Δελτίο πληροφοριών, Ιουλ-Αυγ 1944


Γεν. Στρατηγείον την 16.8.1944
Ομάς Ιι
Αφορά : Συμβολήν εις Κ.Τ.Β διά τον χρόνον 23.7.-12.8.44
Π ρ ό ς
Ια
Εντασις της κομμουνιστικής δραστηριότητος, γενική αλυξησις των κομμουνιστικών τρομοκρατικών ενεργειών. Παλλαπλασιασμός των δολοφονιών γερμανοφίλων Ελλήνων και αυξανόμεναι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανών στρατιωτών και φαλάγγων.
Εν συνεργασία με ανταρτικάς ομάδας του ΕΛΑΣ ηυξημένη δράσις αγγλικών τμημάτων δολιοφθοράς και δράσις πρακτόρων. Πρέπει τις να παραδεχθή, ότι αι αιφνιδιαστικαί επιθέσεις κατά γερμανικών φαλάγγων ωργανώθησαν παρ’ Αγγλων Αξιωματικών και εξετελέσθησαν υπό κομμουνιστικών ανταρτικών ομάδων. Εις πολλά μέρη, κυρίως εις την πεδιάδα Μεσσαράς, και εις το δυτικόν Τμήμα της νήσου, ανταρτικαί ομάδες προσέβαλον αιφνιδιαστικώς χωρία, εις τα οποία είχον αποθηκευθή κατόπιν διαταγής των δυνάμεων κατοχής προμήθειαι σιτηρών. Αι προμήθειαι σιτηρών ηρπάγησαν. Πλην τούτων εξηκριβώθη, ότι εις τας δυσβάτους και άνευ οδών περιοχάς κυρίως του όρους της Ιδης, απήχθησαν μεγάλα ποίμνια διά τον επισιτισμόν των ανταρτών.
Ελαβον χώραν 17 αιφνιδιαστικαί επιθέσεις εναντίον φαλάγγων φορτηγών αυτοκινήτων, μεταφορών τροφίμων, καταυλισμών και ταχυδρομείων.
Εις αντίμετρα έλαβον χώραν πολλαί επιχειρήσεις κατά των ανταρτών εις το δυτικόν τμήμα και το κεντρικόν της Νήσου. Αι επιχειρήσεις είναι ακόμη εν πλήρει εξελίξει. Εξαιρετικώς μικρά ήτο η εχθρική αεροπορική δραστηριότης άνωθεν της Κρήτης . Κατά μίαν επίθεσιν εναντίον μιας φάλαγγός μας ερρίφθη μία βόμβα. Μία άλλη φάλαγξ κατεστράφη εμπρησθείσα.
Κατά πληροφορίας κατασκόπων και εκ παρατηρήσεών μας προσωρμίσθησαν πολλά αγγλικά υποβρύχια και άκατοι εις την νοτίαν παραλίαν της Κρήτης.
Επιθεωρήσεις της νήσου εις Πλάκαν, Αγιον Νικόλαον (κόλπος Μαραμπέλλου) Ελαζά (βόρειος ακτή), Μοχλός (ανατολικόν τμήμα), Νήσοι Διονυσιάδου, Ψείρα και Κόνιδα συνετελέσθησαν άνευ ιδιαιτέρων συμβάντων.
Ενισχυμένη συνέχισις της αντικομμουνιστικής προπαγάνδας. Λιποταξίαι γερμανών στρατιωτών και ιταλών ηυξήθησαν. Ελιποτάκτησαν επτά γερμανοί και τρεις ιταλοί.

Βόρτμανν
Υπολοχαγός

Advertisements