Δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως 17/8/1944 (μάχης ΜΕΝΙΝΑΣ), ΕΔΕΣ/ΓΣ/3ΕΓ/17 Αυγ 1944


ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΟΡΕΙΝΗ ΕΛΛΑΣ
ΕΘΝΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ-ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙον
ΑΡ.ΠΡΩΤ.12601
ΔΕΛΤΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
17-8-44
1) Σήμερον και περί ώραν 5.30’ ήρξατο επίθεσις κατά ΜΕΝΙΝΑΣ και περιοχής της.
-Μενίνα και περιοχή της οχυρωμένη με έργα εκστρατείας εις σημεία στηρίγματος, με σημαντικόν αριθμόν πολυβόλων και αυτομάτων.
-Εις ταύτην έλαβον μέρος τμήματα της Χ Μεραρχίας (2 τάγματα του 16ου Συντ/τος, 1 Τάγμα του 23ου Συντ/τος) και τμήματα του Γεν.Αρχηγείου (3/40 Συν/μα).
Η μάχη διήρκεσεν καθ’ όλην την ημέραν μέχρι νυκτός.
Καθ’ όλην την ημέραν ο αγών διεξήχθη σκληρός, των διαφόρων σημείων στηριγμάτων καταλαμβανομένων και ανακαταλαμβανομένων. Οι Γερμανοί ημύνθησαν απεγνωσμένως.
Τέλος τα διάφορα σημεία κατελήφθησαν κατόπιν αγώνος εκ του συστάδην.
Τας εσπερινάς ώρας ο εχθρός περιωρίσθη μόνον εις έν σημείον αποτελλούμενον από συγκρότημα οικιών.
Κατά τον αγώνα της ημέρας ταύτης περιήλθον εις χείρας των τμημάτων μας 2 αυτοκίνητα αναγνωρίσεως, 1 φορτηγόν και 12 ίπποι έλξεως.
-Απώλειαι του εχθρού 27 αιχμάλωτοι.
Νεκροί και τραυματίαι δεν εξηκριβώθησαν.
Απώλειαι ημετέρων : 25 νεκροί και τραυματίαι Αξ/κοί και οπλίται.
2) Μονάδες της VIII Μεραρχίας καλύπτουσι τα διεξάγοντα τον αγώνα τμήματα.

Σ.Δ.Γ.Α 17-8-44 ώρα 22.00’
Ο
Γενικός Αρχηγός
Ν.ΖΕΡΒΑΣ
Διά την ακρίβειαν
Tο ΙΙΙ Γραφείον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements