Ιδρυση στρατιωτικών διοικήσεων στην Ελλάδα, ΥΠ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ/16 Αυγ 1944


Κάιρον, 16 VIII 1944
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ                              απόρρητον
ΕΠΙΤ. ΗΠΕΙΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραφείον  ΙΙΙ
αρ. απ. πρωτ. 20129                                        Προς ΓΣΔΜΑ (Επιχειρ. 2)
Ενταύθα

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν ότι θα είναι λίαν σκόπιμον να δοθώσιν ημίν οδηγίαι διά τον καταρτισμόν σχεδίου και μεταφοράς και εγκαταστάσεως των αρμοδίων στρατιωτικών αρχών εν Ελλάδι άμα τη απελευθερώσει εν συνδυασμώ προς τας Βρεττανικάς στρατιωτικάς Διοικήσεις αίτινες ενδεχομένως προβλέπεται να εγκατασταθώσι.

Εάν εξ αντιθέτου δεν πρόκειται να εγκατασταθώσι Βρετ. Στρατ. Διοικ εν Ελλάδι ή πρόκειται να εγκατασταθώσι σύνδεσμοι παρ’ εκάστη των ημετέρων στρατ. Διοικ. πρέπει επίσης να γνωρίση ημίν τούτο ίνα προβώμεν εις την αναγκαίαν προεργασίαν.

Σύμφωνα προς την υφισταμένην προπολεμικώς στρατ. διαίρεσιν της χώρας, υπήρχον αι κάτωθι στρατιωτικαί διοικήσεις (προπολεμικώς Διοικήσεις Σ.Στρατού και Μεραρχιών) αίτινες διά λόγους διοικήσεως και στρατολογικής διαιρέσεως της χώρας θα πρέπει να οργανωθώσι επί της βάσεως της αυτής διαρθρώσεως.

Αι διοικήσεις αύται θα έχωσι, αρχικώς και μέχρι της οργανώσεως και ανασυγκροτήσεως του ελληνικού στρατού ως αποστολήν να διοικώσι άπαντα τα όργανα τάξεως και ασφαλείας τα ευρισκόμενα εις την περιοχήν των (χωροφυ/κη αστυνομία) και τας οργανουμένας διαδοχικώς εις την περιοχήν των μονάδας ασφαλείας συγκοινωνιών. Θα έχωσι επίσης την μέριμναν της συγκεντρώσεως του κατεσπαρμένου πολεμικού υλικού και άλλων συναφών εργασιών.

Αύται θα είναι πολύτιμοι βοηθοί διά τα τυχόν διερχόμενα εκ των περιοχών συμμαχικά στρατεύματα διά την παροχήν πάσης βοηθείας και πληροφορίας.

Ένεκα τούτου νομίζομεν ότι αρχικώς ανά είς τουλάχιστον Βρεττανός σύνδεσμος εις εκάστην των τοιούτων στρατιωτικών διοικήσεων θα είναι απαραίτητος εάν δεν εγκατασταθώσι ίδιαι Βρεττανικαί Στρατ. Διοικ., διά τας ανάγκας των μετόπισθεν των συμμαχικών Στρατών εν Ελλάδι.

Αι στρατιωτικαί αύται διοικήσεις θα είναι αι κάτωθι και το προσηρτημένον σχεδιάγραμμα δίδει την θέσιν αυτών και τα όρια αρμοδιότητος εκάστης εξ αυτών:

Α.Στρατιωτ. Διοίκησις Αθήναι
ΙΙ  Στρατιωτ. Διοίκησις Αθήναι
ΙΙΙ Στρατιωτ. Διοικήσις Πάτραι
ΙV Στρατιωτ. Διοίκησις Ναύπλιον

Β.Στρατιωτ. Διοίκησις Λάρισσα
Ι   Στρατιωτ. Διοίκησις  Λάρισσα
ΙΧ Στρατιωτ. Διοίκησις Κοζάνης
ΧV (νέα) Στρατ. Διοίκησις Φλώρινα

Γ.Στρατιωτ. Διοίκησις Θεσσαλονίκης
ΧΙ Στρατ. Διοίκησις Θεσσαλονίκης
VΙ Στρατιωτ. Διοίκησις Σέρραι
Χ Στρατιωτ. Διοίκησις Βερροίας

Δ.Στρατιωτ. Διοίκησις Καβάλα
VII Στρατιωτ. Διοίκησις Δράμα

XIV Στρατιωτ. Διοίκησις Ξάνθη

Ε.Στρατιωτ. Διοίκησις
ΧΙΙ Στρατιωτ. Διοίκησις Κομοτηνής

Αλεξανδρούπολις
ΧVI (νέα) Στρατιωτ. Διοίκησις Διδυμοτείχου
V         Στρατιωτ. Διοίκησις Χανιά

VIII     Στρατιωτ. Διοίκησις Ιωάννινα

ΧΙΙΙ     Στρατιωτ. Διοίκησις Μυτιλήνη

Παρακαλούμεν όπως εάν διά την εφαρμογή των ανωτέρω νομίζετε ότι δέον να προηγηθή οιαδήποτε συνεννόησις μεθ’ υμών να μας λεχθή επειγόντως ίνα το ταχύτερον προβώμεν εις την λήψιν των  ενδεικνυομένων  αποφάσεων από ελληνικής πλευράς.

Υποστράτηγος Βεντήρης

Περίληψις   Ίδρυσις Στρατιωτικών Διοικήσεων
Κοινοποιείται Γραφείον ΙΙΙ ΕΗΕ

Advertisements