Χειρισμός Ρώσων στρατιωτών, ΕΛΑΣ/ΓΣ/ΚΛ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ/19 Αυγ 1944


Ε.Λ.Α.Σ.
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΝ
ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΤΕΛ. ΓΡΑΦ. Ι
ΑΡΙΘ. Ε.Π. 314
ΙΙΙ Μεραρχίαν
Πελ/σου

Εν συνεχεία προς την υπαρίθ. Ε.Π. 253/10.VIII.44 Διαταγήν μας κοινοποιούσαν την υπαριθ. Ε.Π. 6053/6.VIII.44 ομοίαν του Γενικού Στρατηγείου αφορώσης την διακοπήν επί του παρόντος της αποστολής Ρώσων στρατιωτών εις το Εξωτερικόν και την χρησιμοποιήσιν τούτων εις υπηρεσίας του Ε.Λ.Α.Σ. , έχω την τιμήν να παρακαλέσω όπως εκδόσητε τας αναγκαιούσας Διαταγάς διά την ταχείαν συγκέντρωσιν απάντων των εις τας Μονάδας της Μεραρχίας υπηρετούντων Ρώσσων εις το Σ.Δ. της Μεραρχίας.
Μετά την άφιξιν των και μέριμνά σας θα συγκροτηθή αμοιγές τμήμα Ρώσσων με επικεφαλής τον Σμηναγόν Ανατόλι και με κατώτερα στελέχη επίσης εκ των ιδίων.
Μετά την συγκρότησιν του το τμήμα τούτο θα ενταχθή εις το ΙΙον Σ.Π. ως μάχιμον τμήμα αυτού καιδιαποστολάς αναλόγως των αναγκών και την κρίσιν του Συν/τος υπό την απαραίτητον προυπόθεσιν της διατηρήσεως του αμοιγούς της συνθέσεως του.
Αι Μονάδες εις ας κοινοποιείται η παρούσα Διαταγή να αποστέλλουν πάντας τους τυχόν παρουσιαζομένους Ρώσσους αυτομόλους εις το 11ον Σ.Π. διά την καταταξίν των εις το συγκροτούμενον τμήμα των Ρώσσων.

Σ.Δ. 19.VIII.44
ΑΡΗΣ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΣ
Διά την ακρίβειαν
Το Ι Γραφείον
Κοινοποίησις:                                                                    (Τ.Σ.)
Γενικόν Στρατηγείον (υ.τ.α.)
VIII και ΙΧ Ταξιαρχίαι
11ον Σ.Π.
Ακριβές αντίγραφον

Advertisements