνικόν καθεστώς και διά την Κυβέρνησιν της αρεσκείας του.
ΙΙ.-Εντολαί :
1) Αι Εθνικαί Οργανώσεις λαμβάνουν εντολήν να θέσουν υπό ενιαίαν διοίκησιν τα στρατιωτικά των τμήματα. Ομοίως ως καθαρώς Στρατιωτικαί Οργανώσεις θα τεθούν υπό την αυτήν διοίκησιν.
2) Ανώτερος Διοικητής στρατιωτικών τμημάτων ορίζεται ο Υποστράτηγος Πεζ. Σπηλιωτόπουλος Παν. και Στρατ/κός Διοικητής Αττικής θα βοηθήται υπό του Επιτελείου του με Επιτελάρχην τον …………συγκροτουμένου δι’ επιτελών εξ εκάστου των σοβαρωτέρων στρατιωτικών τμημάτων ή καθαρώς Στρατιωτικών Οργανώσεων.

Εθνικός Στρατός : Θα είναι ο τίτλος της ούτω οργανουμένης στρατιωτικής δυνάμεως.-
ΙΙΙ.- Οργάνωσις- Σύνθεσις : Παρέχονται γενικαί μόνον οδηγίαι επ’ αυτών.
Εις τον Ανώτερον Διοικητήν Σπηλιωτόπουλον Π. επαφίεται πρωτοβουλία να ρυθμίζη τας λεπτομερείας αναλόγως της δημιουργουμένης καταστάσεως και των επί τόπου συνθηκών ασφαλείας και τηρήσεως μυστικότητος.
α) Κατ’ αρχήν η υφισταμένη ήδη στρατιωτική οργάνωσις των τμημάτων και η σύνθεσις αυτών πρέπει να διατηρηθή και ν’ αποτελέση την βάσιν της περαιτέρω αναπτύξεως.
β) Έκαστον υφιστάμενον ήδη τμήμα των Εθνικών Οργανώσεων ν’ αποτελή εν είδος τακτικής μονάδος (Σύνταγμα ή Τάγμα) με τον οικείον Διοικητήν.-
Περαιτέρω ενίσχυσις τούτων θα ρυθμίζεται διά διαταγών του Ανωτέρου Διοικητού βάσει των στρατολογουμένων εφέδρων.-
γ) Στρατολογία : Η μέχρι τούδε γενομένη κατά τρόπον ανεξάρτητον στρατολογία εφέδρων (οπαδών) υφ’ εκάστοτε στρατιωτικού τμήματος πρέπει να συντονισθή.-
Να συγκροτηθούν κοιναί Επιτροπαί Στρατολογίας εξ όλων των σπουδαιοτέρων Οργανώσεων. οίτινες θα στρατολογούν διά το σύνολον του Εθνικού Στρατού Αθηνών. Τους εγγεγραμμένους εφέδρους ο Ανώτερος Διοικητής θα καταστήση εις τας ανωτέρω οργανουμένας Μονάδας κατά την κρίσιν του. Να τηρηθή απόλυτος μυστικότης εις την εργασίαν των Επιτροπών Στρατολογίας. Ο τρόπος εργασίας των να είναι συνομωτικός.-
δ) Ενεργός Στρατός. Βάσει του υφισταμένου οπλισμού και των υφισταμένων ήδη μονάδων θα συγκροτούνται οργανικαί μονάδες, αίτινες εν τω συνόλω των θ’ αποτελούν τον ενεργόν στρατόν του Εθνικού Στρατού Αθηνών. Εις την δύναμιν αυτών θα κατατάσσωνται εκάστοτε ενισχύσεις και μικρά οργανικά τμήματα βάσει του εξευρισκομένου οπλισμού.-
ε) Εφεδρικαί Μονάδες. Η υπόλοιπος δύναμις, η άνευ όπλων, θα είναι συγκροτημένη εις οργανικά τμήματα (Διμοιρίας, Λόχους, Τάγματα) και θ’ αποτελή τον Εφεδρικόν Στρατόν. Εξ αυτού θα ενισχύηται ο Ενεργός Στρατός (κρούσεως).
Ολόκληρος ο Εφεδρικός Στρατός θα είναι έτοιμος ούτω, όπως οπλισθή και αποτελέση μονάδας του Εθνικού Στρατού μέχρι της συγκροτήσεως του τακτικού μας στρατού επί τη βάσει κανονικής στρατολογίας του λαού.-
ΙV Μέσα
1) Οπλισμός-Πυρομαχικά
Θα καταβάλλεται έντονος προσπάθεια εξευρέσεως οπλισμού και πυρομαχικών επί τόπου ή και διά πληρωμής.-
Εντεύθεν καταβάλλεται προσπάθεια αποστολής τοιούτων. Η Κεντρική Επιτροπή όμως να έχη υπ’ όψιν της, ότι εδώ συναντώνται μεγάλαι δυσχέρειαι διά την αποστολήν και ιδία εις ό,τι αφορά την αποβίβασιν του υλικού εις ακτήν παρέχουσαν ασφάλειαν από πάσης πλευράς και την εκείθεν μεταφοράν του μέχρι της πόλεως.-
Διά την ακρίβειαν
εκ του προσωπικού μου αρχείου
Τ.Υ.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΟΥΚΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements