Εκθεση επίθεσης ΜΕΝΙΝΑΣ (18 Αυγ 1944), ΕΟΕΑ/10 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/19 Αυγ 1944


Ε.Ο.Ε.Α
Ε.Ο.Ε Η
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                                          Χ Μεραρχία
ΕΠΙΤ.ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ                                             Προς
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.332                                               Το Γενικόν Αρχηγείον
Γραφείον ΙΙΙ
Όπου
«Υποβολή εκθέσεως επιχειρήσεων κατά Μενίνης»
Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν των επιχειρήσεων κατά της Μενίνης μετά σχετικών σχεδιαγραμμάτων, εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθμ. 12671/22-6-44 Διαταγής Υμών.-
(Υπογραφή)
Β.ΚΑΜΑΡΑΣ
Συντ/ρχης Πεζικού
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΝΙΝΗΣ (ΙV και 18-8-44)

……………………………..

Το εσπέρας της 14-8-44 ελήφθη η υπ’ αριθμ.12341/14-8-44 κρυπτογραφική Διαταγή του Γενικού Αρχηγείου, έχουσα ούτω :

Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Αριθ.12341
Κατόπιν εντολής Αρχηγού προπαρασκευάσατε προσβολήν Μενίνης το ταχύτερον ΣΤΟΠ. Συνεννοηθήτε με Άγγλον Σύνδεσμον ΣΤΟΠ. Ανακαλέσατε εντός της σήμερον 3/40 εις Παραμυθίαν ΣΤΟΠ. Τούτο βοηθήση επιχείρησιν ΣΤΟΠ. Αναφέρατε ημέραν εκτελέσεως ΣΤΟΠ.
Ολύμπιος

Κατόπιν της ανωτέρω Διαταγής η Μεραρχία προέβη εις τας κάτωθι εργασίας.
1) Ανεκάλεσε το 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων, όπερ κατόπιν Διαταγής του Γενικού Αρχηγείου εκινείτο εκ του ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ προς ΠΑΡΓΑΝ.
Η Διαταγή της ανακλήσεως ώριζε όπως το 3/40 Σύνταγμα εντός της 14-8-44 επιστρέψη εις ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΝ και εκείθεν εις ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΝ ο δε Διοικητής αυτού Αντισυνταγματάρχης Αγόρος προσέλθη εις Σ.Δ Μεραρχίας προς λήψιν Διαταγών.
2) Προέβη ακολούθως αμέσως εις την προπαρασκευήν της προσβολής ως κάτωθι:
α) Ανεφοδιάσθησαν τα Τμήματα διά Πυρομαχικών.
β) Διετάχθησαν αι σχετικαί προκαταρκτικαί μετακινήσεις Τμημάτων προς την περιοχήν ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (16ον Σ.Π) και χωρίον ΓΚΡΙΚΑ (3/40 Συν/μα).
3) Μετά την επισταμένην μελέτην, της εδαφικής περιοχής ΜΕΝΙΝΗΣ και βάσει της σχετικής Διαταγής του Γενικού Αρχηγείου και κατόπιν της σχετικής αναγνωρίσεως του εδάφους η Μεραρχία κατήρτησε αμέσως το σχέδιον επιχειρήσεων με την προσβολήν της Μενίνης (όπερ και επισυνάπτεται τη παρούση) και το οποίον εκοινοποιήθη αμέσως εις τας Μονάδας, αίτινες βάσει αυτού εξετέλεσαν τας σχετικάς αναγνωρίσεις και ενήργησαν τας αναγκαίας μετακινήσεις των Τμημάτων.
Η Μεραρχία ακολούθως και μετά την εκτέλεσιν των ανωτέρω, συμφώνως και προς την υπ’ αριθ. 12341/14-8-44 κρυπτογραφικήν Διαταγήν του Γενικού Αρχηγείου, απέστειλε την κάτωθι κρυπτογραφικήν αναφοράν εις Γενικόν Αρχηγείον :

Αριθμ.309 Γενικόν Αρχηγείον
Γραφείον ΙΙΙον
Διά προσβολήν Μενίνης η Μεραρχία θα είναι έτοιμη από νυκτός 16 προς 17 τρέχοντος.
14-8-44
ΔΕΚΑΤΗ-ΚΑΜΑΡΑΣ
Κατόπιν της ανωτέρω αναφοράς της Μεραρχίας το Γενικόν Αρχηγείον απέστειλε προς την Μεραρχίαν την κάτωθι κρυπτογραφικήν Δ/γήν :
΄΄ Αριθμ.12452
Δ/τήν Χ Μεραρχίας
υπ’ αριθμ.Α.Π. 1533/14-8-44 εκτελεσθή ανυπερθέτως 4 ώραν 17ην τρέχοντος ΣΤΟΠ.
Αύτη την αυτήν ώραν συγχρονισθή με επιχείρησιν ογδόης προπαρασκευασθείσα προς τούτο.
15-8-44 ώρα 13.15
Ολύμπιος
Το εσπέρας της 16-8-44 η Μεραρχία έχουσα πληροφορίας ότι η δεξιά αυτής ευρισκομένη VΙΙΙ Μεραρχία μετά την ως άνω επιχείρησιν θα απεσύρετο προς τας αρχικάς αυτής βάσεις εξορμήσεως, εζήτησε διά της υπ’ αριθ. Α.Π 316 κρυπτογραφικής αναφοράς προς το Γενικόν Αρχηγείον πληροφορίας διά τα ανωτέρω ζητήσασα ταυτοχρόνως ενίσχυσιν διά την ενδεχομένην κάλυψιν του δεξιού αυτής πλευρού (εκ της κατευθύνσεως VΙΙΙ Μεραρχίας).
Το Γενικόν Αρχηγείον εις απάντησιν της ανωτέρω αναφοράς μου απέστειλε την κάτωθι διαταγήν :
΄΄ Αριθμ.12526
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Χ Μεραρχίαν
Επί υπ’ αριθ. Α.Π 326/16-8-44 κρυπτογραφικού γνωρίζομεν ΣΤΟΠ
Ογδόη ουδεμίαν εντολήν έχει αποσυρθή νοτίως οδού μετά επιχείρησιν ΣΤΟΠ.
Αύτη δεν πρόκειται αποσυρθή ΣΤΟΠ.

Σ.Δ 16-8-44 ώρα 23.15
Ο Επιτελάρχης
Ολύμπιος
Κατόπιν των ανταλλαγέντων αναφορών της Μεραρχίας και απαντήσεων του Γενικού Αρχηγείου η Μεραρχία έδωσε τας τελευταίας οδηγίας εις τους Διοικητάς του 16ου και 3/40 Συνταγμάτων και το εσπέρας της 16-8-44 ο Διοικητής της Μεραρχίας μετά των απαραιτήτων Επιτελών του ανεχώρησεν διά το Παρατηρητήριον όπερ ευρίσκετο εις την εκκλησίαν του χωρίου Νεοχώριον, ένθα το νεκροταφείον, εις ο σημείον εγκατεστάθη και τηλεφωνικόν κέντρον.-
Βάσει της Α.Π 311 Διαταγής (ήτις επισυνάπτεται) τα Τμήματα της Μεραρχίας κατείχον τας κάτωθι θέσεις κατά την 4ην ώραν της 17-8-44.
1) Εις Λόχος του 3/40 Ι Διμοιρία 111/16 Συντ/τος επί της Δημοσίας οδού αμέσως Δ.ΒΡΑΤΙΛΙΑΣ με αποστολήν ν’ απαγορεύση πάσαν κίνησιν του εχθρού από ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΝ και ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΝ προς ΜΕΝΙΝΑΝ.
2) Εν Τάγμα του 3/40 επί της Δημοσίας οδού αμέσως Δ.ΜΕΝΙΝΗΣ με αποστολήν να προσβάλη αυτήν εκ Δυσμών.
3) Εν Τάγμα του 3/40 ως εφεδρεία εις περιοχήν ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ.
4) Εν Τάγμα (ΙΙ/16) του 16ου Συντ/τος Πεζικού αμέσως Βορείως των χωρίων ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑΣ και ΤΣΟΥΡΙΛΛΑΣ και επί των αντερισμάτων άτινα κατευθύνονται προς ΜΕΝΙΝΑΝ.
5) Εν Τάγμα (Ι/16) εις περιοχήν αμέσως Β.ΒΡΥΣΟΠΟΥΛΑΣ και ΤΣΟΥΡΙΛΛΑΣ ως εφεδρεία Συντ/τος με τον Λόχον του Τάγματος αυτού επί του κεντρικού αντερίσματος του ευρισκομένου αμέσως Ανατ. της Δημοσίας οδού (ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΝΙΝΑΣ).
6) Λόχος 3/40 Συντ/τος παρά την καμπήν της Δημοσίας οδού, ήτις διέρχεται την χαράδραν της αγούσης προς διάβασιν ΣΕΛΛΙΑΝΗΣ με αποστολήν να καλύψη το δεξιόν πλευρόν των επιτιθεμένων Τμημάτων προς ΜΕΝΙΝΑΝ.
Η διάταξις αύτη εμφαίνεται εις το υπ’ αριθ.Ι Σχεδιάγραμμα.

ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
Ώρα 4η 17-8-44. Τα πάντα είναι έτοιμα και ανεμένετο η ομοβροντία όλμων ως σημείον ενάρξεως ως διαλαμβάνεται και την σχετικήν Διαταγήν επιχειρήσεων.
Πλην όμως η ώρα αύτη παρέρχεται και το σημείον δεν εδόθη.
Ο Δ/τής του 16ου Σ.Π εις σχετικήν προς τούτο αναφοράν του ανέφερεν ότι συμφώνως προς την παράγραφον ΙΧ της Δ/γής επιχειρήσεων η 4η ώρα ήτο πολύ σκοτεινή και τα επιτιθέμενα Τμήματα δεν ήσαν εις θέσιν ν’ αναγνωρίσουν λόγω του σκότους τας παγίδας θανάτου ας οι Γερμανοί ήτο δυνατόν να εγκαταστήσουν εις την ωχυρωμένην τοποθεσίαν.
Κατόπιν τούτου και χάριν της ασφαλείας των επιτιθεμένων Τμημάτων ο Δ/τής του Συντ/τος και τη εγκρίσει της Μεραρχίας ώρισεν όπως ώρα επιθέσεως γίνη 5.30 ώραν κατά την οποίαν η ορατότης επέτρεπεν εις τα επιτεθέμενα Τμήματα να αναγνωρίσουν τας τυχόν επί της κατευθύνσεώς των ευρισκομένας παγίδας θανάτου των Γερμανών.
Ώρα 5.30
Η ομοβροντία ερρίφθη και τα βλήματα των όλμων έπεσαν ακριβώς εις το Φρουραρχείον Μενίνης ένθα ο Σ.Δ του Διοικητού των Γερμανικών Τμημάτων.
Την ομοβροντία αυτήν επηκολούθησαν αι βολαί των υπολοίπων όλμων των πολυβόλων και των λοιπών αυτομάτων όπλων εκ της βάσεως πυρός προς τους αναγνωρισθέντας εκ των προτέρων στόχους.
Τα πυρά των ανωτέρω όπλων ήσαν λίαν εύστοχα άμα δε και αιφνιδιαστικά, ο δε ρυθμός των ταχύτατος.
Επί 15, λεπτά ολόκληρος η ωχυρωμένη τοποθεσία της ΜΕΝΙΝΗΣ εσφυροκοπείτο υπό των βλημάτων του Πυρ/κού, όλμων, πυροβόλων ως και λοιπών αυτομάτων όλμων.
Ώρα 5.45
Τα Τμήματα ετέθησαν εις κίνησιν εκ της γραμμής εξορμήσεώς των και αφού εκινήθησαν ολίγα μέτρα εσταμάτησαν λόγω του ότι ενεφανίσθησαν νέαι εχθρικαί αντιστάσεις, αίτινες δεν είχον ανεγνωρισθή.
Το Τμήμα όπερ εκινείτο εις την κυρίαν κατεύθυνσιν της Μεραρχίας καθηλώθη προ των τριπλών πολυβολείων (υπ’ αριθ.Ια και Ι αντίστασις. (Όρα σχεδιάγραμμα).
Η άμυνα των Γερμανών ήτο αποφασιστική και ούτω ηναγκάσθη ο επιτιθέμενος Λόχος (6/16 Υπολ/γός ΓΡΙΒΑΚΟΣ) να μετακινήση την βάσιν πυρός του και να προπαρασκευάση νέαν εξόρμησιν.
Το τριπλούν αυτό πολυβολείον ήτο η βάσις της αμύνης της ωχυρωμένης τοποθεσίας της ΜΕΝΙΝΗΣ και δεν επέτρεπε την κίνησιν του δεξιά αυτού επιτιθεμένου 5ου Λόχου.
Ώρα 7.30’
Προ των εχθρικών πολυβόλων και μετά μεγίστων κινδύνων γίνεται η προώθησις της βάσεως πυρός και εκτελείται αμέσως νέα εξόρμησις.
Ώρα 7.45’
Ο Λόχος μετά προώθησιν 50 μέτρων καθηλούται ο δε Διοικητής αυτού Υπολ/γός ΓΡΙΒΑΚΟΣ τραυματίζεται σοβαρώς και αποχωρεί.
Ο Δ/τής του Συντ/τος Αντ/ρχης ΚΡΑΝΙΑΣ παρακολουθών εκ του σύνεγκυς τον αγώνα αντελήφθη αμέσως την κατάστασιν του Λόχου και αποστέλλει τον Υπασπιστήν αυτού Ανθ/γόν ΜΟΣΧΟΝΑΚΗΝ όστις και αναλαμβάνει την Διοίκησιν του 6ου Λόχου.
Ο Δ/τής της Μεραρχίας αντιληφθείς την σκληρότητα του αγώνος εκ του παρατηρητηρίου του επεμβαίνει αμέσως και διατάσσει τον Υπολ/γόν Πυρ/κού ΚΑΤΣΑΝΟΝ ίνα διά του αντιαρματικού Πυροβόλου βάλη το ανωτέρω πολυβολείον (υπ’ αριθ. Ι και Ια αντίστασις).
Ο Υπλ/γός ΚΑΤΣΑΝΟΣ διά των ολίγων ανδρών του (πυροβολιτών) μετακινεί διά των βραχιόνων το πυροβόλον εις κατάλληλον θέσιν διά την προσβολήν της ανωτέρω αντιστάσεως.-
Ώρα 9.30’
Η βολή του πυροβόλου είναι λίαν εύστοχος (απόστασις πυροβόλου στόχου δύο χιλιάδες περίπου μέτρων) και τα βλήματα εισέρχονται εντός των φατνωμάτων των πολυβολείων και εκρίγνυται τα αποτελέσματα είναι λίαν αποτελεσματικά οι δε αντάρται ενθουσιασμένοι εκ των αποτελεσμάτων τρέχουν προς το πολυβολείον και εισέρχονται εντός αυτού.
Οι Γερμανοί των πολυβολείων έρχονται εις χείρας με τους αντάρτας και επακολουθεί προς στιγμήν ένας μυθικός αγών.-
Τέλος οι Γερμανοί εκάμφθησαν και βαρύτατα τραυματισμένοι (θανασίμως) παρεδόθησαν. Ακολούθως ο Διοικητής του Λόχου μεταφέρει την βάσιν πυρός του εις το ανωτέρω αντέρισμα (υπ’ αριθμ.Ι αντίστασις) όπερ εβάλετο δραστικώς υπό εχθρικών πολυβόλων εκ των οικημάτων συγκροτήματος Φρουραρχείου και εκ της υπ’ αριθ.5 αντιστάσεως.-
Την στιγμήν εκείνην φονεύεται ο Επιλοχίας του Λόχου Λοχίας ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ και τραυματίζεται και ο Διοικητής του Λόχου Ανθ/γός ΜΟΣΧΟΝΑΚΗΣ την δε διοίκησιν του Λόχου αναλαμβάνει αμέσως ο Οπλαρχηγός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Δεξιά του Λόχου αυτού παλαίει ο 5/16 Λόχος ούτινος ο Διοικητής Υπίλαρχος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ παρασύρει τούτον προς την ωχυρωμένην τοποθεσίαν του συγκροτήματος των οικιών (υπ’ αριθμ.2 αντίστασις).
Ο Λόχος ούτος πλαγιοβάλλεται εκ του Πολυβολείου (υπ’ αριθ.Ι αντίστασις) και καθηλώνεται προ της υπ’ αριθ. 2 αντιστάσεως ήτις περιβάλεται υπό τριπλών πολυβολείων.
Ο Διοικητής του Λόχου Υπίλαρχος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ προ της καταστάσεως αυτής ενεργεί συγκέντρωσιν πυρών των αυτομάτων όπλων εις τα φατνώματα των πολυβολείων άτινα και εξουδετερούνται εν μέρει και κατόπιν τούτου οι αντάρται του Λόχου αυτού ενήργησεν αποφασιστικήν εξώρμησιν προς τα πολυβολεία και τινες τούτων εισέρχονται εντός των πολυβολείων άλλοι δε υπερέβησαν ταύτα και προσέβαλον το συγκρότημα των οικιών της υπ’ αριθ.2 αντιστάσεως.-
Ο αγών ήτο ταχύτατος σκληρότατος άμα δε και τιτάνειος καθ’ ότι αι εντός των πολυβολείων εισελθόντες αντάρται ήλθον εις χείρας με τους Γερμανούς οι δε εκτός αυτού (αντάρται) εμάχοντο με τους Γερμανούς τους μαχομένους εις τα συγκροτήματα των οικιών.
Οι Γερμανοί των Πολυβολείων εφονεύθησαν άπαντες και μαζί με αυτούς και ο αντάρτης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ. όστις εισήλθεν πρώτος εις τα εχθρικά πολυβολεία.-
Ο Υπίλαρχος ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ τραυματισθείς ελαφρώς εις την χείρα και κεφαλήν αποχωρεί του αγώνος αλλά συνεχίζει τον αγώνα, φονεύεται δε και ο Άγγλος Ταγμ/ρχης ΟΥΑΛΑΣ.
Ώρα 10.30’
Το συγκρότημα των οικιών της υπ’ αριθ. 2 αντιστάσεως καταλαμβάνεται και οι εντός αυτού ευρισκόμενοι Γερμανοί συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι άπαντες, οι δε βαρύτατα τραυματισμένοι Γερμανοί παρέμειναν εις τα οικήματα μη δυνάμενοι να μετακινηθώσιν.-
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 3/40 ΣΥΝΤ/ΤΟΣ ΕΥΖΩΝΩΝ
Ταύτα καταλαβόντα θέσιν, ως ανωτέρω ελέχθη και ως εμφαίνηται εις το σχεδιάγραμμα, επετέθησαν την 5,30’ ώραν εκ Δυσμών και εναντίον των εκ των προτέρων καθορισθέντων στόχων.
Η κίνησις τούτων ήτο πολύ δύσκολος διότι το αριστερόν ήτο ακάλυπτον και τα Τμήματα εβάλλοντο εκ των χαρακωμάτων άτινα ήσαν εντός των Πλατάνων.
Παρ’ όλα ταύτα τα Τμήματα επροχώρησαν και ήσαν οι πρώτοι οίτινες εισήλθον εις το πεδινόν μέρος οι δε αντάρται με όντως θαυμαστόν τρόπον εισήλθον εις την δασομένην περιοχήν και προσέβαλον την υπ’ αριθμ.3 αντίστασιν (συγκρότημα οικιών) ένθα πίπτουν και πρώτοι ήρωες αντάρται του 3/40.
Έτερος Λόχος κινείται προς την υπ’ αριθ.4 αντίστασιν και προ της 10ης ώρας κατόπιν σκληροτάτου αγώνος η αντίστασις αύτη κάμπτεται.
(Η Μεραρχία λόγω του ότι δεν έλαβε λεπτομερή έκθεσιν του 3/40 Συντ/τος δεν είναι εις θέσιν να αναφέρη λεπτομερείας του αγώνος του Συντ/τος τούτου, επιφυλασσομένη να υποβάλη ταύτην εν καιρώ ευθύς ως το ανωτέρω Σύνταγμα υποβάλλει την ανωτέρω έκθεσιν.)
Τα Τμήματα της Μεραρχίας παρέμειναν εις ας θέσις κατέχουσι μέχρι της 16ης ώρας.-
Ώρα 16η
Το Ι/16 Τάγμα κινηθέν από πρωϊας προς την υπ’ αριθ.5 αντίστασιν και εκμεταλευόμενον την επιτυχίαν του δεξιά αυτού επιτιθεμένου 6ου Λόχου (πτώσις της υπ’ αριθμ.Ι αντιστάσεως) επιτίθεται κατά της υπ’ αριθμ. 5 αντιστάσεως, την επίθεσιν αυτού υποστηρίζει ο Υπολ/γός ΚΑΤΣΑΝΟΣ όστις διά του αντιαρματικού πυροβόλου εκτελεί λίαν ευστόχους βολάς εις τα πολυβολεία της αντιστάσεως αυτής.-
Οι Γερμανοί αμύνονται μετά μεγίστου πείσματος εκ των χαρακωμάτων και εκ των οικιών. Ο Διοικητής του Τάγματος Υπολ/γός Πυρ/κού ΚΙΤΣΟΣ εκμεταλευόμενος την εδαφικήν διαμόρφωσιν της αντιστάσεως αυτής ανέρχεται επί της αντιστάσεως εισέρχεται εις τα χαρακώματα εκβάλει τους Γερμανούς διά της λόγχης εξ αυτών και ακολούθως προσβάλλει το συγκρότημα των οικιών της ανωτέρω αντιστάσεως.-
Ώρα 17.30’
Τα Τμήματα του Ι/16 Τάγματος καταλαμβάνουν το Νότιον ήμισυ της αντιστάσεως και μετά πάροδον μιας ώρας εγκαταλείπουν την ανωτέρω αντίστασιν κατόπιν σφοδράς αντεπιθέσεως των Γερμανών.-
Τα τμήματα της Μεραρχίας το εσπέρας της 17-8-44 διενυκτέρευσαν εν στενή επαφή μετά του εχθρού.
Την 19ην ώραν η Μεραρχία κοινοποιεί την κάτωθι διαταγήν προς τα Τμήματα.

Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΕΠΙΤ.Γραφ.ΙΙΙον ΔΙΑΤΑΓΗ
Αριθμ.2566
Ι.- Ο εχθρός κατέχει ισχυρώς την υπ’ αριθμ.5 αντίστασιν ως και το συγκρότημα των οικιών του Φρουραρχείου.-
ΙΙ.- Τα Τμήματα κατά την νύκτα της σήμερον θα κρατήσωσιν ας θέσεις κατέλαβον.-
ΙΙΙ.- Θα εγκατασταθώσιν αμυντικώς επί των υψωμάτων αμέσως νοτίως της Δημοσίας οδού ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.-
ΙV. Θα λάβωσι μέτρα καλύψεως εκ Δυσμών και Ανατολών της Δημοσίας οδού.-
V.- Εν περιπτώσει εχθρικής εισβολής θα κρατήσωσι οπωσδήποτε τας θέσεις των.-
VΙ. Το 3/40 να συγκεντρώση την εφεδρείαν εις αυχένα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ώστε να δύναται αύτη να υποστηρίξη τα Τμήματα της πρώτης γραμμής.-

Σ.Δ 17-8-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Β.ΚΑΜΑΡΑΣ
16ον Σύντ/μα Συντ/ρχης Πεζικού Ώρα 19η
3/40 Συντ/μα

ΗΜΕΡΑ 18-8-44 : Την πρωϊαν της ημέρας αυτής η Μεραρχία εκοινοποίησε την κάτωθι Διαταγήν προς τα Συντάγματα.
Ε.Ο.Ε.-Ε.Ο.Ε.Α
Χ ΜΕΡΑΧΙΑ
ΕΠΙΤ.Γραφ.ΙΙΙ
Αριθ.2567 ΔΙΑΤΑΓΗ

Ι. Προπαρασκευάσατε επίθεσιν κατά της υπ’ αριθμ.5 αντιστάσεως και του συγκροτήματος των οικημάτων του Φρουραρχείου.
ΙΙ. Ταύτα θα σφυροκοπηθώσιν διά πυρών Πυρ/κού όλμων και πολυβόλων μεθ’ ο το 16ον Σύνταγμα Πεζικού εν συνδιασμώ με το 3/40 Σύνταγμα να εισδύσωσιν εις τας ανωτέρω τοποθεσίας.
ΙΙΙ. Το 16ον Σύνταγμα Πεζικού να προωθήση το Ι/16 Τάγμα όπερ και να επιταθή κατά της υπ’ αριθ.5 αντιστάσεως ην και να εξουδετερώση.-
ΙV. Μετά την εξουδετέρωσιν της υπ’ αριθμ.5 αντιστάσεως τα Συντάγματα να περιφράξωσιν το συγκρότημα των οικημάτων του Φρουραρχείου όπερ και να εξουδετερώσωσιν.-
Την κατάληψιν του συγκροτήματος τούτου να σημειώσωσιν δι’ ερυθράς φωτοβολίδος τα Τμήματα εκείνα άτινα πρώτα ήθελον εισέλθει εις την ανωτέρω τοποθεσίαν.-
V. Ο Υπολ/γός ΚΑΤΣΑΝΟΣ να υποστηρίξη την ανωτέρω επίθεσιν εκτελών πυρά διά του αντιαρματικού πυροβόλου εις τα αναγνωρισθέντα πολυβολεία των αντιστάσεων τούτων.
VI. Ώρα ενάρξεως η 10η ήτις θα εκδηλωθή διά βολής του αντιαρματικού πυροβόλου τη Διαταγή του Υπολ/γού ΚΑΤΣΑΝΟΥ.
Σ.Δ 18-8-44
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Β. ΚΑΜΑΡΑΣ Ώρα 5η
Ι/16ον Σύνταγμα Πεζικού Συντ/ρχης Πεζικού
2/3/40 -΄΄- Ευζώνων
3/Υπολοχαγός ΚΑΤΣΑΝΟΣ
Κατόπιν της ανωτέρω Διαταγής το 16ον Σύνταγμα και 3/40 διέθεσαν τα κάτωθι Μονάδας :
1) 16ον Σύνταγμα Πεζικού, εν Λόχον του Ι/16 Τάγματος ως και τα Τμήματα του 2/16 Τάγματος.
2) 3/40 Σύνταγμα τον Ιερόν Λόχον. Τα ανωτέρω Τμήματα καλυπτόμενα υπό του σκότους επλησίασαν τας ανωτέρω αντιστάσεις και ήλθον εις στενωτάτην επαφήν μετά του εχθρού.-
Ταύτα εγκαίρως ανεφοδιάσθησαν υπό των αναγκαιούντων ποσοτήτων πυρομαχικών, εγένοντο μετακινήσεις της βάσεως πυρός.-
Ομοίως μετεκινήθη το αντιαρματικόν πυροβόλον εις κατάλληλον θέσιν οι δε Όλμοι μετεφέρθησαν επί των καταληφθεισών αντιστάσεων ώστε η βολή των να είναι όσον το δυνατόν δραστικωτέρα.
Ώρα 10η
Το αντιαρματικόν πυροβόλον έβαλε και την βολήν τούτου διεδέχθησαν αι βολαί των Όλμων και πολυβόλων.
Το 1/16 Τάγμα επιτίθεται κατά της υπ’ αριθ. 5 αντιστάσεως ο δε Ιερός Λόχος εκμεταλευόμενος την ανωτέρω επίθεσιν και εκμεταλευόμενος το έδαφος προσκολλάται κατά τον πλέον θαυμάσιον τρόπον εις τας δυτικάς αυτής υπορείας και αναγκάζει αυτήν να καμφθή και ούτω τα Τμήματα του Ι/16 Τάγματος εγκαθίστανται αμυντικώς.
Ώρα 12η
Νέος αγών έρχεται κατά του συγκροτήματος των οικιών του Φρουραρχείου όπερ περισφίγκεται ανατολικώς και Νοτίως υπό Τμημάτων του 16ου Συντ/τος Πεζικού, Δυτικώς δε υπό του Ιερού Λόχου 3/40.
Ο Ιερός Λόχος πλησιάζει το πλέον επικίνδυνον σημείον της εν λόγω αντιστάσεως ην και βάλλει διά των αυτομάτων αυτού όπλων.
Η ανωτέρω αντίστασις έχει στενώτατα περισφιχθή υπό των Τμημάτων μας και διά τούτο τα πολυβόλα της βάσεως πυρός ως και οι Όλμοι διατάσσονται όπως σιωπήσουν.
Το μόνον όπλον όπερ υποβοηθεί τα επιτιθέμενα Τμήματα είναι το αντιαρματικόν πυροβόλον το οποίον λόγω της δεξιοτεχνίας των πυροβολητών και της ευθυτενούς τροχιάς του υποβοηθεί θαυμάσια τα Τμήματα βάλλων τα οικήματα και ιδίως εις τα παράθυρα αυτών ένθα οι Γερμανοί είχον τοποθετήση γαιοσάκκους.
Ώρα 14η
Άπαντα τα τμήματα επιτίθενται κατά της τελευταίας αυτής αντιστάσεως των Γερμανών οίτινες αμύνονται μετά μεγίστης αποφασιστικότητος και πείσματος και διά των πολυβόλων των και με ρυθμόν ταχύτατον βάλλον εναντίων των ημετέρων Τμημάτων.
Ώρα 14.13’
Αντάρται του Ιερού Λόχου εισδύουν εντός του συγκροτήματος και βάλλουν τας εχθρικάς αντιστάσεις εκ των Νότων, άλλοι δε αντάρται του 16ου Συντ/τος εισέρχονται εντός των οικιών.
Επί 15΄ λεπτά της ώρας εσυνεχίσθη ο ανωτέρω σκληρότατος αγών και εκτός των οικημάτων ηκούοντο πυροβολισμοί και φωναί των ανταρτών και Γερμανών.-
Τέλος οι Γερμανοί καταβληθέντες εξήλθον των οικημάτων και με τας χείρας υψηλά παρεδόθησαν και ους παρέλαβε ο εκ του σύνεγγυς παρακολουθών τον αγώνα Διοικητής του 16ου Συντ/τος Αντ/ρχης ΚΡΑΝΙΑΣ.
Ούτω την 14.30’ ώραν έληξε το δράμα της ΜΕΝΙΝΗΣ το οποίον ήρχισε την 5.30’ ώραν της 17-8-44 και ετελείωσε την 14.30’ ώραν της
18-8-44 ήτοι 33 συνεχείς ώρας.-
Τα περιελθόντα εις χείρας μας λάφυρα εμφαίνονται εις την συνημμένην αναφοράν της Μεραρχίας προς το Γενικόν Αρχηγείον.-
Σ.Δ τη 25η Αυγούστου 1944
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ (Υ.Τ.Α) Ο
16ον Σύνταγμα Πεζικού Διοικητής της Μεραρχίας
3/40 Σύνταγμα Ευζώνων (Υπογραφή)
Β. ΚΑΜΑΡΑΣ
Ακριβές Αντίγραφον Συντ/ρχης Πεζικού
Τ.Υ.
Στρατ.Δ/ση Αθηνών
Βεβαιούται η ακρίβεια
της Υπογραφής του Υποστρατήγου
ΒΛΑΣΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αθήναι τη 5-11-56
Ο
Υπασπιστής της Σ.Δ.Αθηνών
Τ.Σ.Υ
ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝ.
Λοχαγός Πεζ.

Ε.Ο.Ε-Ε.Ο.Ε.Α
Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.Δ.Μ τη 20 Αυγούστου 1944
Επιτ.Γραφείον ΙΙΙον Η
Αριθ.Πρωτ.2628 Χη Μεραρχία
Προς
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
(Γραφείον ΙΙΙον)
Όπου
(Απώλειαι και λάφυρα κατά την προσβολήν της ΜΕΝΙΝΗΣ)
Κατά προσβολήν ΜΕΝΙΝΗΣ περιήλθον εις χείρας μας τα κάτωθι :
1) εν συνόλω 4 αυτοκίνητα
2) Πέντε ποδήλατα και μια μοτοσυκλέτα
3) Ένα πυροβόλον Ορειβατικόν των 75 λυώμενον μετά 250 βλημάτων.
4) 200 ίπποι κέλητες και βαρείας έλξεως.
5) Σημαντική ποσότης τηλεφωνικού υλικού.
6) Παντοειδές υλικόν.
Κατεστράφησαν εις Μενίναν
1) Τριάντα αυτοκίνητα μη δυνάμενα να μετακινηθώσι λόγω βλάβης.
2) Δέκα πέντε δίτροχα λόγω ότι έλλειπον τα μέσα έλξεως ως και παντοειδές λοιπόν υλικόν.
Ομοίως
Κατά την 17-8-44 αμέσως ανατολικώς χωρίου ΒΡΑΤΗΛΑ εκ φάλαγγος προερχομένης εξ Ηγουμενίτσης δι’ ενίσχυσιν ΜΕΝΙΝΗΣ και αποτελουμένης εκ 15 αυτοκινήτων και μεταφερόντων στρατόν κατεστράφησαν διά πυρών των ημετέρων τμημάτων πέντε αυτοκίνητα.
Ανετυνάχθησαν δε υπό ναρκών δυο πυροβόλα και εν αυτοκίνητον. Εφονεύθησαν επί τόπου 6 Γερμανοί.
Ομοίως
Την 17-8-44 ανατολικώς ΜΕΝΙΝΗΣ περί τα τρια χιλιόμετρα κατεστράφησαν δυο αυτοκίνητα κενά φονευθέντων των οδηγών των Γερμανών.
Τα ανωτέρω αυτοκίνητα προήρχοντο εξ Ιωαννίνων.
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ
Συνελήφθησαν εν συνόλω 99 αιχμάλωτοι.
Εκ των ανωτέρω αιχμαλώτων τραυματίαι 31.
Νεκροί Γερμανοί 77
Επί πλέον των ανωτέρω
Παρέμεινον
1) 10 τραυματίαι Γερμανοί εις Μενίναν βαρύτατα τραυματισμένοι μη δυνάμενοι να μετακινηθώσιν.
2) Εις τραυματίας Γερμανός εις Νεοχώριον διά τον αυτόν ως άνω λόγον.
3) 7 τραυματίαι Γερμανοί εις περιοχήν Βρατήλας διά τους αυτούς λόγους.

ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ
Χη Μεραρχία α) Νεκροί αντάρται 6, τραυματίαι 28, εξ ων δυο Αξιωματικοί σύνολον 34.
3/40 Σύνταγμα Ευζώνων
Αξιωματικοί νεκροί 3, τραυματίαι 6
Αντάρται νεκροί 14, τραυματίαι 19 (σύνολον 42)

Β.ΚΑΜΑΡΑΣ
Συντ/ρχης Πεζικού
Απώλειαι ημετέρων
α) ΝΕΚΡΟΙ
1) Στρ.Συμ.Αποστολή
Άγγλος Ταγ/ρχης Ουάλλας Δαυϊδ
2) 16ον Σύνταγμα
-Επιλοχίας Μετσοβίτης Γεώργιος
– Αντάρτης Βασιλείου Κων/νος
– -΄΄- Χρήστου Ιωάννης
– -΄΄- Κουλούρης Βασίλ.
– -΄΄- Μέξης Νικόλαος
– -΄΄- Φύσσας Γεώργιος
3) 3/40 Σύνταγμα
– Ανθ/γός Τρίμπος Λάζος
– -΄΄- Μπατσής Αχιλλεύς
– -΄΄- Λαλαγιάννης Πέτρος
-Ανθ/στής Γαλάνης Θεοδόσιος
-Οπλαρχηγός Κωλέτσας Κων/νος
-Επιλοχίες Λιοντέρης Αποσ.
– -΄΄- Γκορτζής Ελευθέριος
-Ενωματάρχης Τσέτσος Βασίλειος
-Δεκαμ. Κοκοράβας Δημήτριος
– Αντάρτης Κοψίδης Γεώργιος
– -΄΄- Αμπελογιάννης Νικολ.
– -΄΄- Κωλέτσας Δημ.
– -΄΄- Σαμπρίνης Σπυρίδων
– -΄΄- Τσουκνικάς Νικολ.
– -΄΄- Ζορμπής Σωτήριος
– -΄΄- Χαρίτος Νικολ.
– -΄΄- Τσινέλος Θεόδ.
– -΄΄- Ιωάννου Μιχ.
β) ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
1) 16ον Σύνταγμα
-Υπολ/γός Γριβάκος Πέτρος
-Υπίλαρχος Χριστόπουλος Χρ.
-Ανθ/γος Μοσχονάκης Κων.
-Επιτ. Λαμπρόπουλος Νικ.
-Αντάρτης Παπούλης Λάζ
– -΄΄- Καρρής Γεώργ.
– -΄΄- Τάχιας Βασίλ.
-Αντάρτης Μούκας Κων.
– -΄΄- Τέλης Ιωάν.
– -΄΄- Τσίτσος Κων.
– -΄΄- Δημητρίου Ιωάν.
– -΄΄- Πάνος Χριστοφ.
– -΄΄- Παπαγεωργίου Ιωάν.
– -΄΄- Ντούκας Γεώργ.
– -΄΄- Τζούμας Νικ.
γ) 3/40 Σύνταγμα
-Λοχαγός Χονδρός Νικ.
..-Υπίλαρχος Σούτσος Δημ.
-Ανθ/γός. Κορμέτζας Θεοχ.
– -΄΄- Σιτέλας Σύλων
– -΄΄- Ψυράκης Μιχ.
– -΄΄- Μπαρούτας Μιχ.
-Επιλ. Τζουμανίκας Β.
– -΄΄- Στυλιανίδης Χρ.
-Λοχίας Κατσώρας Αλέξ.
-Δεκ. Παντούλας Θεόδ.
-Αντάρτης Μπουκογιάννης Ε.
– -΄΄- Σκρέκας Δημ.
– -΄΄- Ιωάννου Μιχ.
– -΄΄- Πυρρόπουλος Χρ.
– -΄΄- Γούλας Κων.
– -΄΄- Παπαδημητρίου
– -΄΄- Χαβέλας Ευθ.
– -΄΄- Μαλιγιάννης Β.
– -΄΄- Μπίτσιος Ιωάν.
– -΄΄- Λιώρης Παντ.
– -΄΄- Βλαχογιώργος Κ.
– -΄΄- Κωστής Δημ.
– -΄΄- Παπαγιάννης Αλέξ.
– -΄΄- Μαλάμης Ευάγγελος
– -΄΄- Πολυκανδριώτης Ι.

Advertisements