Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως, ΕΟΕΑ/3ΕΓ/18 Αυγ 1944


Ε.Ο.Ε-Ε.Ο.Ε.Α
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12.602

ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
18-8-44

1) Σήμερον και ώραν 10.00’ ενηργήθη νέα επίθεσις των τμημάτων μας προς κατάληψιν του υπολειφθέντος σημείου στηρίγματος (συγκρότημα οικιών) ΜΕΝΙΝΑΣ.
– Η μάχη συνεχίσθη με σφοδρότητα μέχρι της 14.30’ ώρας των Γερμανών αμυνομένων μετά πείσματος εντός των οικιών.
– Την 14.30’ ώραν συνεπληρώθη η κατάληψις ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
– Συνολικαί απώλειαι Γερμανών κατά την πρώτην και δευτέραν ημέραν της επιθέσεως, γνωσθείσαι μέχρι της στιγμής:
-80 νεκροί και τραυματίαι.- 45 αιχμάλωτοι.
-περιήλθεν εις χείρας μας αρκετόν πολεμικόν υλικόν πλην των αυτοκινήτων και ίππων. Ακριβή αριθμόν αιχμαλώτων και απωλειών του εχθρού ανακοινώσωμεν μεταγενεστέρως.
Απώλειαι ημετέρων : Γνωστείσαι μέχρι της στιγμής. 2 Αξ/κοί νεκροί και 5 τραυματίαι.- 2 αντάρται νεκροί και 28 τραυματίαι.
2) Σήμερον Γερμανική φάλαγξ αυτοκινήτων εξ ων δυο τεθωρακισμένα προερχόμενα από Ηγουμενίτσης προς Ιωάννινα προσεβλήθη υπό τμημάτων της Χ Μεραρχίας εις το ύψος του χωρίου ΒΡΑΤΙΛΙΑ 3 χιλ. Δυτ. ΜΕΝΙΝΑΣ και καθηλώθη. Απώλειαι τη φάλαγγος ταύτης 6 αυτοκίνητα καταστράφησαν 10 Γερμανοί εφονεύθησαν και ετραυματίσθησαν και συνελήφθησαν αιχμάλωτοι έτεροι 8.
3) Από μεταμεσημβρινάς ώρας της σήμερον Γερμανικόν Πυροβολικόν έβαλλεν θέσεις μας ΜΕΝΙΝΑ από κατευθύνσεως ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
Σ.Δ.Γ.Α 18-8-44 ώρα 20.00’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβειαν
το ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Advertisements